Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Obecné zastupiteľstvo   >  Uznesenia a zápisnice OZ
publikované: 25.02.2021 12:42  //  aktualizácia: 18.03.2021 10:15  //  zobrazené: 689

I. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku zo dňa 24. 02. 2021

číslo: 01/2021  |  dátum konania: 24.02.2021  |   zápisnica (pdf)

Uznesenia
z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku
konaného dňa 24. 02. 2021

 

Uznesenie č. 1. – I./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
Mgr. Eva Molnárová, Bc. Vladimír Vereš, Ing. Ernest Vereš

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 9 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 9
Za: 9
Ľuboš Blažo, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

za overovateľov zápisnice určuje:
Ing. Stanislava Šimka, Ľuboša Blaža

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 9 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 9
Za: 9
Ľuboš Blažo, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

b) určuje
za zapisovateľku: Ing. Luciu Benčíkovú

 

Uznesenie č. 2. – I./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
predložený program rokovania

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 9 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 9
Za: 9
Ľuboš Blažo, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 3. – I./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Kontrolu plnenia uznesení schválených na VI. zasadnutí OcZ zo dňa 09. 12. 2020

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 9 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 9
Za: 9
Ľuboš Blažo, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 5.1 – I./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou prítomných poslancov
VZN Obce Močenok č. 01/2021, ktorým sa mení VZN Obce Močenok č. 04/2019 O hazardných hrách

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 9 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 9
Za: 9
Ľuboš Blažo, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 5.2 – I./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

A.) vyhlasuje
deň konania voľby Hlavného kontrolóra Obce Močenok na deň 07. 04. 2021, pričom voľba sa uskutoční v rámci zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Močenok. Pracovný úväzok hlavného kontrolóra: (úväzok 0,3 týždenne).

B.) žiada
starostu Obce Močenok, aby v termíne podľa § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zabezpečil vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Močenok
na úradnej tabuli Obce Močenok a spôsobom v mieste obvyklým

C.) ustanovuje
podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra Obce Močenok a náležitosti prihlášky takto:

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra (úväzok 0,3 týždenne) musí spĺňať:

1. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

•           ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

2. Ďalšie predpoklady:

•           min. 5 ročná prax v kontrolnej činnosti, alebo vo verejnej správe

v oblasti ekonomickej, právnickej alebo technickej, znalosť podvojného účtovníctva,

•           občianska a morálna bezúhonnosť,

•           znalosť: zákona o účtovníctve, zákona o rozpočtových pravidlách, zákona o výkone práce vo verejnom záujme, zákona o finančnej kontrole

a vnútornom audite, zákona o obecnom zriadení, zákona o majetku obcí, zákona o sťažnostiach, zákonníka práce

•           užívateľské ovládanie počítača.

3. Náležitosti prihlášky:

•           osobné údaje kandidáta (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj),

•           písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účely vykonania voľby hlavného kontrolóra,

•           overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a kópie

o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov,

•           profesijný životopis,

•           čestné prehlásenie o odbornej praxi,

•           čestné prehlásenie, že kandidát nemá záväzky voči zdravotným poisťovniam, sociálnej poisťovni, daňovému úradu a obci,

•           čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

•           poskytnutie údajov k výpisu z registra trestov podľa § 10 ods.4 zákona 330/2007 o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. Spôsob doručenia prihlášky:

•           kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Močenok odovzdajú osobne v Klientskom centre obecného úradu alebo zašlú poštou svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra - NEOTVÁRAŤ" na adresu: Obec Močenok, Obecný úrad Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok.

•           uzávierka prihlášok je dňa 24. 03. 2021 /t.j. streda/ do 12.00 hod.

 

Ďalšie podmienky voľby :

•           uchádzač, ktorý splní vyššie kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie a včas odovzdá prihlášku so všetkými náležitosťami, bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s ustanovením § 18a zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.,

•           každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie pred poslancami obecného zastupiteľstva v rozsahu maximálne 10 minút,

•           posúdenie podaných prihlášok ( otváranie obálok, kontrola dodržania zákonných podmienok prihlášky ) zabezpečí organizačne a technicky Obecný úrad, určí zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce, ktorí spĺňajú určené požiadavky, zabezpečí pozvánky na voľbu hlavného kontrolóra,

•           na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali  v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov

do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční aj v prípade doručenia jednej prihlášky.

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 9 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 9
Za: 9
Ľuboš Blažo, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 6.1 – I./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje bez pripomienok
Návrh na rozdelenie dotácií pre spolky a organizácie na rok 2021

1   Karate Močenok                                                      1 200 €

2   DH Močenská kapela                                               980 €

3   Stolno - tenisový oddiel T. J Močenok "A+B+C"       1 510 €

4   Klub tvorivosti pri KS Močenok                                600 €

5   Klub cvičeniek pre zdravie Močenok                       190 €

6   Hádzanársky klub JUNIOR Močenok                        14 400 €

7   Klub dôchodcov v Močenku                                      440 €

8   Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska  440 €

9   SČK - Močenok                                                      1 200 €

10 Klub Filatelistov 52 - 46 Močenok                             190 €

11 ZO chovateľov poštových holubov Močenok              340 €

12 ŠACH - klub Močenok                                             490 €

13 FS Močenskí speváci                                                190 €

14 Stolnotenisový klub senior                                          90 €

15 Monika o.z.                                                             680 €

16 Združenie rodina je viac                                            500 €

17 Folklórna skupina Močenčanka                                 900 €

18 Spevácka skupina - ZÚGOVANKA                          440 €

19 Klub leteckých modelárov Močenok                         140 €

20 FK Močenok                                                           24 230 €

21. ZO SZZ Močenok                                                  200 €

22. DHZO Močenok                                                    200 €

23 FS Sečkár                                                                240 €

24 OZ Rubín                                                                1 000 €

25 Spolok rekreačných futbalistov v zastúpení členom spolku Ľubošom Podhradským     nefinančný príspevok 6x uvoľnenie zasadacej miestnosti v dobe 3 hod.

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 9 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 9
Za: 9
Ľuboš Blažo, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 6.2 – I./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správu o zrealizovaných projektoch a získaných finančných prostriedkoch v roku 2020

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 9 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 9
Za: 9
Ľuboš Blažo, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 6.3 – I./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu o výsledkoch hospodárenia obce Močenok za rok 2019

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 9 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 9
Za: 9
Ľuboš Blažo, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 7.1 – I./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 9 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 9
Za: 9
Ľuboš Blažo, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 7.2 – I./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správu z kontroly hospodárenia na vybrané oblasti v DD Milosrdného samaritána v Močenku

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 9 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 9
Za: 9
Ľuboš Blažo, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 7.3 – I./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správu z kontroly účtovania cestovného vo vybraných dotáciách poskytnutých obcou  Močenok v roku 2019 ich opodstatnenosť

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 9 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 9
Za: 9
Ľuboš Blažo, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 8. – I./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
Správy o činnosti komisií  v roku 2020 tak, ako ich predložili predsedovia komisií.

Správy:
•           Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti,

•           Komisie územného plánovania a investičnej činnosti,

•           Komisie pre školstvo, mládež a šport,

•           Komisie pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy,

•           Komisie pre sociálne veci a bytové otázky,

•           Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejného funkcionára

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 9 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 9
Za: 9
Ľuboš Blažo, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 9.1 – I./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu starostu obce o súdnych konaniach, ktoré vedie Obec Močenok

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 9 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 9
Za: 9
Ľuboš Blažo, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 9.2 – I./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu starostu obce o miere vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 9 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 9
Za: 9
Ľuboš Blažo, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

 

 

                                                                                                 PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                             starosta obce

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Lucia Benčíková

Močenok, 24. 02. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top