Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Obecné zastupiteľstvo   >  Uznesenia a zápisnice OZ
publikované: 15.07.2021 12:34  //  aktualizácia: 06.08.2021 08:05  //  zobrazené: 666

III. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku zo dňa 14.07.2021

číslo: 03/2021  |  dátum konania: 15.07.2021  |   zápisnica (pdf)

Uznesenia
z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku
konaného dňa 14. 07. 2021

 

 

Uznesenie č. 1. – III./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
Ing. Miroslav Pápay, Ing. Ernest Vereš, Mgr. Eva Molnárová

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 7 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 7
Za: 7
Ľuboš Blažo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

za overovateľov zápisnice určuje:
Ing. Jozefa Šuvadu, Ing. Stanislava Šimka

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 7 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 7
Za: 7
Ľuboš Blažo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

b) určuje
za zapisovateľku: Ing. Luciu Benčíkovú

 

Uznesenie č. 2. – III./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
predložený program rokovania

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 7 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 7
Za: 7
Ľuboš Blažo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 3. – III./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Kontrolu plnenia uznesení schválených na II. zasadnutí OcZ dňa 28. 04. 2021 a na III. zasadnutí OcZ v Močenku mimo plánu práce dňa 24. 05. 2021

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 7 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 7
Za: 7
Ľuboš Blažo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 5.1 – III./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Návrh Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva a Obecnej rady v Močenku.
Termín na pripomienkovanie sa stanovuje do 5.9.2021.

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 7 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 7
Za: 7
Ľuboš Blažo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 5.2 – III./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou prítomných poslancov
VZN Obce Močenok č. 02/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Močenok

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 7 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 7
Za: 7
Ľuboš Blažo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 5.3 – III./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Návrh VZN Obce Močenok č. xx/2021 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za služby poskytované v rámci opatrovateľskej služby. Termín na pripomienkovanie sa stanovuje do 5.9.2021.

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 7 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 7
Za: 7
Ľuboš Blažo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 5.4 – III./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Podanie žiadosti o poskytnutie podpory na obstaranie technickej vybavenosti podľa zákona
č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu bytového domu: ,,Bytový dom SO 16 b. j. ulica M. R Štefánika“, ktorý bude osadený na pozemku parcela č. 90/2, 90/4, 113/2, 113/27 a 113/28,
k. ú. Močenok.

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 7 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 7
Za: 7
Ľuboš Blažo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 6.1 – III./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu o čerpaní rozpočtu k 31. 03. 2021.

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 6 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 6
Za: 6
Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomný:1
Ľuboš Blažo

 

Uznesenie č. 6.2 – III./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správu audítora z overovania konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2020.

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 6 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 6
Za: 6
Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomný:1
Ľuboš Blažo

 

Uznesenie č. 6.3 – III./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Konsolidovanú výročnú správu Obce Močenok za rok 2020.

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 7 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 7
Za: 7
Ľuboš Blažo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 6.4 – III./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
prerokovalo a berie na vedomie
Výročnú správu Domova dôchodcov Milosrdného samaritána Močenok za rok 2020

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 7 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 7
Za: 7
Ľuboš Blažo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 6.5 – III./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo
Žiadosť Materskej školy v Močenku, so sídlom Vinohradská č. 1595/3, 951 31  Močenok,
IČO: 37 96 08 65 o navýšenie rozpočtu MŠ Močenok o 2 700,- € na mzdové zabezpečenie učiteľky na 50 % úväzok od septembra do decembra 2021

b) súhlasí
s vyčlenením finančných prostriedkov v rozpočte obce pre MŠ Močenok vo výške 2 700,- €
na mzdové zabezpečenie učiteľky na 50 % úväzok od septembra do decembra 2021

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 7 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 7
Za: 7
Ľuboš Blažo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 6.6 – III./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo
Návrhy na vybudovanie Kolumbária (urnový háj) na Dolnom a Hornom cintoríne

b) súhlasí
s podaním žiadosti o dotáciu na vybudovanie dôstojného urnového cintorína v rámci výzvy, ktorá je realizovaná v gescii OZ DOMINUM NZ

c) súhlasí
s vyčlenením finančných prostriedkov z rozpočtu obce na vybudovanie Kolumbária (urnový háj) na Dolnom a Hornom cintoríne

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 7 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 7
Za: 7
Ľuboš Blažo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 6.7 – III./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľujeNávrh na ú
pravu Sadzobníka poplatkov podľa návrhu komisie pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy s účinnosťou  od 01.08.2021

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 7 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 7
Za: 7
Ľuboš Blažo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 7.1 – III./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správu z kontroly stanovanie predpokladanej hodnoty zákazky, výber dodávateľa, zmluvný vzťah, financovanie a fakturácia investičnej akcie „Vodozádržné opatrenia v obci Močenok“

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 7 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 7
Za: 7
Ľuboš Blažo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 7.2 – III./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správu z kontroly nedoplatkov dane z nehnuteľností a poplatkov za odvoz komunálneho odpadu v obci Močenok so stavom k 31.12.2020 a porovnanie vývoja nedoplatkov s predchádzajúcimi rokmi

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 7 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 7
Za: 7
Ľuboš Blažo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 7.3 – III./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje bez pripomienok
Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2021

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 6 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 6
Za: 6
Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Bod č. 8  Majetkové prevody, nájmy

K bodom rokovania č. 8.1 a 8.2 - vzhľadom na nedostatočný počet poslancov v rokovacej miestnosti sa žiadosti prekladajú na ďalšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku. Jedná sa o prevod pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) (osobitný zreteľ) zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí a ten je potrebný schváliť 3/5 väčšinou všetkých poslancov (tzn. 7 poslancami z 11).

 

Uznesenie č. 8.3 – III./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
kúpu nehnuteľnosti – pozemku parc. č. 575/1 vo výmere 378 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, reg. „C-KN“ vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/3-ina v pomere k celku, v k. ú. Močenok, vedená na LV č. 865 za cenu 4 160 € stanovenú znaleckým posudkom č. 101/2021 spracovaným znalcom Ing. Jozef Raček, číslo znalca 912 885

Predávajúci: Stojková Helena r. Lakatošová, Chalupy 103/38, Močenok, 951 31, SR, Dátum narodenia: xx.xx.xxxx, ktorá vlastní pozemok parc. č. 575/1 v podiele 1/3
Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 6 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 6
Za: 6
Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 9. – III./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Zápisnice komisií  od ostatného zasadnutia OcZ tak, ako ich predložili predsedovia komisií.

Zápisnice:

•           Komisia územného plánovania a investičnej činnosti

•           Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy

•           Komisia pre sociálne veci a bytové otázky

•           Komisia pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 6 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 6
Za: 6
Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 10.1 – III./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
na základe návrhu Komisie pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy  udelenie ocenenia Cena obce Močenok 2021 pre

Štefana Horňáka st. – za dlhoročné darcovstvo krvi a celoživotnú obetavú pomoc Farnosti Močenok
Michala Pápaya – za dlhoročnú činnosť v DH Močenská kapela
Róberta Packu – za podnikateľskú činnosť a dlhoročnú podporu kultúrnych a športových podujatí v obci

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 6 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 6
Za: 6
Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 10.2 – III./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu starostu obce o udelení ocenenia Cena starostu obce Močenok 2021 pre

Štefana Lenického – za dlhoročnú prácu člena stavebnej komisie pri OcZ v Močenku

Jána Lenčéša st. – za dlhoročnú činnosť v Poľovníckom združení Zálesie Močenok

Milana Lenčéša - za dlhoročné darcovstvo krvi

 

 

 

 

                                                                                                                         PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                                                      starosta obce

 

 

 

Zapísala: Ing. Lucia Benčíková

Močenok, 14. 07. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top