Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Obecné zastupiteľstvo   >  Uznesenia a zápisnice OZ
publikované: 16.06.2022 10:09  //  aktualizácia: 28.06.2022 14:26  //  zobrazené: 345

II. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku mimo plánu práce v roku 2022 zo dňa 15.06.2022

číslo: 02/MOZ/2022  |  dátum konania: 15.10.2022  |   zápisnica (pdf)

Uznesenia
z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku
mimo plánu práce v roku 2022

konaného dňa 15. 06. 2022

Uznesenie č. 1. – II./MOZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:

Ľuboš Blažo, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Stanislav Šimko


za overovateľov zápisnice určuje:
Ing. Ernesta Vereša, Bc. Vladimíra Vereša

b) určuje
za zapisovateľku: Ing. Luciu Benčíkovú

Hlasovanie:
Za: 10
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko,
Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš

Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 2. – II./MOZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje

predložený program rokovania, ktorý bol zverejnený podľa § 12 ods. 4 zákona o obecnom zriadení
Hlasovanie:
Za: 10
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko,
Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš

Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 2.1 – II./MOZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje

na základe návrhu poslanca Mgr. Petra Sýkoru doplnenie programu rokovania v bode č. 3 o bod 3.5 Určenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov na volebné obdobie 2022 – 2026
Hlasovanie:
Za: 10
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko,
Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš

Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 2.2 – II./MOZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje

na základe návrhu poslanca Mgr. Petra Sýkoru doplnenie programu rokovania v bode č. 3 o bod 3.6 Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie 2022 – 2026
Hlasovanie:
Za: 10
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko,
Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš

Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 3.1 – II./MOZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou prítomných poslancov
VZN Obce Močenok č. 02/2022 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za služby poskytované v Domove dôchodcov Milosrdného samaritána Močenok
Hlasovanie:
Za: 10
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko,
Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš

Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 3.2 – II./MOZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje bez pripomienok
Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2022
Hlasovanie:
Za: 10
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko,
Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš

Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 3.3 – II./MOZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Močenok na roky 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030)
Hlasovanie:
Za: 10
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko,
Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš

Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 3.4 – II./MOZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu o  prípravách XXX. ročníka celonárodného festivalu Gorazdov Močenok
Hlasovanie:
Za: 10
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko,
Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš

Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 3.5 – II./MOZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
určuje
a) na celé nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026 1 volebný obvod
b) počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Močenok  na 11
Hlasovanie:
Za: 10
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko,
Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš

Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 3.6 – II./MOZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
určuje
na celé nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026 úväzok starostu obce Močenok vo výške 100 %

                                                                                                         
 

                                                                                                                         PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                                                      starosta obce

 

 

 

Zapísala: Ing. Lucia Benčíková

Močenok, 15. 06. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top