Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 08.09.2015 15:06  //  aktualizácia: 08.09.2015 15:09  //  zobrazené: 376

Zverejnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia č. 4509-34314/2007/Goc/370210505 zo dňa 23.10.2007, v znení jeho neskorších zmien a doplnení pre prevádzku „UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue“

Dňa 04.09.2015 sme obdržali zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Bratislava, so sídlom Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra, žiadosť o zverejnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia č. 4509-34314/2007/Goc/370210505 zo dňa 23.10.2007, v znení jeho neskorších zmien a doplnení pre prevádzku „UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue“. Predmetom zmeny integrovaného povolenia je vydanie stavebného povolenia na stavbu: Nový zásobník DA na UGL ako aj vydanie ďalších príslušných súhlasov.

 

Podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o IPKZ) zverejňujeme horeuvedenú žiadosť, stručné zhrnutie údajov o obsahu podanej žiadosti, výzvu zainteresovanej verejnosti a informácie po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce (v prílohe).

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top