Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Obecné zastupiteľstvo   >  Uznesenia a zápisnice OZ
publikované: 04.05.2020 15:12  //  aktualizácia: 25.06.2020 14:53  //  zobrazené: 1393

II. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku zo dňa 29.04.2020

číslo: 02/2020  |  dátum konania: 29.04.2020  |   zápisnica (pdf)

Uznesenia
z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku
 zo dňa 29. 04. 2020

 

 

 

Uznesenie č. 1. – II./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Ing. Stanislav Šimko

Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0
za overovateľov zápisnice určuje:
Ľuboša Blaža, Bc. Vladimíra Vereša

Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

b) určuje
za zapisovateľku: Ing. Luciu Hambalkovú

 

 

Uznesenie č. 2. – II./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
predložený program rokovania

Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

 

Uznesenie č. 4.1. – II./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo
Návrh VZN Obce Močenok č. 02/2020 O ochrannom pásme pohrebísk na území Obce Močenok
b) schvaľuje 3/5 väčšinou prítomných poslancov
VZN Obce Močenok č. 02/2020 O ochrannom pásme pohrebísk na území Obce Močenok

Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

 

Uznesenie č. 4.2 – II./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
pozastavenie účinnosti Smernice č. 06/2019 Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Močenku, ktorá bola schválená Uznesením č. 6.2 – VI./OZ/2019 zo dňa 27. 11. 2019, na obdobie od  01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

 

Uznesenie č. 4.3 – II./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
pozastavenie účinnosti Uznesenia č. 6.3 – VI./OZ/2019 zo dňa 27. 11. 2019, ktorým bol schválený Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Močenku na rok 2020 po dobu trvania mimoriadnej situácii spojenej s ochorením COVID-19

Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

 

Uznesenie č. 5.1 – II./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
stanovisko Hlavného kontrolóra Obce Močenok k záverečnému účtu Obce Močenok za rok 2019

Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

 

Uznesenie č. 5.2 – II./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správu audítora z overovania individuálnej účtovnej závierky a vedenia účtovníctva
k 31.12.2019

Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

 

Uznesenie č. 5.3 – II./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo  
Záverečný účet Obce Močenok za rok 2019

b) potvrdzuje

     prebytok   bežného rozpočtu                         vo výške           587 838,17   EUR

     schodok    kapitálového rozpočtu                  vo výške          -318 781,36   EUR

     prebytok bežného a kapitálového                                      269 056,81  EUR

    

     Prebytok    finančných operácií 

     po vylúčení zábezpek                                   vo výške                 63 283,51    EUR

 _____________________________________________________________________

     Výsledok hospodárenia za rok 2019           vo výške               332 340,32   EUR

     z toho účelové finančné prostriedky           vo výške                -78 915,55   EUR

     Výsledok rozpočtového hospodárenia   ................................   253 424,77   EUR

 

c) schvaľuje  
tvorbu rezervného fondu  vo výške 253 424,77 EUR

d) schvaľuje  
použitie  rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov a istín úveru v r. 2020
vo výške           253 424,77 EUR

e) schvaľuje bez výhrad  
Celoročné hospodárenie v zmysle Záverečného účtu Obce Močenok za rok 2019
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

 

Uznesenie č. 5.4 – II./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu o pohľadávkach obce Močenok k 31.12.2019

Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

 

Uznesenie č. 5.5 – II./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Správu o hospodárení ZŠ Močenok za rok 2019

Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

 

Uznesenie č. 5.6 – II./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Správu o hospodárení MŠ Močenok za rok 2019

Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

 

Uznesenie č. 5.7 – II./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Správu o hospodárení ZUŠ Močenok za rok 2019

Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

 

Uznesenie č. 5.8 – II./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
I. zmenu rozpočtu obce na rok 2020

Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

 

Uznesenie č. 5.9 – II./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu starostu obce Močenok o ekonomických úsporných opatreniach vyvolaných šírením koronavírusu.

Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomný: 1
Ing. Ernest Vereš

 

 

Uznesenie č. 5.10 – II./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
poveruje
PaedDr. Romana Urbánika, starostu obce Močenok rokovať s bankami o odložení splátok úverov v bankách v termíne od 1. mája do 31. decembra 2020

Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomný: 1
Ing. Ernest Vereš

 

 

Uznesenie č. 5.11 – II./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
súhlasí
s návrhom na opätovné podanie návrhu na vykonanie exekúcie voči povinnému Domov na pol ceste, n. o., Horné Saliby

Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,Ing. Jozef Šuvada, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomný: 1
Ing. Ernest Vereš

 

 

Uznesenie č. 6.1 – II./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Zápis z inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov  k 31.12.2019

Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomný: 1
Ing. Ernest Vereš

 

 

Uznesenie č. 6.2 – II./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Zápis z vykonania inventarizácie majetku a záväzkov Kabel TV Močenok, s.r.o. so stavom k 31.12.2019

Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomný: 1
Ing. Ernest Vereš

 

 

Uznesenie č. 6.3 – II./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) berie na vedomie
Zápisnicu z vykonania fyzickej inventúry majetku Obce Močenok k 31. 12. 2019

b) prerokovalo
protokol o návrhu na vyradenie majetku za rok 2019

c) súhlasí  
s návrhom vyraďovacej komisie na vyradenie prebytočného majetku obce v zmysle predloženého protokolu

Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomný: 1
Ing. Ernest Vereš

 

 

Uznesenie č. 7.1 – II./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správu z kontroly nedoplatkov miestnych daní za rok 2019 a celkom za predchádzajúce roky v obci Močenok

Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

 

Uznesenie č. 7.2 – II./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje bez pripomienok
Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020

Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

 

Uznesenie č. 8.1 – II./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancovpr
enájom priestorov Kultúrneho domu (kina) nachádzajúce ho sa na ul. Sv. Gorazda č. 631, 951 31  Močenok, nachádzajúceho sa na parcele č. 489/1, súpisné číslo 631, druh stavby 16 – Kultúrny dom.

Nájomca: Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, ul. 7. Pešieho pluku, 949 01  Nitra, IČO: 36 103 004

doba nájmu: 05/2020 – 12/2020

cena nájmu: 200,-€/mesačne

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie:

Obec Močenok sa rozhodla prenajať priestory Kultúrneho domu z dôvodu hodného osobitného, ktorým je skutočnosť, že v súčasnej dobe dlhodobo nie je kultúrny dom využívaný a Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre využije priestory kultúrneho domu pre svoje divadelné potreby počas rekonštrukcie ich budovy nachádzajúcej sa na ul. 7. Pešieho pluku, 949 01  Nitra .

b) schvaľuje
text nájomnej zmluvy medzi Obcou Močenok a nájomcom

Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

 

Uznesenie č. 8.2 – II./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
predaj nehnuteľnosti – pozemku, konkrétne parcelu registra „C-KN“ č. 489/19 o výmere 159 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, ktorá sa odčlenila z parcely č. 489/6, reg. „C-KN“, vedená na LV č. 2425, k. ú. Močenok na základe Geometrického plánu č. 143/2019, úradne overeného Okresným úradom  Šaľa, katastrálnym odborom dňa  13. 01. 2020, pod číslom G1-9/2020.

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie:
Obec Močenok sa rozhodla predať predmetný pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že kupujúci majú pozemok oplotený a dlhodobo sa oň starajú. Pre obec je časť tohto pozemku nevyužiteľná, nakoľko je v oplotí.

Kupujúci: Peter Vörös, rod. Vörös, nar. xxxxxx, Mgr. Gabriela Vörösová r.   xxxxxx, nar.: xxxxxxxx bytom ul. Botanická 1678/2, 949 01  Nitra

 

Cena spolu: 1 620,- €, stanovená znaleckým posudkom č. 36/2020 spracovaným znalcom Ing. Jozefom Račekom, číslo znalca 912 885.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

 

Uznesenie č. 9.1 – II./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu starostu obce o miere vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019.

Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

 

Uznesenie č. 9.2 – II./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
použitie rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov v období pandémie súvisiacej s ochorením COVID-19

Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

 

 

 

                                                                                                PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                                                                                                                                                                          starosta obce

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Lucia Hambalková

Močenok, 29. 04. 2020

 

 

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top