Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 07.08.2023 10:26  //  aktualizácia: 07.08.2023 10:27  //  zobrazené: 93

Zverejnenie zámeru predaja pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Štefan Pistovič s manželkou

OBEC MOČENOK

zverejňuje

na základe ustanovenia § 9a, odst. 8 písm. e) (osobitný zreteľ)
zákona 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov

oznámenie o zámere predaja pozemkov Obce Močenok
z dôvodu hodného osobitného zreteľa

predaj nehnuteľností – pozemkov, konkrétne

  •  parc. č. 1783/579 o výmere 2 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
  •  a parcely č. 1783/580 o výmere 41 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, ktoré sa odčlenili z par. č. 1783/96, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok na základe GP č. 036/2023, úradne overený Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom dňa 20. 07. 2023 pod číslom G1-326/2023.

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie:

Obec Močenok sa rozhodla predať hore uvedené pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko tvoria oplotenú časť pozemku žiadateľov. Pre obec sú tieto pozemky nevyužiteľné a majitelia si kúpou vysporiadajú majetkovoprávne vzťahy.

 

Kupujúci:

Štefan Pistovič, rod. ......., nar. ............. a manželka Veronika Pistovičová,
rod. ................., nar. .................... obaja bytom ul. ............................,
951 31  Močenok

 

Vyvesené dňa ........................................                   Zvesené dňa ...............................................

 

 

                                                                                   PaedDr. Roman Urbánik

 starosta obce Močenok

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top