Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Samospráva obce
publikované: 23.08.2015 10:26  //  aktualizácia: 23.08.2015 10:39  //  zobrazené: 9194

Zástupca starostu obce

Mgr. Peter Sýkora

kontakt:

t.č.:  037/ 655 23 70
mobil: 0915 712 591
mail: zastupcastarostu@mocenok.sk 

Zástupca starostu obce vo volebnom období 2014 - 2018 pracuje na 60%-ný úväzok.

 

Postavenie zástupcu starostu obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení:

 

(1) Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Ak obec má viac ako 20 000 obyvateľov, starosta môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov starostu, pričom určí ich poradie. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.

(2) Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej členom.

(3) Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

(4) Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia [§ 13a ods. 1 písm. c) až i)], plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu; ak sú poverení zastupovaním dvaja zástupcovia starostu, plnia tieto úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástupcov starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

(5) Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa odseku 4, patrí plat podľa osobitného zákona.11)

Kompetencie zástupcu starostu obce vo volebnom období 2014 - 2018

 

-  Zastupuje starostu obce počas jeho neprítomnosti, alebo nespôsobilosti na výkon funkcie. 

 

-  Riadi činnosť kultúrneho strediska, vedúceho KS, zodpovedá za rozvoj kultúry, školstva, športu, záujmovej činnosti a spoločenskej činnosti v obci a propagáciu obce.

 

-  Riadi činnosť obce v oblasti spracovania projektov na zabezpečenie finančných prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov ( fondy EÚ, iné).

 

-  Zabezpečuje priamy kontakt samosprávy obce s mládežou, vytvára podmienky pre realizáciu záujmov tejto vekovej skupiny obyvateľstva v obci, spolupracuje s vedením záujmových združení a organizácií obce.

 

-  Zabezpečuje priamy kontakt s predsedami a tajomníkmi komisií OcZ.

 

-  Spolupracuje s prednostom obecného úradu na príprave rokovaní obecného zastupiteľstva.

 

-  Vykonáva operatívne činnosti a úlohy podľa pokynov starostu obce.

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.SAMOSPRÁVA

ÚRADNÁ TABUĽA

Fotogalérie

Vianočné trhy 2022

Vianočné trhy 2022

1796

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top