Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Obecné zastupiteľstvo   >  Uznesenia a zápisnice OZ
publikované: 02.06.2023 10:00  //  aktualizácia: 28.06.2023 11:58  //  zobrazené: 1090

II. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku zo dňa 31. 05. 2023

číslo: 02/2023  |  dátum konania: 02.06.2023  |   zápisnica (pdf)

Uznesenia
z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku
konaného dňa 31. 05. 2023

Uznesenie č. 1. – II./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:

PaedDr. Lucia Tóthová, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Bc. Ľuboš Blažo
za overovateľov zápisnice určuje:
Ing. Lukáša Minára, Ing. Gabriela Blehu

b) určuje
za zapisovateľku: Ing. Luciu Benčíkovú

Hlasovanie:
Za: 9         
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho,  Ing. Lukáš Minár, Mgr. Monika Straňáková Kohútová,
Mgr. Peter Sýkora, 
Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 2. – II./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje

predložený program rokovania, ktorý bol zverejnený podľa § 12 ods. 4 zákona o obecnom zriadení

Hlasovanie:
Za: 9         
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho,  Ing. Lukáš Minár, Mgr. Monika Straňáková Kohútová,
Mgr. Peter Sýkora, 
Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
 

Uznesenie č. 3. – II./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje

Kontrolu plnenia uznesení z I. zasadnutia OcZ zo dňa 21. 02. 2023 a z II. zasadnutia OcZ mimo plánu práce v roku 2023 zo dňa 03. 05. 2023
Hlasovanie:
Za: 9         
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho,  Ing. Lukáš Minár, Mgr. Monika Straňáková Kohútová,
Mgr. Peter Sýkora, 
Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
 

Uznesenie č. 5.1 – II./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

schvaľuje 3/5 väčšinou prítomných poslancov
VZN Obce Močenok č. 01/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 01/2017 o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov obce obstaraných z verejných prostriedkov
Hlasovanie:
Za: 9         
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho,  Ing. Lukáš Minár, Mgr. Monika Straňáková Kohútová,
Mgr. Peter Sýkora, 
Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
 

Uznesenie č. 5.2 – II./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

schvaľuje 3/5 väčšinou prítomných poslancov
VZN Obce Močenok č. 02/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Močenok č. 02/2022 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za služby poskytované v Domove dôchodcov Milosrdného samaritána Močenok
Hlasovanie:
Za: 9         
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho,  Ing. Lukáš Minár, Mgr. Monika Straňáková Kohútová,
Mgr. Peter Sýkora, 
Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
 

Uznesenie č. 5.3 – II./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Strategicko-plánovacieho regiónu Nitra do roku 2030 a Akčný plán obce Močenok
Hlasovanie:
Za: 9         
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho,  Ing. Lukáš Minár, Mgr. Monika Straňáková Kohútová,
Mgr. Peter Sýkora, 
Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
 

Uznesenie č. 5.4 – II./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Na návrh Komisie pre sociálne veci a bytové otázky poradovník pre pridelenie nájomných bytov postavených s podporou štátu

1-izbové byty – určenie poradia pre prideľovanie bytov

P.č. Meno a priezvisko, adresa_ ______________________________ Počet bodov_____

1. Denisa Gombášová, ....................., Močenok                           152,5

2. Edita Karlubíková,......................., Močenok                              151

3. Michaela Packová, ........................, Močenok                            146,5

4. Soňa Macháčková,....................., Močenok                                 146

 

1-izbové byty – určenie poradia náhradníkov

P.č. Meno a priezvisko, adresa_ __________________________ Počet bodov_________
1. Mária Kališová, Močenok                                                                            145,5

2-izbové byty – určenie poradia pre prideľovanie bytov

P.č. Meno a priezvisko, adresa_ ______________________________ Počet bodov_______
1. Lenka Vyskočová, ................, Močenok                                    161,5

2. Eva Balogová, ....., Močenok                                                       161,5

3. Slavomír Lupták, ............., Močenok                                          160,5

4. Rozália Stojková,............., Močenok                                           156,5

5. Miroslava Nogová, ..........., Močenok                                            151,5

6. Monika Šimková,................., Močenok                                         151,5

7. Adriana Syslová Sabová, .................., Močenok                           150,5

8. Petra Kohútová,.................., Močenok                                             146,5

9. Darina Stojková,...................., Močenok                                          146,5

10. Kristína Kováčová, ............, Močenok                                            144,5

11. Jaroslava Dičérová, ......................, Močenok                                 141,5

12. Ján Lenčéš, ....................., Močenok                                              136,5

13. Dominika Sabová, .............., Močenok                                           135

Od posledného zasadnutia komisie sú v poradovníku na 1-izbové byty p. Dana Bennárová a na 2-izbové byty p. Jozef Lenčéš, ktorým budú pridelené byty.

Hlasovanie:
Za: 9         
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho,  Ing. Lukáš Minár, Mgr. Monika Straňáková Kohútová,
Mgr. Peter Sýkora, 
Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
 

Uznesenie č. 5.5 – II./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
zabezpečenie spolufinancovania projektu: Výstavba fotovoltického zariadenia 30,000 kWp na výrobu elektrickej energie pre obec Močenok „Základná škola“ vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov alebo iných ako verejných prostriedkov, čo predstavuje čiastku 3 939,48 €. Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2023-80.

Hlasovanie:
Za: 9         
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho,  Ing. Lukáš Minár, Mgr. Monika Straňáková Kohútová,
Mgr. Peter Sýkora, 
Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
 

Uznesenie č. 5.6 – II./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
zabezpečenie spolufinancovania projektu: Výstavba fotovoltického zariadenia 30,000 kWp na výrobu elektrickej energie pre obec Močenok „Základná škola – školská jedáleň“ - vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov alebo iných ako verejných prostriedkov, čo predstavuje čiastku 3 991,80 €. Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2023-80.
Hlasovanie:
Za: 9         
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho,  Ing. Lukáš Minár, Mgr. Monika Straňáková Kohútová,
Mgr. Peter Sýkora, 
Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
 

Uznesenie č. 6.1 – II./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

berie na vedomie
Stanovisko Hlavného kontrolóra Obce Močenok k záverečnému účtu Obce Močenok za rok 2022.
Hlasovanie:
Za: 9     
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho,  Ing. Lukáš Minár, Mgr. Monika Straňáková Kohútová,
Mgr. Peter Sýkora, 
Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
 

Uznesenie č. 6.2 – II./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

berie na vedomie
Správu audítora z overovania individuálnej účtovnej závierky a vedenia účtovníctva k 31.12.2022
Hlasovanie:
Za: 9         
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho,  Ing. Lukáš Minár, Mgr. Monika Straňáková Kohútová,
Mgr. Peter Sýkora, 
Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
 

Uznesenie č. 6.3 – II./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

a) prerokovalo  
Záverečný účet Obce Močenok za rok 2022

b) potvrdzuje

     prebytok   bežného rozpočtu                         vo výške       394 835,73   EUR

     schodok    kapitálového rozpočtu                  vo výške      -699 895,42   EUR

     schodok bežného a kapitálového                                        -305 059,69  EUR

    

     Prebytok    finančných operácií 

     po vylúčení zábezpek                                   vo výške                   640 312,64    EUR

 _____________________________________________________________________

     Výsledok hospodárenia za rok 2022           vo výške                335 252,90   EUR

     z toho účelové finančné prostriedky           vo výške               - 142 827,68   EUR

     Výsledok rozpočtového hospodárenia   ................................    192 425,22   EUR

c) schvaľuje  
tvorbu rezervného fondu  vo výške 192 425,22 EUR

d) schvaľuje
použitie  rezervného fondu na financovanie bežných a kapitálových výdavkov a istín úveru v r. 2023 vo výške        192 425,22 EUR

e) schvaľuje bez výhrad 
Celoročné hospodárenie v zmysle Záverečného účtu Obce Močenok za rok 2022

Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho,  Ing. Lukáš Minár, Mgr. Monika Straňáková Kohútová,
Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  PaedDr. Lucia Tóthová

Proti: 0
Zdržali sa: 0
 

Uznesenie č. 6.4 – II./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

berie na vedomie
Hodnotiacu správu o plnení programového rozpočtu Obce Močenok k 31. 12. 2022

Hlasovanie:
Za: 9         
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho,  Ing. Lukáš Minár, Mgr. Monika Straňáková Kohútová,
Mgr. Peter Sýkora, 
Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
 

Uznesenie č. 6.5 – II./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

berie na vedomie
Informáciu o čerpaní rozpočtu k 31. 12. 2022 a k 31. 03. 2023
Hlasovanie:
Za: 9   
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho,  Ing. Lukáš Minár, Mgr. Monika Straňáková Kohútová,
Mgr. Peter Sýkora, 
Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
 

Uznesenie č. 6.6 – II./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

berie na vedomie s pripomienkami
Informáciu o pohľadávkach obce Močenok k 31.12.2022.
Hlasovanie:
Za: 9      
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho,  Ing. Lukáš Minár, Mgr. Monika Straňáková Kohútová,
Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová

Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 6.7 – II./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

schvaľuje
Správu o hospodárení ZŠ Močenok za rok 2022
Hlasovanie:
Za: 9         
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho,  Ing. Lukáš Minár, Mgr. Monika Straňáková Kohútová,
Mgr. Peter Sýkora, 
Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
 

Uznesenie č. 6.8 – II./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

schvaľuje
Správu o hospodárení MŠ Močenok za rok 2022
Hlasovanie:
Za: 9         
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho,  Ing. Lukáš Minár, Mgr. Monika Straňáková Kohútová,
Mgr. Peter Sýkora, 
Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 6.9 – II./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

schvaľuje
Správu o hospodárení ZUŠ Močenok za rok 2022
Hlasovanie:
Za: 9         
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho,  Ing. Lukáš Minár, Mgr. Monika Straňáková Kohútová,
Mgr. Peter Sýkora, 
Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
 

Uznesenie č. 6.10 – II./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

schvaľuje
I. zmenu rozpočtu obce na rok 2023
Hlasovanie:
Za: 9         
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho,  Ing. Lukáš Minár, Mgr. Monika Straňáková Kohútová,
Mgr. Peter Sýkora, 
Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
 

Uznesenie č. 7.1 – II./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

berie na vedomie
Zápis z inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov  k 31.12.2022
Hlasovanie:
Za: 10       
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
 

Uznesenie č. 7.2 – II./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

berie na vedomie
Zápis z vykonania inventarizácie majetku a záväzkov Kabel TV Močenok, s.r.o. so stavom k 31.12.2022
Hlasovanie:
Za: 10       
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
 

Uznesenie č. 7.3 – II./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

a) berie na vedomie
Zápisnicu z vykonania fyzickej inventúry majetku Obce Močenok k 31. 12. 2022

b) prerokovalo
protokol o návrhu na vyradenie majetku za rok 2022

c) súhlasí
s návrhom vyraďovacej komisie na vyradenie prebytočného majetku obce v zmysle predloženého protokolu

Hlasovanie:
Za: 10   
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
 

Uznesenie č. 8.1 – II./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

schvaľuje bez pripomienok
Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2023
Hlasovanie:
Za: 10 
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
 

Uznesenie č. 8.2 – II./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

berie na vedomie
Správu z kontroly povinného zverejňovania informácií obcou Močenok
Hlasovanie:
Za: 10       
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
 

Uznesenie č. 9.1 – II./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

a) prerokovalo
žiadosť Michala Suchého, bytom ul. .........., 951 31  Močenok o odstúpenie obecného pozemku bezodplatne a to časť z parc. č. 1747/1 vo výmere 295 m2, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok (nakoľko parcela č. 607/2 vo výmere 295 m2 nemá založený LV),

b) neschvaľuje

zámer odstúpenia nehnuteľnosti – časť z parc. č. 1747/1 vo výmere 295 m2, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok (nakoľko parcela č. 607/2 vo výmere 295 m2 nemá založený LV) pre žiadateľa Michala Suchého, bytom ul. .........., 951 31  Močenok
Hlasovanie ZA NESCHVÁLENIE:
Za: 10       
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 9.2 – II./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

a) prerokovalo
žiadosť Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky, sídlom: Trnavská cesta 8/A, P. O. BOX 93, 820 05  Bratislava 25, IČO: 36 076 643  o dlhodobý prenájom pozemku, časť z parc. č. 1749/65 vo výmere cca 460 m2, vedená na LV č. 2425, reg. „C-KN“, k. ú. Močenok za účelom výstavby stanice záchrannej zdravotnej služby (ZZS). Doba prenájmu by bola 10 rokov.

b) schvaľuje
budúci zámer prenájmu pozemku, časť z parc. č. 1749/65 vo výmere cca 460 m2, vedená na LV č. 2425, reg. „C-KN“, k. ú. Močenok za účelom výstavby stanice záchrannej zdravotnej služby (ZZS) pre žiadateľa: Operačné  stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky, so sídlom Trnavská cesta 8/A, P. O. BOX 93, 820 05  Bratislava 25

Ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie:

Obec Močenok sa rozhodla prenajať časť z pozemku parc. č. 1749/65  z dôvodu hodného osobitného, ktorým je skutočnosť, že výstavbu jednoposádkovej stanice ZZS považuje ako významný prínos zdravotníckej starostlivosti pre občanov obce Močenok a ako aj pre občanov okolitých obcí.

Cena prenájmu pozemku: 1,-€/rok

Hlasovanie:
Za: 10 
I
ng. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
 

Uznesenie č. 9.3 – II./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

a) prerokovalo
žiadosť spolu s návrhom nájomnej zmluvy na poľnohospodársku pôdu v celkovej výmere 545 941 m2 od Poľnohospodárskeho družstva Močenok, Nitrianska 1232/50, 951 31  Močenok.

b) schvaľuje
prenájom ornej pôdy v celkovej výmere 545 941 m2 na obdobie prenájmu 10 rokov prenájmu za cenu 120 €/ha pre Poľnohospodárske družstvo Močenok, Nitrianska 1232/50, 951 31  Močenok, IČO: 00 198 706.
Hlasovanie:
Za: 10   
 I
ng. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
 

Uznesenie č. 9.4 – II./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

a) prerokovalo
žiadosť Poľnohospodárskeho družstva Močenok, so sídlom Nitrianska 1232/50, 951 31  Močenok, IČO: 00 198 706 o odkúpenie obecného pozemku, časť z pozemku parc. č. 1747/2, reg. „E-KN“, vedený na LV č. 4274 na ktorom sa nachádzajú parcely reg. „C“ (nemajú založený LV):

•           1747/123 o výmere 642m2,

•           1747/126 o výmere 963m2,

•           1747/121 o výmere 230m2,

•           1747/122 o výmere 225m2,

•           1747/125 o výmere 335m2,

•           1747/124 o výmere 143m2 nachádzajúcich sa pod strediskom PD Močenok, celková žiadaná výmera je 2 538 m2.

b) neschvaľuje
budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti – časť z parc. č. 1747/2, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok  vo výmere 2 538 m2 pre Poľnohospodárske družstvo Močenok, so sídlom Nitrianska 1232/50, 951 31  Močenok, IČO: 00 198 706 za kúpnu cenu, ktorej minimálna cena bude určená znaleckým posudkom a o konečnej cene rozhodne Obecné zastupiteľstvo v Močenku.

Výsledky hlasovania za NESCHVÁLENIE zámeru odpredaja
Prítomní: 10
Za neschválenie: 9
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Monika Straňáková Kohútová,
Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová

Proti: 0
Zdržal sa: 1     
Ing. G
abriel Bleho


Uznesenie č. 9.5 – II./OZ/2023

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

a) prerokovalo
žiadosť MIBA REALITY s.r.o. so sídlom Oremburská 2321/4, 974 01  Banská Bystrica, IČO: 51 830 825 o odkúpenie pozemku a to časť z parc. č. 1745 o výmere cca  40 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274 k. ú. Močenok

b) schvaľuje
budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti – pozemku a to časť z parc. č. 1745 o výmere cca  40 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274 k. ú. Močenok pre žiadateľa MIBA REALITY s.r.o. so sídlom Oremburská 2321/4, 974 01  Banská Bystrica, IČO: 51 830 825  za kúpnu cenu, ktorej výška bude určená znaleckým posudkom a o konečnej cene rozhodne Obecné zastupiteľstvo v Močenku.

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) (osobitný zreteľ) zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí.

Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne:
Pre obec je časť tohto pozemku nevyužiteľná, nakoľko je v oplotení a na pozemku sa nachádzajú prípojky k inžinierskym sieťam k rodinnému domu so súpisným číslom 85.

Hlasovanie:
Za: 10       
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
 

Uznesenie č. 9.6 – II./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
predaj nehnuteľností – pozemkov, konkrétne parcelu č. 1747/181 o výmere 14 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a parcelu č. 1747/182 o výmere 73 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, obe  reg. „C-KN“, vedené na LV č. 2425, k. ú. Močenok.

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie:

Obec Močenok sa rozhodla predať predmetné pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko parc. č. 1747/181 sa nachádza pod rodinným domom a parc. č. 1747/182 tvorí oplotenú časť pozemku žiadateľov. Pre obec sú tieto pozemky nevyužiteľné a majitelia si kúpou vysporiadajú majetkovoprávne vzťahy.

Kupujúci:

Štefan Kunáš, rod. ..........., nar. ........... a manželka Jaroslava Kunášová, rod. ............,
nar. ................. obaja bytom ul. ..........., 951 31  Močenok

Cena: 20,- €/m2

Hlasovanie:
Za: 10       
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
 

Uznesenie č. 9.7 – II./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
predaj nehnuteľnosti – pozemku, konkrétne

•           novovytvorenú parc. č. 823/21 o výmere 132 m2, reg. „C-KN“, vedená na LV č. 2425, ktorá sa odčlenila z par. č. 823, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok na základe GP č. 024/2021, úradne overený Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom dňa 28. 07. 2021 pod číslom G1-356/2021.

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie:
Obec Močenok sa rozhodla predať predmetný pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko pozemok je v oplotení a dlhé roky je užívaní rodinou žiadateliek. Odpredajom pozemku sa  zosúladí stav právny so stavom užívacím. 

Kupujúci:
Erika Hippová, rod. .........., nar.: ..........., bytom ul. ............., 951 31  Močenok

a Ing. Edita Hippová, rod. ..........., nar.: ............. bytom ..........., 821 09  Bratislava

Cena: 20,- €/m2

Hlasovanie:
Za: 10       
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
 

Uznesenie č. 9.8 – II./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
predaj nehnuteľnosti – pozemku, konkrétne
•           novovytvorenú parc. č. 1747/255 o výmere 144 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, ktorá bola odčlenená na základe GP č. 012/2023 z parcely č. 1747/1, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, ktorý bol overený dňa 03. 03. 2023 pod číslom G1 – 75/2023.

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie:
Obec Močenok sa rozhodla predať predmetný pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko je pozemok oplotený a je pre obec nevyužiteľný.

Kupujúci:
Ľuboslav Hipp, rod. ....., nar.: ......., a manželka Mgr. Soňa Hippová, ......, nar.: ..... obaja bytom ul. ........., 951 31  Močenok

Cena: 20,- €/m2
Hlasovanie:
Za: 10       
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
 

Uznesenie č. 9.9 – II./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
predaj nehnuteľnosti – pozemku, konkrétne
•           novovytvorenú parc. č. 1749/126 o výmere 115 m2, druh pozemku: ostatná plocha, ktorá bola odčlenená na základe GP č. 44522363-83/2022 z parcely č. 1749, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, ktorý bol overený dňa 30. 01. 2023 pod číslom G1 – 16/2023.

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie:

Obec Močenok sa rozhodla predať predmetný pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko časť pozemku sa nachádza pod rodinným domom žiadateľov a časť tvorí plocha popri oplotení.

Kupujúci:

Miroslav Bučkuliak, rod........., nar. ..... a manželka Jolana Bučkuliaková, rod. ......., nar. ........ oba bytom ul. .................., 951 31  Močenok.

Cena: 20,- €/m2

Hlasovanie:
Za: 10     
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
 

Uznesenie č. 10. – II./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

berie na vedomie
Zápisnice komisií  od ostatného zasadnutia OcZ tak, ako ich predložili predsedovia komisií.

Zápisnice:

•           Komisia územného plánovania a investičnej činnosti,

•           Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti,

•           Komisia pre sociálne veci a bytové otázky,

•           Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy.

Hlasovanie:
Za: 10   
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
 

Uznesenie č. 11.1 – II./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

schvaľuje
na základe návrhu Komisie pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy  udelenie ocenenia Cena obce Močenok 2023 pre

- Jána Vereša – za vytváranie pracovných príležitostí a za technickú pomoc obci,

- Jozefa Kohúta st. - za dlhoročnú prácu v rôznych hudobných zoskupeniach, zachovávanie ľudových tradícií a zvykov a reprezentáciu obce,

- Ing. Martu Novákovú – za dlhoročné vedenie Základnej organizácie Jednoty dôchodcov
na Slovensku v Močenku a úspešnú organizáciu množstva podujatí pre seniorov v obci a ich prezentáciu na podujatiach v rámci okresu a kraja.

Hlasovanie:
Za: 10   
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
 

Uznesenie č. 11.2 – II./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

berie na vedomie
Informáciu starostu obce o udelení ocenenia Cena starostu obce Močenok 2023 pre

Jozefa Eiselleho - za dlhoročnú obetavú prácu v Dobrovoľnom hasičskom zbore,

Mgr. Gabrielu Lovásovú - za dlhoročnú prácu v školstve vo funkcii učiteľa a riaditeľa Základnej školy v Močenku,

Radovana Paľa – za dlhoročnú reprezentáciu obce vo Futbalovom klube Močenok a  ŠK Eldus Močenok.

Hlasovanie:
Za: 10       
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

                                                                                                       PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                          starosta obce

 

 

Zapísala: Ing. Lucia Benčíková

Močenok, 31. 05. 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top