Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Obecné zastupiteľstvo   >  Uznesenia a zápisnice OZ
publikované: 01.03.2024 10:05  //  aktualizácia: 05.04.2024 12:56  //  zobrazené: 263

I. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku zo dňa 28.02.2024

číslo: 01/2024  |  dátum konania: 28.02.2024  |   zápisnica (pdf)

Uznesenia
z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku
konaného dňa 28. 02. 2024

 

Uznesenie č. 1. – I./OZ/2024
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:

PaedDr. Lucia Tóthová, Ing. Rastislav Benčík, Mgr. Monika Straňáková Kohútová

za overovateľov zápisnice určuje:

Ing. Lukáša Minára, Ing. Gabriela Blehu

b) určuje
za zapisovateľku: Ing. Luciu Benčíkovú

Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 2. – I./OZ/2024
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje

predložený program rokovania, ktorý bol zverejnený podľa § 12 ods. 4 zákona o obecnom zriadení
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 3. – I./OZ/2024
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje

Kontrolu plnenia uznesení zo IV. zasadnutia OcZ zo dňa 29.11.2023, z V. zasadnutia OCZ zo dňa 29.11.2023, zo VI. zasadnutia OcZ mimo plánu práce v roku 2023 zo dňa 14.12.2023 a z I. zasadnutia OcZ mimo plánu práce v roku 2024 zo dňa 31.01.2024
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 5.2 – I./OZ/2024
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

berie na vedomie
upozornenie prokurátora OP Komárno sp. zn. Pd 21/24/4401-2 z 06.02.2024 o protiprávnom postupe ukladania povinností OcÚ, prednostke OcÚ, pracovníkom obce a prijíma navrhnuté opatrenie na predchádzanie zistenému porušeniu právnych noriem s tým, že v nasledujúcom období bude svoju rozhodovaciu právomoc uplatňovať v zákonom priznanom rozsahu a v prípade odôvodnenej potreby uloženia povinnosti prednostke OcÚ eventuálne zamestnancovi obce tento postup odporučí starostovi obce.
Hlasovanie:
Prítomní:10
Za: 8
Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada,
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Mgr. Monika Straňáková Kohútová, PaedDr. Lucia Tóthová

 

Uznesenie č. 5.3 – I./OZ/2024
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

prerokovalo a schválilo
návrh územného plánu obce Močenok – ZaD č. 4 a
I.

Konštatuje, že

•           pripomienky zo strany dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých právnických osôb sú
v  územnom pláne obce Močenok akceptované,

•           schválený územný plán obce Močenok – ZaD č.4  sa člení na záväznú

a smernú časť. V záväznej časti  územnoplánovacej dokumentácie

sú ustanovené plochy pre verejnoprospešné stavby, na vykonanie asanácie a pre chránené časti krajiny.

II.

Akceptuje

stanovisko Okresného úradu v Nitre k  územnoplánovacej dokumentácii územného plánu obce Močenok – ZaD č. 4, č. OU-NR-OVBP1-2024/012649-002 zo dňa 05. 02. 2024.

III.

schvaľuje

a)         Územný plán obce Močenok – Zmeny a doplnky č.4.

b)         3/5 väčšinou prítomných poslancov schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Močenok č. 01/2024 o vyhlásení záväzných častí Územného plánu obce Močenok - Zmeny a doplnky č.4.

IV.

Ukladá

Obci:

A/        obec sústavne sleduje, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na ktorých základe je navrhnutá koncepcia organizácie územia. Ak dôjde k zmene predpokladov, alebo je potrebné umiestniť verejnoprospešné stavby, obec obstará doplnok a zmenu územnoplánovacej dokumentácie,

B/        pravidelne, najmenej však raz za štyri roky preskúmať schválený územný plán obce Močenok, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky alebo obstaranie nového územného plánu,

C/        obec obstará zmenu alebo doplnok územného plánu obce, ak je to potrebné na zosúladenie
s územným plánom regiónu alebo s jeho zmenami a doplnkami,

D/        obec vyhotoví o obsahu územného plánu registračný list, ktorý spolu s kópiou uznesenia
o schválení doručí Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR,

E/         obec zverejní záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie spolu

s VZN

            -vyvesením na úradnej tabuli najmenej na 15 dní, ako aj iným mieste obvyklým spôsobom

            -doručením dotknutým orgánom štátnej správy

F/         uložiť schválený územný plán obce na Obecnom úrade, stavebnom úrade  a na Okresnom  úrade v Nitre.

Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 5.4 – I./OZ/2024
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

schvaľuje 3/5 väčšinou prítomných poslancov
VZN Obce Močenok č. 02/2024, ktorým sa ruší VZN č. 11/2016 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 6.1 – I./OZ/2024
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

schvaľuje bez pripomienok
Návrh na rozdelenie dotácií pre kluby, spolky a organizácie na rok na rok 2024 (ktoré majú IČO)
Hlasovanie:

Prítomní: 10
Za: 10
Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 6.2 – I./OZ/2024
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje bez pripomienok
Návrh na priznanie finančných príspevkov pre spolky a organizácie na rok 2024 (ktoré nemajú IČO)
Hlasovanie:

Prítomní: 10
Za: 10
Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 6.3 – I./OZ/2024
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
I. zmenu rozpočtu obce na rok 2024
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 6.4 – I./OZ/2024
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu o výsledkoch hospodárenia obce Močenok za rok 2022
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 9
Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasoval: 1
Ing. Stanislav Šimko

 

Uznesenie č. 7.1 – I./OZ/2024
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správu z kontroly daňových pohľadávok a spôsobu nakladania s nimi v obci Močenok
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 7.2 – I./OZ/2024
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

berie na vedomie
Správu z overenia vyúčtovania dotácií udelených obcou Močenok
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 7.3 – I./OZ/2024
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

berie na vedomie
Správu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2023
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 8.1 – I./OZ/2024
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

a) prerokovalo
žiadosť neziskovej organizácie Adventus, IČO: 45 739 790, so sídlom Sv. Gorazda 526/8, 951 31  Močenok o prenájom časti obecného pozemku parc. č. 1747/1
vo výmere cca 262 m2, vedený na LV č. 4274 za účelom vytvorenia parkovacích miest pre nové Zariadenie sociálnych služieb. Obecný pozemok par. č. 1747/1 sa nachádza pred pozemkom parc. č. 832, vedený na LV č. 6948, k. ú. Močenok, ktorý je vo vlastníctve n. o. Adventus.

b) schvaľuje  
budúci zámer prenajať časť obecného pozemku a to konkrétne časť z parc. č. 1747/1 vo výmere cca 262 m2, vedený na LV č. 4274 za účelom vytvorenia parkovacích miest pre nové Zariadenie sociálnych služieb. Budúci zámer sa schvaľuje pre žiadateľa Adventus, n. o., IČO: 45 739 790, so sídlom Sv. Gorazda 526/8, 951 31  Močenok, ktorý je vlastníkom pozemku parc. č. 832, vedený na LV č. 6948, k. ú. Močenok.

Budúci zámer sa schvaľuje v zmysle ustanovenia § 9aa ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (osobitný zreteľ) a v zmysle čl. 6 ods. 7 písm. g) a j)  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce.

Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 8.2 – I./OZ/2024
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

a) prerokovalo
žiadosť neziskovej organizácie Adventus, IČO: 45 739 790, so sídlom Sv. Gorazda 526/8, 951 31  Močenok o prenájom existujúcich 5-tich parkovacích miest, ktoré sú vybudované na obecnom pozemku parc. č. 1747/1, reg. „E-KKN“, vedený na LV č. 4274. Parkovacie miesta sa nachádzajú v ul. Športová (pri ihrisku FK Močenok).

b) schvaľuje
budúci zámer prenajať 5 existujúcich parkovacích miest, ktoré sú vybudované na obecnom pozemku parc. č. 1747/1, reg. „E-KKN“, vedený na LV č. 4274 pre žiadateľa Adventus, n. o., IČO: 45 739 790, so sídlom Sv. Gorazda 526/8, 951 31  Močenok. Parkovacie miesta sa nachádzajú v ul. Športová (pri ihrisku FK Močenok).

Budúci zámer sa schvaľuje v zmysle ustanovenia § 9aa ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (osobitný zreteľ) a v zmysle čl. 6 ods. 7 písm. j)  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 9
Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ing. Rastislav Benčík

 

Uznesenie č. 8.3 – I./OZ/2024
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

a) prerokovalo
žiadosť neziskovej organizácie Adventus, IČO: 45 739 790, so sídlom Sv. Gorazda 526/8, 951 31  Močenok o zriadení vecného bremena na pozemok parc. č. 1747/1, reg. „E-KN, vedený na LV č. 4274, k. ú. Močenok za účelom osadenia elektromerového rozvádzača a elektrickej prípojky v dĺžke cca 260 m pre stavbu „Zariadenie sociálnych služieb“.

b) schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena prospech neziskovej organizácie Adventus, IČO: 45 739 790, so sídlom Sv. Gorazda 526/8, 951 31  Močenok za účelom osadenia elektromerového rozvádzača a elektrickej prípojky v dĺžke cca 260 m pre stavbu „Zariadenie sociálnych služieb“. Vecné bremeno sa má zriadiť na pozemok parc. č. 1747/1, reg. „E-KN, vedený na LV č. 4274, k. ú. Močenok.

Vecné bremená sa zriadia na dobu neurčitú a bezodplatne.

Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 8.4 – I./OZ/2024
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

a) prerokovalo
žiadosť COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo, IČO: 00 168 874, so sídlom Štefánikova 54, 949 01  Nitra  na súhlas Obce Močenok na stavebné úpravy na obecnej parcele č. 1749/49, reg. „C-KN“, vedená na LV č. 2425 v rozsahu:

  1. vybúranie betónového chodníka v časti 1
  2. demontáž zámkovej dlažby v časti 2 a 3
  3. vybudovanie chodníka pre peších zákazníkov novej predajne v časti 3

b) súhlasí

s vydaním súhlasného stanoviska pre spotrebné družstvo COOP Jednota Nitra IČO: 00 168 874, so sídlom Štefánikova 54, 949 01  Nitra  na stavebné úpravy na obecnej parcele č. 1749/49, reg. „C-KN“, vedená na LV č. 2425 v rozsahu:

  1. vybúranie betónového chodníka v časti 1
  2. demontáž zámkovej dlažby v časti 2 a 3
  3. vybudovanie chodníka pre peších zákazníkov novej predajne v časti 3

Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 8.5 – I./OZ/2024
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

a) prerokovalo
žiadosť Spolku Urban Močenok, IČO: 517 15 996 so sídlom Nitrianska 1294/126, 951 31  Močenok o prenájom časti rodinného domu so súp. číslom 1422, ktorý sa nachádza v ul. Pri kúpalisku za účelom podpory aktivít a potrieb Spolku Urban Močenok.  

b) schvaľuje
budúci zámer prenajať časť rodinného domu so súp. číslom 1422, ktorý sa nachádza v ul. Pri kúpalisku pre žiadateľa: Spolok Urban Močenok, IČO: 517 15 996 so sídlom Nitrianska 1294/126, 951 31  Močenok.

Budúci zámer sa schvaľuje v zmysle ustanovenia § 9aa ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (osobitný zreteľ) a v zmysle čl. 6 ods. 7 písm. p)  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 9. – I./OZ/2024
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

berie na vedomie
Správy o činnosti komisií  v roku 2023 tak, ako ich predložili predsedovia komisií.

Správy:

•           Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti,

•           Komisie územného plánovania a investičnej činnosti,

•           Komisie pre školstvo, mládež a šport,

•           Komisie pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy,

•           Komisie pre sociálne veci a bytové otázky,

•           Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejného funkcionára

•           Komisia pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok

Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 10. – I./OZ/2024
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

berie na vedomie
Zápisnice komisií  od ostatného zasadnutia OcZ tak, ako ich predložili predsedovia komisií.

Zápisnice:

•           Komisia územného plánovania a investičnej činnosti

•           Komisia pre školstvo, mládež a šport

•           Komisia pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok

•           Komisia pre dohľad nad prípravou územného plánu obce Močenok – zmeny a doplnky č.4

Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 11.1 – I./OZ/2024
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

berie na vedomie
Správu o činnosti Kabel TV Močenok a hospodárenie za rok 2023
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 11.2 – I./OZ/2024
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

berie na vedomie
Správu o činnosti obecnej polície za rok 2023
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

                                                                                                        PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                       starosta obce

 

Zapísala: Ing. Lucia Benčíková

Močenok, 28. 02. 2024

 

 

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top