Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 11.09.2015 14:18  //  aktualizácia: 11.09.2015 14:26  //  zobrazené: 457

Žiadosť navrhovateľa Duslo, a.s. o vydanie integrovaného povolenia - "Čpavok 4"

Zverejnenie žiadosti, údajov, výzvy a informácii vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku „Čpavok 4“ :

 

Obec Močenok v zmysle § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o IPKZ") zverejňuje žiadosť, údaje, výzvu a informácie vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku „Čpavok 4“ žiadateľa Duslo, a.s, IČO 35 826 487, so sídlom Administratívna budova č. 1236, 927 03 Šaľa. 

 

Predmetom integrovaného povolenia je vydanie stavebného povolenia na stavbu „2522-Duslo Čpavok 4“ a vydanie príslušných súhlasov. 

 

Do žiadosti a príloh je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo kópie na vlastné náklady, v kancelárii stavebného úradu a životného prostredia v pracovných dňoch od 7,30 do 15,30 hod., v stredu do 16,30 hod. do 28.septembra 2015.

Podľa § 11 ods. 3 písm. d) zákona o IPKZ lehota na písomné prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti za účastníka konania, možnosť podania prihlášky zainteresovanej verejnosti a osôb, možnosť vyjadrenia sa k začatiu konania verejnosťou je do 09.10.2015.

Prílohy, súbory na stiahnutie:

- zverejnenie údajov a výzva zainteresovanej verejnosti, stručné zhrnutie údajov - Čpavok 4

- žiadosť o integrované povolenie pre ČP 4

- žiadosť o stavebné povolenie Čpavok 4

- doplnok č. 1 k žiadosti o IP pre prevádzku Čpavok 4

- katastrálna mapa - vyznačenie objektov

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top