Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Obecné zastupiteľstvo   >  Uznesenia a zápisnice OZ
publikované: 15.05.2020 12:57  //  aktualizácia: 15.05.2020 12:59  //  zobrazené: 702

II. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku zo dňa 15.05.2020

číslo: 02/MOZ/2020  |  dátum konania: 15.05.2020  |   zápisnica (pdf)

Uznesenia
z II. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Močenku konaného prostredníctvom elektronického hlasovania dňa 15. 05. 2020

 

Uznesenie č. 1. – II./MOZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
predložený program rokovania

Z 11 poslancov Obecného zastupiteľstva v Močenku sa elektronického hlasovania zúčastnilo 10 poslancov.

Výsledky hlasovania:
Za: 10
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K návrhu uzneseniu neboli podané pripomienky.

 

 

Uznesenie č. 2.1. – II./MOZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
ruší  
Uznesenie obecného zastupiteľstva v Močenku č. 3.2 - I./MOZ/2019, ktoré bolo schválené dňa 11.09. 2019

Z 11 poslancov Obecného zastupiteľstva v Močenku sa elektronického hlasovania zúčastnilo 10 poslancov.

Výsledky hlasovania:
Za: 10
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K návrhu uzneseniu neboli podané pripomienky.

 

 

Uznesenie č. 2.2 – II./MOZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
-     Predloženie  žiadosti o dotáciu  na podporu technickej vybavenosti v obciach
s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít pre projekt s názvom  „Rekonštrukcia cesty MK Kakava – dobudovanie infraštruktúry, Močenok a Výstavba chodníka ul. Balajka- dobudovanie infraštruktúry, Močenok“ v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2019-1 so zameraním na Podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry, ktorá je vypracovaná v súlade s výzvou Ministerstva vnúztra SR ako sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje zverejnenej 26.06.2019,

-     zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,

-     ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom,

-     zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu zo strany žiadateľa vo výške 10 750,44 € t.j. min. 5% zo sumy celkových oprávnených výdavkov vo výške
215 008,74 €, požadovaná dotácia v rámci projektu je vo výške 204 258,30€,

-     zabezpečenie spolufinancovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.

Z 11 poslancov Obecného zastupiteľstva v Močenku sa elektronického hlasovania zúčastnilo 10 poslancov.

Výsledky hlasovania:
Za: 10
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K návrhu uzneseniu neboli podané pripomienky.

 

 

 

 

                                                                                                                         PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                                                      starosta obce

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Lucia Benčíková

Močenok, 15. 05. 2020

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top