Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Obecné zastupiteľstvo   >  Uznesenia a zápisnice OZ
publikované: 30.04.2021 10:49  //  aktualizácia: 20.05.2021 08:50  //  zobrazené: 796

II. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku zo dňa 28.04.2021

číslo: 02/2021  |  dátum konania: 28.04.2021  |   zápisnica (pdf)

Uznesenia
z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku
konaného dňa 28. 04. 2021

 

Uznesenie č. 1. – II./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
Ing. Miroslav Pápay, Bc. Vladimír Vereš, Ing. Ernest Vereš

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 7 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 7
Za: 7
Ľuboš Blažo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

za overovateľov zápisnice určuje:
Mgr. Evu Molnárovú, Mgr. Petra Sýkoru     

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 7 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 7
Za: 7
Ľuboš Blažo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

b) určuje
za zapisovateľku: Ing. Luciu Benčíkovú

 

Uznesenie č. 2. – II./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
predložený program rokovania

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 7 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 7
Za: 7
Ľuboš Blažo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 3. – II./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Kontrolu plnenia uznesení schválených na I. zasadnutí OcZ dňa 24. 02. 2021, na I. zasadnutí OcZ v Močenku mimo plánu práce dňa 24. 03. 2021 a na II. zasadnutí OcZ v Močenku mimo plánu práce dňa 07. 04. 2021

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 7 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 7
Za: 7
Ľuboš Blažo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 5.1 – II./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Na návrh Komisie pre sociálne veci a bytové otázky poradovník pre pridelenie sociálnych nájomných bytov postavených s podporou štátu

Poradovník pre pridelenie sociálnych nájomných bytov postavených s podporou štátu

1-izbové byty

P.č. Meno a priezvisko, adresa__________________________ Počet bodov_____________

1. Mário Císik, Nitrianska 1207/7, Močenok                                      120

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 7 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 7
Za: 7
Ľuboš Blažo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 6.1 – II./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Stanovisko Hlavného kontrolóra Obce Močenok k záverečnému účtu Obce Močenok za rok 2020

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 7 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 7
Za: 7
Ľuboš Blažo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 6.2 – II./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správu audítora z overovania individuálnej účtovnej závierky a vedenia účtovníctva
k 31.12.2020

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 7 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 7
Za: 7
Ľuboš Blažo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 6.3 – II./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo
Záverečný Močenok účet Obce za rok 2020

b) potvrdzuje

     prebytok   bežného rozpočtu                         vo výške                 835 242,04   EUR

     schodok    kapitálového rozpočtu                  vo výške               -420 563,48   EUR

     prebytok bežného a kapitálového                                              414 678,56  EUR

    

     Prebytok    finančných operácií 

     po vylúčení zábezpek                                   vo výške                   38 735,11    EUR

 _____________________________________________________________________

     Výsledok hospodárenia za rok 2020           vo výške                453 413,67   EUR

     z toho účelové finančné prostriedky           vo výške               -101 737,54   EUR

     Výsledok rozpočtového hospodárenia   ................................    351 676,13   EUR

 

c) schvaľuje
tvorbu rezervného fondu  vo výške 351 676,13 EUR

d) schvaľuje
použitie  rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov a istín úveru v r. 2021 vo výške          351 676,13 EUR

e) schvaľuje bez výhrad
Celoročné hospodárenie v zmysle Záverečného účtu Obce Močenok za rok 2020

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 7 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 7
Za: 7
Ľuboš Blažo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 6.4 – II./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Hodnotiacu správu o plnení programového rozpočtu Obce Močenok k 31. 12. 2020

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 7 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 7
Za: 7
Ľuboš Blažo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 6.5 – II./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu o čerpaní rozpočtu k 31. 12. 2020

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 7 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 7
Za: 7
Ľuboš Blažo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 6.6 – II./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu o pohľadávkach obce Močenok k 31.12.2020

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 7 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 7
Za: 7
Ľuboš Blažo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 6.7 – II./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Správu o hospodárení ZŠ Močenok za rok 2020

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 7 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 7
Za: 7
Ľuboš Blažo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 6.8 – II./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Správu o hospodárení MŠ Močenok za rok 2020

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 6 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 6
Za: 6
Ľuboš Blažo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 6.9 – II./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Správu o hospodárení ZUŠ Močenok za rok 2020

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 6 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 6
Za: 6
Ľuboš Blažo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 6.10 – II./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
I. zmenu rozpočtu obce na rok 2021

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 7 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 7
Za: 7
Ľuboš Blažo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 7.1 – II./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Zápis z inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov  k 31.12.2020

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 7 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 7
Za: 7
Ľuboš Blažo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 7.2 – II./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Zápis z vykonania inventarizácie majetku a záväzkov Kabel TV Močenok, s.r.o. so stavom k 31.12.2020

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 7 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 7
Za: 7
Ľuboš Blažo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 7.3 – II./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) berie na vedomie
Zápisnicu z vykonania fyzickej inventúry majetku Obce Močenok k 31. 12. 2020

b) prerokovalo
protokol o návrhu na vyradenie majetku za rok 2020

c) súhlasí
s návrhom vyraďovacej komisie na vyradenie prebytočného majetku obce v zmysle predloženého protokolu

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 7 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 7
Za: 7
Ľuboš Blažo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 8.1 – II./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správu z kontroly povoľovania výrobu drevín v roku 2020 a 1. Q 2021 do dňa kontroly, včasnosť a správnosť spoplatnenia v obci Močenok

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 7 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 7
Za: 7
Ľuboš Blažo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 8.2 – II./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správu z kontroly podaných projektov obcou Močenok v roku 2020, zameranie na ich úspešnosť

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 7 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 7
Za: 7
Ľuboš Blažo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 9.1 – II./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
predaj nehnuteľností – pozemkov, konkrétne
•           parcelu registra „C-KN“ č. 1749/115 vo výmere 68 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
•           parcelu registra „C-KN“ č. 1749/116 vo výmere 38 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
•           parcelu registra „C-KN“ č. 1749/117 vo výmere 10 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, ktoré sa odčlenili z parcely č. 1749, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok na základe Geometrického plánu č. 072/2020, úradne overeného Okresným úradom  Šaľa, katastrálnym odborom dňa  25. 02. 2021, pod číslom G1-62/2021.

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie:
Obec Močenok sa rozhodla predať predmetné pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že pre obec sú tieto časti pozemku nevyužiteľné, nakoľko časť pozemku sa nachádza pod rodinným domov, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov a časť pozemku tvorí predzáhradka a dvor, ktoré sú v oplotení. Kúpou pozemkov si žiadatelia vysporiadajú majetkovoprávne vzťahy k pozemkom, ktoré užívajú niekoľko rokov.

 

Kupujúci: Ivan Sabo, rod. Sabo, nar. xx.xx.xxxx a Tatiana Sabová, rod. xxxxx, nar. xx.xx.xxxx obaja bytom Hájska 1193/137, 951 31  Močenok

Cena: 20,- €/m2

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 7 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 7
Za: 7
Ľuboš Blažo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 9.2 – II./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
predaj nehnuteľností – pozemkov, konkrétne
•           parcelu registra „C-KN“ č. 1845/29 vo výmere 26 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a
•           parcelu registra „C-KN“ č. 1845/30 vo výmere 6 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, , ktoré sa odčlenili z parcely č. 1845/100, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok na základe Geometrického plánu č. 114/2020, úradne overeného Okresným úradom  Šaľa, katastrálnym odborom dňa  12. 02. 2021, pod číslom G1-48/2021.

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie:
Obec Močenok sa rozhodla predať predmetné pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že pre obec sú časti tohto pozemku nevyužiteľné, nakoľko sú v oplotení. Časť pozemku tvorí predzáhradka, dvor a z časti na obecnom pozemku je postavená garáž. Kúpou pozemkov si žiadatelia vysporiadajú majetkovoprávne vzťahy k pozemkom, ktoré dlhodobo užívajú.

 

Kupujúci:
Jozefa Ferenceyová, bytom ul. L. Novomeského 769/22, 927 01  Šaľa, nar. xx.xx.xxxx

Gabriela Šimková, bytom A. Hlinku 483/7, 951 31  Močenok, nar. xx.xx.xxxx

Eva Ristová, bytom A. Hlinku 487/15, 951 31  Močenok, nar. xx.xx.xxxx

a Robert Mihálik, bytom Rokošova III. č. 359/56, 951 31  Močenok,  nar. xx.xx.xxxx

Cena: 20,- €/m2

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 7 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 7
Za: 7
Ľuboš Blažo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 9.3 – II./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo
žiadosť Erika Mesároša a manželky Veroniky Mesárošovej, obaja bytom  Domoviny 529/35,  951 32  Horná Kráľová, o odkúpenie časti obecného pozemku z par. č. 1749 o výmere cca 52,63 m2, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok, ktorá sa nachádza medzi parcelami č. 257 a 254.

b) schvaľuje
budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti – časti obecného pozemku z par. č. 1749 o výmere cca 52,63 m2, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok, ktorá sa nachádza medzi parcelami č. 257 a 254 pre žiadateľov: Erika Mesároša a manželky Veroniky Mesárošovej, obaja bytom  Domoviny 529/35, 951 32  Horná Kráľová

 

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 7 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 7
Za: 7
Ľuboš Blažo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 10. – II./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Zápisnice komisií  od ostatného zasadnutia OcZ tak, ako ich predložili predsedovia komisií.

Zápisnice:
•           Komisia územného plánovania a investičnej činnosti,
•           Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti,
•           Komisia pre sociálne veci a bytové otázky,
•           Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,
•           Komisia pre školstvo, mládež a šport,
•           Komisia pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok.

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 7 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 7
Za: 7
Ľuboš Blažo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 11.1 – II./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správu o činnosti Kabel TV Močenok a hospodárenie za rok 2020

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 7 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 7
Za: 7
Ľuboš Blažo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 11.2 – II./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správu o činnosti obecnej polície za rok 2020

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 7 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 7
Za: 7
Ľuboš Blažo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 11.3 – II./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu starostu obce o zmene zapisovateľky (tajomníčky) v komisii financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti.
Starosta obce za tajomníčku komisie menoval Ing. Kristínu Hippovú.

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 7 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 7
Za: 7
Ľuboš Blažo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 11.4 – II./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Koncepciu obnovy detských ihrísk v Močenku

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 7 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 7
Za: 7
Ľuboš Blažo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

 

 

                                                                                                PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                        starosta obce

 

 

Zapísala: Ing. Lucia Benčíková

Močenok, 28. 04. 2021

 

 

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top