Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Obecné zastupiteľstvo   >  Uznesenia a zápisnice OZ
publikované: 25.05.2021 11:00  //  aktualizácia: 05.01.2022 16:24  //  zobrazené: 771

III. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku mimo plánu práce zo dňa 24. 05. 2021

číslo: 03/MOZ/2021  |  dátum konania: 24.05.2021  |   zápisnica (pdf)

Uznesenia
z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku
mimo plánu práce v roku 2021
konaného dňa 24. 05. 2021

 

Uznesenie č. 1. – III./MOZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
Štefan Horňák, Ľuboš Blažo, Mgr. Peter Sýkora

Hlasovanie:
Za: 8
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

za overovateľov zápisnice určuje:
Ing. Jozefa Šuvadu, Ing. Mareka Mesároša

Hlasovanie:
Za: 8
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

b) určuje
za zapisovateľku: Ing. Luciu Benčíkovú

 

Uznesenie č. 2. – III./MOZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
predložený program rokovania

Hlasovanie:
Za: 8
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 3.1 – III./MOZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Investičný zámer obstaranie – výstavba bytového domu: ,,Bytový dom SO 16 b.j. ulica M.R.Štefánika“ na pozemkoch parcela č.90/2, 90/4, 113/2, 113/27 a 113/28, register KN-C, k. ú. Močenok, vedené na LV č. 2425, ktoré budú zhotovené v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorú vypracoval Ing. Ján Kováč, KOVÁČ ARCHITECTS, Štvrť SNP 997/11, 924 01 Galanta a schválenou v stavebnom konaní č. 26588/2021/SU/1632.

 

schvaľuje  
Investičný zámer obstaranie - výstavba súvisiacej technickej vybavenosti v zložení:

SO 02 Komunikácie a spevnené plochy – SO 02.1 Komunikácie a spevnené plochy, SO 02.3 Verejné osvetlenie

SO 03 Vodovodná prípojka

SO 04 Kanalizačná prípojka

SO 05 NN prípojka – SO 05.1 NN prípojka, SO 05.2 Rozšírenie distribučnej siete, ktoré budú zhotovené v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorú vypracoval Ing. Ján Kováč, KOVÁČ ARCHITECTS, Štvrť SNP 997/11, 924 01 Galanta a schválenou v stavebnom konaní č. OcUMOC-770/2021/1432.

 

schvaľuje
Účel obstarania nájomných bytov a súvisiacej technickej vybavenosti na základe Zmluvy a dielo za cenu vo výške 1 115 901,74 EUR.

 

schvaľuje
Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov podľa zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

 

schvaľuje
Podanie žiadosti o poskytnutie podpory na obstaranie nájomných bytov podľa zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

 

schvaľuje
Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti v zložení:

SO 02 Komunikácie a spevnené plochy – 02.1 Komunikácie a spevnené plochy, 02.3 Verejné osvetlenie

SO 03 Vodovodná prípojka

SO 04 Kanalizačná prípojka

podľa zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

 

schvaľuje
Uzatvorenie Zmluvy o dielo so zhotoviteľom Rafix s.r.o., Zámocká 22, 811 01 Bratislava,
IČO: 44 504 501, predmetom ktorej je:

- výstavba bytového domu: ,,Bytový dom SO 16 b.j. ulica M.R.Štefánika“

- výstavba súvisiacej technickej vybavenosti v zložení:

SO 02 Komunikácie a spevnené plochy – 02.1 Komunikácie a spevnené plochy, 02.3 Verejné osvetlenie

SO 03 Vodovodná prípojka

SO 04 Kanalizačná prípojka

SO 05 NN prípojka – SO 05.1 NN prípojka, SO 05.2 Rozšírenie distribučnej siete

 

schvaľuje
Spôsob financovania obstarania nájomných bytov v bytovom dome: ,,Bytový dom SO 16 b.j. ulica M.R.Štefánika“:

a)         Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške  60% kúpnej ceny, t. j.  vo výške
522 790,00 EUR,

b)         Dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške  40% kúpnej ceny, t. j. vo výške
348 520,00 EUR,

c)         Vlastné zdroje obce vo výške 11,88 EUR.

 

schvaľuje
Spôsob financovania obstarania súvisiacej technickej vybavenosti:

SO 02 Komunikácie a spevnené plochy:

     02.1 Komunikácie a spevnené plochy, 02.3 Verejné osvetlenie - úver zo ŠFRB vo výške 30 400,00 EUR, dotácia z MDaV SR vo výške 13 920,00 EUR a vlastné zdroje obce vo výške 55 191,60 EUR

SO 02 Odstavná plocha a príjazd z miestnej komunikácie – úver zo ŠFRB vo výške 30 400,00 EUR, dotácia z MDaV SR vo výške 6 240,00 EUR a vlastné zdroje obce vo výške 39 042,50 EUR,

SO 03 Vodovodná prípojka – úver zo ŠFRB vo výške 20 800,00 EUR, dotácia z MDaV SR vo výške
8 280,00 EUR a vlastné zdroje obce vo výške 6 238,51 EUR

SO 04 Kanalizačná prípojka - úver zo ŠFRB vo výške 28 800,00 EUR, dotácia z MDaV SR vo výške 9 660,00 EUR a vlastné zdroje obce vo výške 8 816,38 EUR

 

schvaľuje
Vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov na obstaranie nájomných bytov vo výške 11,88 EUR.

 

schvaľuje
Vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov z rozpočtu obce na obstaranie súvisiacej technickej vybavenosti: 

SO 02 Komunikácie a spevnené plochy vo výške 55 191,60 EUR

SO 02 Odstavné plochy a príjazd z miestnej komunikácie vo výške 39 042,50 EUR

SO 03 Vodovodná prípojka vo výške 6 238,51 EUR

SO 04 Kanalizačná prípojka vo výške 8 816,38 EUR

SO 05 NN prípojka 3 794,87 EUR + PD 276,00 EUR

 

schvaľuje
Splácanie úveru  zo Štátneho fondu rozvoja bývania po dobu 30 rokov na výstavbu bytového domu.

 

schvaľuje
Splácanie úveru  zo Štátneho fondu rozvoja bývania po dobu 20 rokov na výstavbu súvisiacej technickej vybavenosti k bytovému domu.

 

schvaľuje
Záväzok obce dodržiavať pri prenájme bytov a uzatváraní nájomných zmlúv ustanovenia § 12 a § 22 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov.

 

schvaľuje
Záväzok obce zachovať - dodržiavať nájomný charakter bytov počas celej životnosti bytovej budovy v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.

 

schvaľuje
Záväzok obce zriadiť záložné právo na zachovanie nájomného charakteru bytov obstaraných podľa zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní  v znení neskorších predpisov v prospech Ministerstva dopravy a výstavby SR.

 

schvaľuje
Záväzok obce zriadiť záložné právo na obstarané nájomné byty a prístupové pozemky parcela č. 90/2, 90/4, 113/2 a 113/27 podľa zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov, v prospech ŠFRB vrátane pozemku pod bytovým domom.

 

schvaľuje
Určenie zabezpečenia záväzku a súhlas s týmto zabezpečením prijatím bankovej záruky v súvislosti s obstaraním nájomných bytov.

 

schvaľuje
Dodržať pri prenájme ustanovenia zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania
a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov.

 

schvaľuje
Vyčleniť v rozpočte obce finančné prostriedky na splácanie úveru zo ŠFRB, vyčlenenie 3 mesačných splátok na splátku podpory poskytnutej z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania v rozpočte na príslušný kalendárny rok, v ktorom sa žiadosť o poskytnutie podpory predkladá.

 

súhlasí,
že v  rozpočte obce sú zapracované vlastné finančné prostriedky na obstaranie bytového domu a súvisiacej technickej vybavenosti vo výške 113 359,86 EUR.

 

súhlasí s prijatím záväzku
Každoročne zapracovať do rozpočtu obce splátky úveru vo výške 12 mesačných splátok a zabezpečiť splácanie poskytnutého úveru, ako aj úrokov z poskytnutého úveru počas celej doby trvania zmluvného vzťahu so Štátnym fondom rozvoja bývania.

 

súhlasí s prijatím záväzku
Zriadiť samostatný účet v banke pre platby nájomného vrátane vinkulácie vo výške 3-násobku splátky úveru a dať banke výslovný súhlas s vykonaním dispozície pre naloženie s vinkulovanými finančnými prostriedkami v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania v zmysle vinkulácie.  

 

súhlasí
S podmienkami na poskytnutie dotácie ustanovenými vykonávaným zákonom platné  v čase podania žiadosti.

 

splnomocňuje

Starostu obce Močenok vykonať potrebné náležitosti a úkony pre podpísanie  zmluvy o dielo                      a dodatkov, ako aj podanie žiadostí o poskytnutie dotácie z MDaV SR na obstaranie nájomného bytu na účel sociálneho bývania a žiadosti o poskytnutie podpory z prostriedkov ŠFRB a podpísaním zmlúv
s MDaV SR a ŠFRB.

Hlasovanie:
Za: 8
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

 

 

                                                                                       PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                               starosta obce

 

 

Zapísala: Ing. Lucia Benčíková

Močenok, 24. 05. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top