Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 30.09.2015 08:03  //  aktualizácia: 30.09.2015 08:12  //  zobrazené: 387

Zverejnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia č. 3348/OIPK/1249/06-Gá/370211205 zo dňa 04.08.2006, v znení jeho neskorších zmien a doplnení pre prevádzku „Výroba PVAC disperzií a lepidiel“.

Dňa 25.09.2015 sme obdržali zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Bratislava, so sídlom Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra, žiadosť o zverejnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia č. 3348/OIPK/1249/06-Gá/370211205 zo dňa 04.08.2006, v znení jeho neskorších zmien a doplnení pre prevádzku „Výroba PVAC disperzií a lepidiel“ predmetom zmeny integrovaného povolenia je vydanie kolaudačného rozhodnutia o stavbe „Hala malého balenia na VJDaL“, posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania o stavbe „Hala malého balenia na VJDaL“ v oblasti ochrany zdravia ľudí a udelenie súhlasu na zmeny používaných surovín.

 

Podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o IPKZ) zverejňujeme horeuvedenú žiadosť, stručné zhrnutie údajov o obsahu podanej žiadosti, výzvu zainteresovanej verejnosti a informácie po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce (v prílohe).

 

 

Prílohy

Príloha č. 4

(pdf - 265.17 kB)
Žiadosť,hala m. bal,

(pdf - 301.16 kB)

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top