Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Obecné zastupiteľstvo   >  Uznesenia a zápisnice OZ
publikované: 06.10.2023 09:02  //  aktualizácia: 13.10.2023 13:22  //  zobrazené: 1048

IV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku mimo plánu práce v roku 2023 zo dňa 19. 09. 2023 a 28. 09. 2023

číslo: 04/MOZ/2023  |  dátum konania: 19.09.2023  |   zápisnica (pdf)

Uznesenia
zo IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku
mimo plánu práce v roku 2023

konaného dňa 19. 09. 2023 a 28. 09. 2023

Uznesenie č. 1. – IV./MOZ/2023 zo dňa 19. 09. 2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:

Mgr. Roman Révay, PaedDr. Lucia Tóthová, Ing. Jozef Šuvada
za overovateľov zápisnice určuje:
Ing. Rastislava Benčíka, Ing. Gabriela Blehu

b) určuje
za zapisovateľku: Ing. Luciu Benčíkovú

Prítomní: 9 z 11
Hlasovanie:
Za: 9
Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 2. – IV./MOZ/2023 zo dňa 19. 09. 2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje

predložený program rokovania, ktorý bol zverejnený podľa § 12 ods. 4 zákona o obecnom zriadení
Prítomní: 9 z 11
Hlasovanie:
Za: 9
Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 2.1 – IV./MOZ/2023 zo dňa 19. 09. 2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje

návrh poslanca Mgr. Romana Révaya na zmenu schváleného programu rokovania Obecného zastupiteľstva v Močenku a to nasledovne:

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

2.Schválenie programu rokovania 

3. Návrh uznesenia o zmenách a doplnkoch územného plánu obce – doplnenie regulatívu

4. Interpelácie

5. Diskusia

6. Záver

Prítomní: 9 z 11
Hlasovanie:
Za: 9
Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 3.2 – IV./MOZ/2023 zo dňa 28. 09. 2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
1. zriaďuje

dočasnú komisiu pre dohľad nad prípravou územného plánu obce Močenok – zmeny a doplnky č.4 a vymedzuje jej úlohy nasledovne:

 • oboznamuje sa s podkladmi a materiálmi na zmeny a doplnky územného plánu obce,
 • oboznamuje sa s investičnými zámermi a aktivitami a podieľa sa na tvorbe podkladov pre ich návrh z hľadiska svojej pôsobnosti,
 • dohliada na spracovanie podkladov k územnému plánu obce Močenok – zmeny a doplnky č. 4,
 • kontroluje termíny a dodržiavanie lehôt na vypracovanie zmien a doplnkov územného plánu obce,
 • v potrebnom rozsahu spolupracuje s obecným úradom a ostatnými komisiami OcZ,
 • informuje obecné zastupiteľstvo o priebehu prípravy zmien a doplnkov
  č.4 územného plánu.

2. volí
a) za predsedu komisie pre dohľad nad prípravou územného plánu obce Močenok – zmeny a doplnky č. 4

Mgr. Moniku Straňákovú Kohútovú

b) za členov komisie

 1. Mgr. Roman Révay
 2. JUDr. Karol Velčický
 3. Ing. Marek Mesároš

Prítomní: 10 z 11
Hlasovanie:
Za: 6
Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 2
Ing. Rastislav Benčík, Mgr. Peter Sýkora
Zdržali sa: 2
Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada

 

                                                                                                                            PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                                                      starosta obce

 

Zapísala: Ing. Lucia Benčíková

Močenok, 19. 09. a 28. 09. 2023.

 

 

Uznesenie č. 3.1 – IV./MOZ/2023 zo dňa 28. 09. 2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
1. schvaľuje
Doplnenie regulatívov obce na území katastrálneho územia obce Močenok o neprípustnú funkciu  územného plánu obce Močenok v znení „zariadenia na energetické zhodnocovanie, iné zhodnocovanie, nakladanie s komunálnym odpadom a priemyselným odpadom s výnimkou pyrolýzy plastov a anaeróbnej digescie“ v zmenách a doplnkoch č. 4.

2. ukladá
Prednostke obecného úradu povinnosť zabezpečiť  zapracovanie neprípustnej funkcie regulatívu, v zhode so schváleným uznesením do zmien a doplnkov č. 4 v zmysle platnej legislatívy.

Prítomní: 10 z 11
Hlasovanie:
Za: 6
Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 4
Ing. Rastislav Benčík, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada
Zdržali sa: 0

Starosta obce pozastavil výkon uznesenia č. 3.1 – IV./MOZ/2023, nakoľko sa domnieva, že nie je v súlade so zákonom. Dôvodová správa k nepodpísaniu uznesenia sa nachádza v prílohe.

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top