Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Obecné zastupiteľstvo   >  Uznesenia a zápisnice OZ
publikované: 02.02.2024 07:57  //  aktualizácia: 19.02.2024 14:43  //  zobrazené: 530

I. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku mimo plánu práce v roku 2024 zo dňa 31.01.2024

číslo: 01/MOZ/2024  |  dátum konania: 31.01.2024  |   zápisnica (pdf)

Uznesenia
z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku
mimo plánu práce v roku 2024

konaného dňa 31. 01. 2024

Uznesenie č. 1. – I./MOZ/2024
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:

Ing. Lukáš Minár, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Stanislav Šimko

za overovateľov zápisnice určuje:

Mgr. Romana Révaya, Ing. Jozefa Šuvadu

b) určuje
za zapisovateľku: Ing. Luciu Benčíkovú

Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 2. – I./MOZ/2024
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje

predložený program rokovania, ktorý bol zverejnený podľa § 12 ods. 4 zákona o obecnom zriadení

Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 9
Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada,
Proti: 0
Zdržala sa: 1
PaedDr. Lucia Tóthová

 

Uznesenie č. 2.1 – I./MOZ/2024
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje

návrh poslanca Ing. Mareka Mesároša na doplnenie schváleného programu rokovania Obecného zastupiteľstva v Močenku o body Interpelácie poslancov a Diskusiu a to nasledovne:

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Schválenie programu rokovania 

3.  Materiál predložený na prerokovanie

     3.1 Stanovisko Okresného úradu Nitra, odd. územného plánovania k  doplneniu
             regulatívov do rozpracovaných zmien a doplnkov č. 4 – Územný plán obce Močenok

     3.2 Návrh na zrušenie uznesenia č. 3.1 – IV./MOZ/2023 prijatého dňa 28. 09. 2023,   
            ktorého veto starostu obce bolo prelomené 3/5 väčšinou všetkých poslancov
            na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Močenku dňa 31.10.2023.

     3.3 Návrh na obstaranie Územného plánu  - Zmeny a doplnky č. 5 obce Močenok

     3.4 Návrh na zriadenie Komisie pre dohľad nad prípravou územného plánu obce Močenok               
            – zmeny a doplnky č.5 a vymedzenie jej úloh

     3.5 Návrh na súhlas so zriadením záložného práva v prospech Štátneho fondu rozvoja
           bývania a v prospech Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na Bytový     
           dom SO 16 b. j. ul. M. R. Štefánika, súp. č. 1978

4. Interpelácie poslancov

5. Diskusia

6. Záver

Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 3.1 – I./MOZ/2024
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Stanovisko Okresného úradu Nitra, oddelenie územného plánovania k doplneniu regulatívov do rozpracovaných zmien a doplnkov č. 4 – Územný plán obce Močenok

Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 3.2 – I./MOZ/2024
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
ruší
uznesenie č. 3.1 – IV./MOZ/2023 prijaté dňa 28. 09. 2023, ktorého veto starostu obce bolo prelomené 3/5 väčšinou všetkých poslancov na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Močenku dňa 31. 10. 2023.

Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 3.3 – I./MOZ/2024
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Obstaranie Územného plánu - Zmeny a doplnky č. 5 obce Močenok v tomto rozsahu:
Doplnenie regulatívov obce na území katastrálneho územia obce Močenok o neprípustnú funkciu  územného plánu obce Močenok v znení „zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov, iné zhodnocovanie odpadov, nakladanie s komunálnym odpadom a priemyselným odpadom s výnimkou pyrolýzy plastov a anaeróbnej digescie“.

Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 7
Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 3
Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 3.4 – I./MOZ/2024
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
1. zriaďuje

komisiu pre dohľad nad prípravou územného plánu obce Močenok – zmeny a doplnky č.5
a vymedzuje jej úlohy nasledovne:

  • oboznamuje sa s podkladmi a materiálmi na zmeny a doplnky územného plánu obce,
  • oboznamuje sa s investičnými zámermi a aktivitami a podieľa sa na tvorbe podkladov pre ich návrh z hľadiska svojej pôsobnosti,
  • dohliada na spracovanie podkladov k územnému plánu obce Močenok – zmeny a doplnky č. 5,
  • kontroluje termíny a dodržiavanie lehôt na vypracovanie zmien a doplnkov územného plánu obce,
  • v potrebnom rozsahu spolupracuje s obecným úradom a ostatnými komisiami OcZ, informuje obecné zastupiteľstvo o priebehu prípravy zmien a doplnkov č. 5 územného plánu.

2. volí

a) za predsedu komisie pre dohľad nad prípravou územného plánu obce Močenok – zmeny a doplnky č. 5

Mgr. Moniku Straňákovú Kohútovú

b) za členov komisie

Mgr. Romana Révaya

Ing. Mareka Mesároša

Ing. Rastislava Benčíka

Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 9
Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Mgr. Peter Sýkora

 

Uznesenie č. 3.4.1 – I./MOZ/2024
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
ukladá
Obecnému úradu v Močenku zabezpečiť vyčlenenie finančných prostriedkov na zabezpečenie spracovania zmien a doplnkov č. 5 k územnému plánu Obce Močenok v rozpočte obce na zasadnutí zastupiteľstva dňa 28.2.2024.

Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 7
Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada

 

Uznesenie č. 3.5 – I./MOZ/2024
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
1.) Súhlasí

so zriadením záložného práva v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania na:

•           Bytový dom SO 16 b. j. ul. M. R. Štefánika, súp. č. 1978, ktorý je zapísaný na LV č. 2425 register CKN, k. ú. Močenok, obec Močenok, okres Šaľa, v spoluvlastníckom podiele 1/1, osadený na pozemku parcela č. 90/5 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 287 m², zapísaný na LV č. 2425, k. ú. Močenok, obec Močenok, okres Šaľa, v spoluvlastníckom podiele 1/1.

•           pozemky: parcela č. 90/2 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 410 m², parcela č. 90/4 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 699 m² a parcela č. 90/6 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 54 m², register C KN, za písané na LV č. 2425, k. ú. Močenok, obec Močenok, okres Šaľa, v spoluvlastníckom podiele 1/1, na ktorých je vybudovaná technická vybavenosť, ktorá zabezpečuje užívanie a prístup k stavbe ,,Bytový dom SO 16 b. j. ul. M. R. Štefánika“.

2.) Súhlasí

so zriadením záložného práva v prospech Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na zabezpečenie vrátenia poskytnutej dotácie a na zachovanie nájomného charakteru bytov v Bytovom dome SO 16 b. j. ul. M. R. Štefánika, súp. č. 1978, ktorý je zapísaný na LV č. 2425, v spoluvlastníckom podiele 1/1, osadený na pozemku parcela č. 90/5 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 287 m², zapísaný na LV č. 2425, k. ú. Močenok, obec Močenok, okres Šaľa, v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

                                                                                               PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                         starosta obce

 

 

Zapísala: Ing. Lucia Benčíková

Močenok, 31. 01. 2024

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top