Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Obecné zastupiteľstvo   >  Uznesenia a zápisnice OZ
publikované: 16.12.2022 10:26  //  aktualizácia: 09.01.2023 08:26  //  zobrazené: 1114

I. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku vo volebnom období 2022-2026 zo dňa 14.12.2022

číslo: 01/2022  |  dátum konania: 14.12.2022  |   zápisnica (pdf)

Uznesenia
z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku
vo volebnom období 2022 - 2026  
konaného dňa 14. 12. 2022

 

 

 

Uznesenie č. 1. – I./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:

Mgr. Roman Révay, Ing. Marek Mesároš, PaedDr. Lucia Tóthová

za overovateľov zápisnice určuje:
Ing. Lukáša Minára, Bc. Ľuboša Blaža

b) určuje
za zapisovateľku: Ing. Luciu Benčíkovú

Hlasovanie:
Za: 11
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 2. – I./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje

predložený program rokovania, ktorý bol zverejnený podľa § 12 ods. 4 zákona o obecnom zriadení

Hlasovanie:
Za: 11
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 3 – I./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Kontrolu plnenia uznesení schválených na V. zasadnutí OcZ dňa 28. 09. 2022 a na Ustanovujúcom OcZ dňa 22. 11. 2022
Hlasovanie:
Za: 11
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 5.1 – I./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo
predloženú Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ Močenok
v školskom roku 2021/2022

b) schvaľuje  
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ Močenok v školskom roku 2021/2022
Hlasovanie:
Za: 11
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 5.2 – I./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo
predloženú Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ Močenok v školskom roku 2021/2022

b) schvaľuje  
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ Močenok v školskom roku 2021/2022.
Hlasovanie:
Za: 10
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 5.3 – I./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo
predloženú Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZUŠ Močenok v školskom roku 2021/2022

b) schvaľuje 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZUŠ Močenok v školskom roku 2021/2022
Hlasovanie:
Za: 11
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 5.4 – I./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Plán profesijného rozvoja ZŠ Močenok pre školský rok 2022/2023.
Hlasovanie:
Za: 11
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 5.5 – I./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Plán profesijného rozvoja MŠ Močenok pre školský rok 2022/2023
Hlasovanie:
Za: 11
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 5.6 – I./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Plán profesijného rozvoja ZUŠ Močenok pre školský rok 2022/2023.
Hlasovanie:
Za: 11
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 6.1 – I./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje  3/5 väčšinou prítomných poslancov
VZN Obce Močenok č. 04/2022, ktorým sa mení VZN Obce Močenok č. 05/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO
Hlasovanie:
Za: 11
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 6.2 – I./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje  3/5 väčšinou prítomných poslancov
VZN Obce Močenok č. 05/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 01/2010 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Močenok

Hlasovanie:
Za: 11
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 6.3 – I./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje  3/5 väčšinou prítomných poslancov
VZN Obce Močenok č. 06/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Močenok č. 03/2022
o výške mesačného príspevku v školách a  školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Močenok

Hlasovanie:
Za: 11
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 6.4 – I./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje bez pripomienok
Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Močenku na rok 2023
Hlasovanie:
Za: 11
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 6.5 – I./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo
návrh na úpravu cenníka za prenájom spoločenskej sály

b) schvaľuje
návrh nového cenníka za prenájom spoločenskej sály s účinnosťou od 01. 01. 2023
Hlasovanie:
Za: 11
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 6.6 – I./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo
Návrh na úpravu cenníka za prenájom športovej haly od 1. januára 2023. Poplatok sa bude účtovať za každú začatú hodinu a pribudne účtovanie spotreby energie.

b) schvaľuje,
aby sa od 1. januára 2023 poplatok za prenájom športovej haly účtoval za každú začatú hodinu a pribudne účtovanie spotreby energie
Hlasovanie:
Za: 11
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 7.1 – I./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu o čerpaní rozpočtu k 30. 09. 2022
Hlasovanie:
Za: 11
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 7.2 – I./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Stanovisko Hlavného kontrolóra k Programovému rozpočtu Obce Močenok na rok 2023 – 2025.
Hlasovanie:
Za: 11
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 7.3 – I./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) schvaľuje
návrh rozpočtu obce na rok 2023

Bežný rozpočet                                                  Kapitálový rozpočet

- príjmy =      4 610 491,74 €                           - príjmy =       1 021 745,11 €

- výdavky =   4 359 350,02 €                            - výdavky =    1 943 775,11 €

 

b) berie na vedomie
návrh rozpočtu na roky 2024 – 2025

Hlasovanie:
Za: 11
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 7.4 – I./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Návrh čerpania finančných prostriedkov z fondu opráv na vybrúsenie pôvodnej PVC podlahy
a lepenie novej vysokozáťažovej PVC podlahy vo vchode „A“ v 33 b. j. na ul. M. R. Štefánika
v predpokladanej výške 4 648,- € v zmysle VZN č. 6/2015 – Zásady tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania, článku IV. Použitie fondu opráv, bod 2 tohto VZN.

Hlasovanie:
Za: 11
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 8.1 – I./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správu o výsledkoch kontroly hospodárenia s hotovosťou v pokladni za vybrané mesiace
v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Močenok

Hlasovanie:
Za: 11
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 8.2 – I./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správu o výsledkoch kontroly nakladania s kapitálovými výdavkami v roku 2021 a 1. polroku 2022 v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Močenok (DD a školy)
Hlasovanie:
Za: 11
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 8.3 – I./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje bez pripomienok
Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2023
Hlasovanie:
Za: 11
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 9.1 – I./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo

žiadosť Ľudovíta a Margaréty Pecovích, bytom ul. xxxxxxxxxxxxx, 951 31  Močenok o odkúpenie časti obecného pozemku, parcely č. 1080/21 o výmere cca 50 m2 vedená na LV č. 2425.

b) schvaľuje  

budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti - odkúpenie časti obecného pozemku, parcely č. 1080/21 o výmere cca 50 m2, ktorá je vedená na LV č. 2425 pre žiadateľov Ľudovíta a Margarétu Pecovích, bytom ul. xxxxxxxxxx, 951 31  Močenok za kúpnu cenu, ktorej minimálna cena bude určená znaleckým posudkom a o konečnej cene rozhodne Obecné zastupiteľstvo
v Močenku.

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) (osobitný zreteľ) zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí.

Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne:

Obec Močenok sa rozhodla predať predmetný pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko je oplotený a niekoľko rokov užívaní žiadateľmi. Pre obec je časť tohto pozemku nevyužiteľná.

Hlasovanie:
Za: 11
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 9.2 – I./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo
žiadosť Miroslava a Jolany Bučkuliakových, bytom ul.xxxxxxxxxxxxxxxx, 951 31  Močenok
o odkúpenie časti obecného pozemku, parcely č. 1749 o výmere 115 m2 vedená na LV č. 4274.

b) schvaľuje

budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti - odkúpenie časti obecného pozemku, parcely č. 1749
o výmere 115 m2 vedená na LV č. 4274 pre žiadateľov Miroslava a Jolanu Bučkuliakových, bytom ul.xxxxxxxxxxxx, 951 31  Močenok za kúpnu cenu, ktorej minimálna cena bude určená znaleckým posudkom a o konečnej cene rozhodne Obecné zastupiteľstvo v Močenku.

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) (osobitný zreteľ) zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí.

Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne:
Obec Močenok sa rozhodla predať predmetný pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko časť pozemku sa nachádza pod rodinným domom žiadateľov a časť tvorí plocha popri oplotení.

Hlasovanie:
Za: 11
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 9.3 – I./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo
žiadosť vlastníkov bytov na ul. M. R. Štefánika 467/8, 951 31  Močenok o odkúpenie časti obecného pozemku, časť z parcely č. 113/2 vedenej na LV č. 2425 v šírke bytového domu.

b) neschvaľuje
budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti - odkúpenie časti obecného pozemku, časť z parcely
č. 113/2 vedenej na LV č. 2425 v šírke bytového domu pre žiadateľov vlastníkov bytov
na ul. M. R. Štefánika 467/8, 951 31  Močenok

Hlasovanie za NESCHVÁLENIE:
Za: 11
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 9.4 – I./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
predaj nehnuteľnosti – pozemku, konkrétne parc. č. 1749/125 o výmere 118 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, ktorá sa odčlenila z parcely č. 1749 reg. „E-KN“ vedená na LV
č. 4274 geometrickým plánom úradne overeným Okresným úradom  Šaľa, katastrálnym odborom pod číslom  G1-451/2022.

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie:
Pre obec je časť tohto pozemku nevyužiteľná nakoľko sa jedná o malú výmeru.

Kupujúci:

Andrej Minárik, rod. xxxxxxxxxxxx a manž. Miroslava Mináriková, rod. xxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytom Ul. xxxxxxxxxx, 951 31 Močenok

Cena: 20,- €/m2

Hlasovanie:
Za: 11
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 9.5 – I./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
predaj nehnuteľností – pozemkov, konkrétne parc. č. 1783/564 vo výmere 39 m2 a parcelu
č. 1783/565 vo výmere 3 m2, ktoré sa odčlenili z parcely č. 1783/96 reg. „E-KN“ vedená na LV
č. 4274 geometrickým plánom úradne overeným Okresným úradom  Šaľa, katastrálnym odborom pod číslom G1-390/2022.

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie:
Obec Močenok sa rozhodla predať predmetné pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko sú pre obec nevyužiteľné. Pozemok parc. č. 1783/564 o výmere 39 m2 tvorí oplotenú predzáhradku a na pozemku parc. č. 1783/565 o výmere 3 m2  sa nachádza časť rodinného domu kupujúcich.

Kupujúci:

Jozef Sabo, rod. xxxxxxxxxxxxxxx a Mária Sabová, rod. xxxxxxxxxxxx, bytom
ul. xxxxxxxxxx, 951 31  Močenok

Cena: 20,- €/m2

Hlasovanie:
Za: 11
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 9.6 – I./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
predaj nehnuteľností – pozemkov, konkrétne parcely č. 1783/280 o výmere 744 m2 a 1783/353
o výmere 122 m2 obe vedené na LV č. 2425, obe reg. „C-KN“.

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie:
Obec Močenok sa rozhodla predať predmetné pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko sú pre obec nevyužiteľné a nie sú prístupné z verejnej komunikácie . Vyššie uvedené pozemky dlhé roky užívali vlastníci nehnuteľnosti v ul. Rokošova II. so súpisným číslom 312/67 a tvoria súčasť ich záhrady.

Kupujúci:

Denis Malovec, rod. xxxxxxxxxxxx, bytom xxxxxxxxxxxxxx, 951 31  Močenok
a Ing. Lenka Okruhlicová, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 951 31  Močenok

Cena: 20,- €/m2

Hlasovanie:
Za: 11
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 10.1 – I./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu o výsledkoch hospodárenia obce Močenok za rok 2021

Hlasovanie:
Za: 11
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 10.2 – I./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu o realizácii projektu Zelené obce v obci Močenok

Hlasovanie:
Za: 11
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 10.3 – I./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu o udelení Obecného prospechového štipendia za školský rok 2021/2022 v obci Močenok

Hlasovanie:
Za: 11
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 10.4 – I./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu o získaní NFP na realizáciu projektu Vodozádržné opatrenia v ZŠ Močenok

Hlasovanie:
Za: 11
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 10.5 – I./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu o podaní žiadosti na získanie finančných prostriedkov na zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Močenok z Plánu obnovy a odolnosti

Hlasovanie:
Za: 11
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 10.6 – I./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu o úsporných opatreniach v obci Močenok

Hlasovanie:
Za: 11
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 10.7 – I./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
úhradu nevyhnutných nákladov spojených s činnosťou HK  Junior Močenok z kapitoly dotácie, maximálne do výšky dotácie poskytnutej v roku 2022, od 1. januára 2023 . Oprávnenosť nákladov schvaľuje starosta obce

Hlasovanie:
Za: 11
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 11 – I./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Zápisnice komisií  od ostatného zasadnutia OcZ tak, ako ich predložili predsedovia komisií.

Zápisnice:

•           Komisia územného plánovania a investičnej činnosti

Hlasovanie:
Za: 11
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

                                                                                                           

 

                                                                                                                           PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                                                      starosta obce

 

 

 

Zapísala: Ing. Lucia Benčíková

Močenok, 14. 12. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top