Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Obecné zastupiteľstvo   >  Uznesenia a zápisnice OZ
publikované: 08.04.2021 10:28  //  aktualizácia: 20.04.2021 09:53  //  zobrazené: 1218

II. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku mimo plánu práce v roku 2021 zo dňa 07. 04. 2021

číslo: 02/MOZ/2021  |  dátum konania: 08.04.2021  |   zápisnica (pdf)

Uznesenia
z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku
mimo plánu práce v roku 2021
konaného dňa 07. 04. 2021

 

Uznesenie č. 1. – II./MOZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
Štefan Horňák, Ing. Jozef Šuvada, Mgr. Peter Sýkora

Hlasovanie:
Za: 8
Štefan Horňák, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

za overovateľov zápisnice určuje:
Ing. Miroslava Pápaya, Bc. Vladimíra Vereša

Hlasovanie:
Za: 8
Štefan Horňák, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

b) určuje
za zapisovateľku: Ing. Luciu Benčíkovú

 

Uznesenie č. 2. – II./MOZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
predložený program rokovania

Hlasovanie:
Za: 8
Štefan Horňák, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 3.1 – II./MOZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
volebnú komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra v zložení :
predseda komisie:                   Ing. Ernest Vereš
člen komisie:                           Ing. Stanislav Šimko
člen komisie:                           Mgr. Peter Sýkora

Hlasovanie:
Za: 8
Štefan Horňák, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 3.2 – II./MOZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
určuje
pracovný pomer hlavného kontrolóra obce Močenok, ktorý bude vykonávať na kratší pracovný čas – 0,30 úväzku v zmysle ust. § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom zriadení) s poukazom na ust. § 49 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (Zákonník práce)

stanovuje
funkčné obdobie hlavného kontrolóra obce Močenok, ktoré začína dňom 08. 04. 2021 a končí dňom 07. 04. 2027 v zmysle ust. § 18a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom zriadení).

určuje
plat hlavného kontrolóra obce Močenok v zmysle ust. § 18c ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov s poukazom na ust. § 18c ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom zriadení).

Hlasovanie:
Za: 8
Štefan Horňák, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 3.3 – II./MOZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
prehľad kandidátov na funkciu „Hlavný kontrolór Obce Močenok“

Hlasovanie:
Za: 8
Štefan Horňák, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 3.4 – II./MOZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
zvolenie hlavného kontrolóra obce Močenok kandidáta č. 1 Ing. Ladislava Fúsku

Tajné Hlasovanie:
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

 

 

 

                                                                                           PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                   starosta obce

 

 

 

Zapísala: Ing. Lucia Benčíková

Močenok, 07. 04. 2021

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top