Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Obecné zastupiteľstvo   >  Uznesenia a zápisnice OZ
publikované: 10.05.2023 09:06  //  aktualizácia: 12.05.2023 09:00  //  zobrazené: 760

II. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku mimo plánu práce v roku 2023 zo dňa 03. 05. 2023

číslo: 02/MOZ/2023  |  dátum konania: 10.05.2023  |   zápisnica (pdf)

Uznesenia
z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku
mimo plánu práce v roku 2023

konaného dňa 03. 05. 2023

 

Uznesenie č. 1. – II./MOZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:

Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Mgr. Monika Straňáková Kohútová

za overovateľov zápisnice určuje:
Ing. Rastislava Benčíka, PaedDr. Luciu Tóthovú

b) určuje
za zapisovateľku: Moniku Ternerovú

Hlasovanie:
Za: 11       
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
 

Uznesenie č. 2. – II./MOZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje

predložený program rokovania, ktorý bol zverejnený podľa § 12 ods. 4 zákona o obecnom zriadení
Hlasovanie:
Za: 11       
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 3. – II./MOZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

I.)        schvaľuje na návrh skupiny poslancov vyhlásenie miestneho referenda Obecným zastupiteľstvo v Močenku v súvislosti s investičným zámerom ewia, a.s. Tomášiková 64,
831 04 BRATISLAVA na vybudovanie CCE Šaľa.

Referendová otázka znie:

„Ste za výstavbu Centra cirkulárnej ekonomiky na energetické zhodnocovanie odpadov (spaľovne) v katastrálnom území obce Močenok?“

II.)       vyhlasuje miestne referendum nasledovne:

1. otázka, ktorá sa predkladá oprávneným voličom na rozhodnutie, znie:

„Ste za výstavbu Centra cirkulárnej ekonomiky na energetické zhodnocovanie odpadov (spaľovne) v katastrálnom území obce Močenok?“

2. miestne referendum sa vykoná dňa 24.6.2023 od 7,00  hod. do 20,00 hod.,

3. oznámenie o vyhlásení miestneho referenda bude vyhlásené dvakrát v obecnom rozhlase, zverejnené na úradnej tabuli, na centrálnej elektronickej úradnej tabuli,
v teletexte Káblovej Televízie Močenok a na webovom sídle obce.

III.)     zriaďuje komisiu pre miestne referendum v zložení:

1.         Ing. Rastislav Benčík

2.         Diana Moravčíková

3.         Silvia Dobrovodská

4.         Mgr. Roman Révay

5.         PaedDr. Lucia Tóthová

Náhradníci:

1.         Ing. Stanislav Šimko

2.         Renáta Janičová

3.         Ing. Gabriel Bleho

IV.)   určuje komisii pre miestne referendum termín na jej prvé zasadnutie 10. mája 2023.

V.) schvaľuje odmeny zapisovateliek, predsedov, podpredsedov a členov okrskových komisií
a miestnej komisie pre referendum, ktoré budú hradené z rozpočtu obce.

Hlasovanie:
Za: 11       
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

 

                                                                                                      PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                                starosta obce

 

Zapísala: Monika Ternerová

Močenok, 03. 05. 2023.

 

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top