Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 15.05.2023 08:38  //  aktualizácia: 15.05.2023 08:39  //  zobrazené: 139

Zverejnenie zámeru predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ľuboslav Hipp s manželkou

OBEC MOČENOK

zverejňuje

na základe ustanovenia § 9a, odst. 8 písm. e) (osobitný zreteľ)
zákona 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov

oznámenie o zámere predaja pozemku Obce Močenok
z dôvodu hodného osobitného zreteľa

predaj nehnuteľnosti – pozemku, konkrétne

  •  novovytvorená parc. č. 1747/255 o výmere 144 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, ktorá bola odčlenená na základe GP č. 012/2023 z parcely č. 1747/1, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, ktorý bol overený dňa 03. 03. 2023 pod číslom G1 – 75/2023.

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie:

Obec Močenok sa rozhodla predať predmetný pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko je pozemok oplotený a je pre obec nevyužiteľný.

Kupujúci:

Ľuboslav Hipp, .................., a manželka Mgr. Soňa Hippová, ................................ obaja bytom ul. ..............................., 951 31  Močenok

Vyvesené dňa ........................................                   Zvesené dňa ...............................................


 

                                                                                   PaedDr. Roman Urbánik

 starosta obce Močenok


 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top