Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Obecné zastupiteľstvo   >  Uznesenia a zápisnice OZ
publikované: 28.01.2022 08:54  //  aktualizácia: 31.03.2022 14:31  //  zobrazené: 1211

I. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku zo dňa 26.01.2022

číslo: 01/2022  |  dátum konania: 26.01.2022  |   zápisnica (pdf)

Uznesenia
z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku
konaného dňa 26. 01. 2022

 

Uznesenie č. 1. – I./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
Ing. Ernest Vereš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay
za overovateľov zápisnice určuje:
Mgr. Petra Sýkoru, Ing. Jozefa Šuvadu
b) určuje
za zapisovateľku: Ing. Luciu Benčíkovú

Hlasovanie:
Za: 6
Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 2. – I./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
predložený program rokovania

Hlasovanie:
Za: 6
Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 3 – I./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Kontrolu plnenia uznesení schválených na V. zasadnutí OcZ zo dňa 08. 12. 2021
a z I. zasadnutia OcZ mimo plánu práce v roku 2022 zo dňa 10. 01. 2022

Hlasovanie:
Za: 6
Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 5.1 – I./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
neschvaľuje
Návrh na prerozdelenie dotácií pre spolky a organizácie na rok 2022, ktorý predložili predsedovia komisií a to komisie financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti, komisie pre školstvo, mládež a šport a komisie pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy.

Neschválený návrh

1                 Karate Močenok                                                                                                           1 200 €

2                 DH Močenská kapela                                                                                                                      980 €

3                 Stolno - tenisový oddiel T. J Močenok "A+B+C"                                                   1 510 €

4                 Klub tvorivosti pri KS Močenok                                                                                  600 €

5                 Klub cvičeniek pre zdravie Močenok                                                                        190 €

6                 Hádzanársky klub JUNIOR Močenok                                                                      14 200 €

7                 Klub dôchodcov v Močenku                                                                                      440 €

8                 Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska                                        440 €

9                 SČK - Močenok                                                                                                             1 200 €

10               Klub Filatelistov 52 - 46 Močenok                                                                              190 €

11               ZO chovateľov poštových holubov Močenok                                                         340 €

12               ŠACH - klub Močenok                                                                                                 490 €

13               FS Močenskí speváci                                                                                                                        440 €

14               Stolnotenisový klub senior                                                                                             90 €

15               Monika o.z.                                                                                                                    680 €

16               Združenie rodina je viac                                                                                               500 €

17               Folklórna skupina Močenčanka                                                                                440 €

18               Spevácka skupina - ZÚGOVANKA                                                                           440 €

19               Klub leteckých modelárov Močenok                                                                        140 €

20               FK Močenok                                                                                                                  24 000 €

21.              ZO SZZ Močenok                                                                                                          200 €

22.              DHZO Močenok                                                                                                            200 €

23               FS Sečkár                                                                                                                        300 €

24               OZ Rubín                                                                                                                        1 000 €

25               Spolok rekreačných futbalistov v zastúpení členom spolku Ľubošom Podhradským       nefinančný príspevok 6x uvoľnenie zasadacej miestnosti v dobe 3 hod.

26               MO Matice slovenskej v Močenku                                                                           100 €

27               FBC Inferno Močenok                                                                                                480 €

Hlasovanie:
Za: 1
Ing. Miroslav Pápay,
Proti: 5
Mgr. Eva Molnárová, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 5.1.1 – I./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Návrh na rozdelenie dotácií pre spolky a organizácie na rok 2022 tak, ako ho predložil 
na rokovaní OcZ Mgr. Peter Sýkora -  predseda komisie pre kultúru, kultúrne pamiatky
a zahraničné vzťahy. Suma 480,- € zostane v rezerve pre mimoriadne dotácie v roku 2022.

1                 Karate Močenok                                                                                                           1 200 €

2                 DH Močenská kapela                                                                                                                      980 €

3                 Stolno - tenisový oddiel T. J Močenok "A+B+C"                                                   1 510 €

4                 Klub tvorivosti pri KS Močenok                                                                                  600 €

5                 Klub cvičeniek pre zdravie Močenok                                                                        190 €

6                 Hádzanársky klub JUNIOR Močenok                                                                      14 200 €

7                 Klub dôchodcov v Močenku                                                                                      440 €

8                 Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska                                        440 €

9                 SČK - Močenok                                                                                                             1 200 €

10               Klub Filatelistov 52 - 46 Močenok                                                                              190 €

11               ZO chovateľov poštových holubov Močenok                                                         340 €

12               ŠACH - klub Močenok                                                                                                 490 €

13               FS Močenskí speváci                                                                                                                        440 €

14               Stolnotenisový klub senior                                                                                             90 €

15               Monika o.z.                                                                                                                    680 €

16               Združenie rodina je viac                                                                                               500 €

17               Folklórna skupina Močenčanka                                                                                440 €

18               Spevácka skupina - ZÚGOVANKA                                                                           440 €

19               Klub leteckých modelárov Močenok                                                                        140 €

20               FK Močenok                                                                                                                  24 000 €

21.              ZO SZZ Močenok                                                                                                          200 €

22.              DHZO Močenok                                                                                                            200 €

23               FS Sečkár                                                                                                                        300 €

24               OZ Rubín                                                                                                                        1 000 €

25               Spolok rekreačných futbalistov v zastúpení členom spolku Ľubošom Podhradským       nefinančný príspevok 6x uvoľnenie zasadacej miestnosti v dobe 3 hod.

26 MO Matice slovenskej v Močenku                                                                                         100 €

Hlasovanie:
Za: 5
Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, , Mgr. Peter Sýkora, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Ing. Stanislav Šimko

 

Uznesenie č. 5.2 – I./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správu o zrealizovaných projektoch a získaných finančných prostriedkoch v roku 2021

Hlasovanie:
Za: 6
Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 6.1 – I./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správu z kontroly ukladacích uznesení Obecného zastupiteľstva v Močenku za II. polrok 2020
 a I. polrok 2021, ktoré neboli splnené do najbližšieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

Hlasovanie:
Za: 6
Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 6.2 – I./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021

Hlasovanie:
Za: 6
Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 7 – I./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správy o činnosti komisií  v roku 2021 tak, ako ich predložili predsedovia komisií.

Správy:

•           Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti,

•           Komisie územného plánovania a investičnej činnosti,

•           Komisie pre školstvo, mládež a šport,

•           Komisie pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy,

•           Komisie pre sociálne veci a bytové otázky,

•           Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejného funkcionára

•           Komisia pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok

Hlasovanie:
Za: 6
Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 8 – I./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Zápisnice komisií  od ostatného zasadnutia OcZ tak, ako ich predložili predsedovia komisií.

Zápisnice:

•           Komisia územného plánovania a investičnej činnosti

Hlasovanie:
Za: 6
Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 9.1 – I./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) berie na vedomie
Informáciu starostu obce žiadostiach na prenájom obecných pozemkov za účelom realizácie zámeru výstavby veterných parkov

b) poveruje
prednostku obecného úradu, aby žiadosti o prenájom obecných pozemkov za účelom realizácie zámeru výstavby veterných parkov predložila na prerokovanie do príslušných komisií
pri Obecnom zastupiteľstve v Močenku.

Hlasovanie:
Za: 6
Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

 

 

                                                                                                                            PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                                                      starosta obce

 

 

 

Zapísala: Ing. Lucia Benčíková

Močenok, 26. 01. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top