Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Obecné zastupiteľstvo   >  Uznesenia a zápisnice OZ
publikované: 25.06.2020 13:28  //  aktualizácia: 06.07.2020 12:20  //  zobrazené: 780

III. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku zo dňa 24.06.2020

číslo: 03/2020  |  dátum konania: 24.06.2020  |   zápisnica (pdf)

Uznesenia
z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku
konaného dňa 24. 06. 2020

 

Uznesenie č. 1. – III./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
Štefan Horňák, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef  Šuvada

Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

za overovateľov zápisnice určuje:
Mgr. Evu Molnárovú, Ing. Ernesta Vereša

Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

b) určuje
za zapisovateľku: Ing. Luciu Benčíkovú

 

Uznesenie č. 2. – III./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
predložený program rokovania

Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 3. – III./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Kontrolu plnenia uznesení schválených na I. zasadnutí OcZ zo dňa 29. 01. 2020, na II. zasadnutí OcZ zo dňa 29. 04. 2020 a z II. mimoriadneho zasadnutia OcZ zo dňa 15. 05. 2020

Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 5.1 – III./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Návrh VZN Obce Močenok č. xx/2020 o obecnej kronike

Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 5.2 – III./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
založenie  (zakladateľskú listinu) spoločnosti s ručením obmedzením s obchodným menom: Obecný podnik Močenok, s.r.o., sídlo: A. Hlinku č. 484/10, 951 31  Močenok, ktorého jediným spoločníkom je obec Močenok so sídlom Sv. Gorazda 629/82, 951 31  Močenok.

 

schvaľuje
peňažný vklad obce ako jediného spoločníka do základného imania spoločnosti v sume 5 000,- €.

 

určuje
za konateľa spoločnosti PaedDr. Romana Urbánika.

Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 6.1 – III./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu o čerpaní rozpočtu k 31. 03. 2020.

Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada,
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 6.2 – III./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo
žiadosti o zníženie nájomného v priestoroch Zdravotného strediska po dobu trvania mimoriadnej situácii spojenej s ochorením COVID-19

b) súhlasí
s návrhom vyhovieť žiadostiam o zníženie nájomného o 50 % v priestoroch Zdravotného strediska na obdobie, počas ktorého museli byť prevádzky zatvorené v zmysle opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,Ing. Jozef Šuvada,
Proti: 1
Štefan Horňák
Zdržali sa: 1
Ing. Ernest Vereš

 

Uznesenie č. 6.3 – III./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
súhlasí
s návrhom na opätovné podanie návrhu na vykonanie exekúcie voči povinným

Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 7.1 – III./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správu z kontroly vybranej investičnej akcie realizovanej v roku 2019, resp. v 1. polroku 2020

Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 8.1 – III./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
na nasledovných nehnuteľnostiach:

Katastrálne územie

Číslo

LV

Register KN

Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh

pozemku

Močenok

2425

C

736/40

8  .   

zastavané plochy a nádvoria

Močenok

4274

E

1747/1

42 124

ostatná plocha

Močenok

4274

E

6938/100

3 388

ostatná plocha

 
  • zriadenie vecných bremien in personam v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 predmetom ktorých je povinnosť Obce Močenok, ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti, strpieť na časti zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 17/2020, úradne overeným pod číslom G1-146/2020 dňa 01. apríla 2020:
  1. zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení,
  2. užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie.

Vecné bremená sa zriadia na dobu neurčitú a bezodplatne.

Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 8.2 – III./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo
žiadosť Jána Rezáka a manželky Ivety Rezákovej, bytom ul. Rokošova III. č. d. 318,
951 31  Močenok o odkúpenie časti obecného pozemku z par. č. 1845/100 o výmere cca 43 m2, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok.

b) schvaľuje
budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti – časti pozemku z parc. č. 1845/100 o výmere cca 43 m2, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok pre žiadateľov: Jána Rezáka a manželku Ivetu Rezákovú, bytom ul. Rokošova III. č. d. 318, 951 31  Močenok

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) (osobitný zreteľ) zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí.

Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne:
Pozemok je dlhodobo oplotený a využívaný žiadateľmi. Pre obec je časť tohto pozemku nevyužiteľná, nakoľko je v oplotí. Kúpou pozemku si manželia vysporiadajú majetkovoprávne vzťahy k pozemku.
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 9. – III./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Zápisnice komisií  od ostatného zasadnutia OcZ tak, ako ich predložili predsedovia komisií.

Zápisnice:

•           Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti,

•           Komisia územného plánovania a investičnej činnosti,

•           Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,

•           Komisia pre sociálne veci a bytové otázky (zo dňa 12. 03. 2020 a 22. 06. 2020),

•           Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy.

Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 10.1 – III./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
vystúpenie riaditeľa Ewia, a. s. k projektovému zámeru ZEVO

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Jozef Šuvada
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

 

 

 

                                                                              PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                       starosta obce

 

 

Zapísala: Ing. Lucia Benčíková

Močenok, 24. 06. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top