Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 07.08.2023 10:30  //  aktualizácia: 07.08.2023 10:32  //  zobrazené: 531

Zverejnenie zámeru predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ľudovít Pec s manželkou

 

OBEC MOČENOK

zverejňuje

na základe ustanovenia § 9a, odst. 8 písm. e) (osobitný zreteľ)
zákona 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov

oznámenie o zámere predaja pozemku Obce Močenok
z dôvodu hodného osobitného zreteľa

predaj nehnuteľnosti – pozemku, konkrétne

  •  novovytvorená parc. č. 1080/50 o výmere 54 m2, druh pozemku: trvalý trávnatý porast, ktorá bola odčlenená na základe GP č. 9/2023 z parcely č. 1080/21, reg. „C-KN“, vedená na LV č. 2425, ktorý bol overený dňa 12. 07. 2023 pod číslom G1 – 274/2023.


Ako prípad hodný osobitného zreteľa
podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.


Odôvodnenie:

Obec Močenok sa rozhodla predať predmetný pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko je oplotený a niekoľko rokov užívaní žiadateľmi. Pre obec je časť tohto pozemku nevyužiteľná.


Kupujúci:

Ľudovít Pec, rod. ......., nar. ........ a manželka Margaréta Pecová, rod. ......,
nar. ........., obaja bytom ul. ............., 951 31  Močenok

 

Vyvesené dňa ........................................                   Zvesené dňa ...............................................

 

 

                                                                                   PaedDr. Roman Urbánik

 starosta obce Močenok

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top