Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 07.08.2023 10:22  //  aktualizácia: 07.08.2023 10:25  //  zobrazené: 125

Zverejnenie zámeru prenájmu obecného pozemku - Operačné  stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky

 

OBEC MOČENOK

zverejňuje

na základe ustanovenia § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

v znení neskorších predpisov

oznámenie o zámere prenájmu pozemku Obce Močenok
z dôvodu hodného osobitného zreteľa

  • prenájom pozemku, časť z parc. č. 1749/65 vo výmere cca 545,27 m2, vedená na LV č. 2425, reg. „C-KN“, k. ú. Močenok za účelom výstavby stanice záchrannej zdravotnej služby (ZZS) pre žiadateľa: Operačné  stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky, so sídlom Trnavská cesta 8/A, P. O. BOX 93, 820 05  Bratislava 25

Ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie:

Obec Močenok sa rozhodla prenajať časť z pozemku parc. č. 1749/65  vo výmere cca 545,27 m2 z dôvodu hodného osobitného, ktorým je skutočnosť, že výstavbu jednoposádkovej stanice ZZS považuje ako významný prínos zdravotníckej starostlivosti pre občanov obce Močenok a ako aj pre občanov okolitých obcí.

Cena prenájmu pozemku: 1,-€/rok

Doba prenájmu: 10 rokov s možnosťou predĺženia o ďalších 10 rokov

 

Vyvesené dňa ........................................                   Zvesené dňa ...............................................

 

 

                                                                                   PaedDr. Roman Urbánik

 starosta obce Močenok

 

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top