Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Obecné zastupiteľstvo   >  Uznesenia a zápisnice OZ
publikované: 26.05.2022 14:20  //  aktualizácia: 29.06.2022 09:05  //  zobrazené: 1542

III. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku zo dňa 25.05.2022

číslo: 03/2022  |  dátum konania: 25.05.2022  |   zápisnica (pdf)

Uznesenia
z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku
konaného dňa 25. 05. 2022

Uznesenie č. 1. – III./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:

Mgr. Peter Sýkora, Štefan Horňák, Bc. Vladimír Vereš

za overovateľov zápisnice určuje:
Ing. Mareka Mesároša, Mgr. Evu Molnárovú

b) určuje
za zapisovateľku: Ing. Luciu Benčíkovú

Hlasovanie:
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 2. – III./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
predložený program rokovania, ktorý bol zverejnený podľa § 12 ods. 4 zákona o obecnom zriadení

Hlasovanie:
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 3.1 – III./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
volebnú komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra v zložení :

predseda komisie:                   Ing. Ernest Vereš

člen komisie:                           Ing. Stanislav Šimko

člen komisie:                           Ing. Jozef Šuvada

Hlasovanie:
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 3.2 – III./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
určuje
pracovný pomer hlavného kontrolóra obce Močenok, ktorý bude vykonávať na kratší pracovný čas – 0,30 úväzku v zmysle ust. § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (Zákon
o obecnom zriadení) s poukazom na ust. § 49 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (Zákonník práce)

stanovuje
funkčné obdobie hlavného kontrolóra obce Močenok, ktoré začína dňom 26. 05. 2022 a končí dňom 25. 05. 2028 v zmysle ust. § 18a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (Zákon
o obecnom zriadení).

určuje
plat hlavného kontrolóra obce Močenok v zmysle ust. § 18c ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.
 v znení neskorších predpisov s poukazom na ust. § 18c ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. v znení skorších predpisov (Zákon o obecnom zriadení).

Hlasovanie:
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 3.3 – III./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
prehľad kandidátov na funkciu: Hlavný kontrolór Obce Močenok
Kandidát č. 1 – Milena Veresová

Hlasovanie:
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 3.4 – III./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
zvolilo
hlasmi 9 poslancov obecného zastupiteľstva obce Močenok za hlavného kontrolóra obce Milenu Veresovú, bytom Šaľa, čo je ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov požadovaná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých poslancov.

Tajné hlasovanie:
Prítomných 11 poslancov, Za hlasovalo: 9 poslancov

 

Uznesenie č. 4 – III./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu o plnení uznesení schválených na II. zasadnutí OcZ zo dňa 30. 03. 2022

Hlasovanie:
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č.6.1 – III./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje  3/5 väčšinou prítomných poslancov
VZN Obce Močenok č. 01/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2016 Prevádzkový poriadok pohrebísk v Obci Močenok

Hlasovanie:
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 6.2 – III./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
NÁVRH VZN Obce Močenok č. xx/2022 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za služby poskytované v Domove dôchodcov Milosrdného samaritána Močenok

Hlasovanie:
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č.7.1 – III./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správu audítora z overovania individuálnej účtovnej závierky a vedenia účtovníctva k 31.12.2021.
Hlasovanie:
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č.7.2 – III./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo  
Záverečný účet Obce Močenok za rok 2021

b) potvrdzuje

     prebytok   bežného rozpočtu                         vo výške           684 806,24   EUR

     schodok    kapitálového rozpočtu                  vo výške          -126 955,21   EUR

     prebytok bežného a kapitálového                                         557 851,03  EUR

    

     Prebytok    finančných operácií 

     po vylúčení zábezpek                                   vo výške                   260 797,88    EUR

 _____________________________________________________________________

     Výsledok hospodárenia za rok 2021           vo výške                818 648,91   EUR

     z toho účelové finančné prostriedky           vo výške               -136 839,96   EUR

     Výsledok rozpočtového hospodárenia   ................................    681 808,95   EUR

c) schvaľuje
tvorbu rezervného fondu  vo výške 681 808,95 EUR

d) schvaľuje
použitie  rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov a istín úveru v r. 2022 vo výške 681 808,95 EUR

e) schvaľuje bez výhrad
Celoročné hospodárenie v zmysle Záverečného účtu Obce Močenok za rok 2021

Hlasovanie:
Za: 7
Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 7.3 – III./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu o čerpaní rozpočtu k 31. 03. 2022

Hlasovanie:
Za: 7
Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 7.4 – III./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
I. zmenu rozpočtu obce na rok 2022
Hlasovanie:
Za: 7
Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č.8.1 – III./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo

žiadosť Ing. Marcela Izáka, bytom ................................. Levice a Ing. Zuzany Bogačikovej, bytom ................... Stará Ľubovňa o odkúpenie pozemku a to časť z parc. č. 5903/100
o výmere cca 70 m2 , reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok.

b) neschvaľuje  

budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti – pozemku a to časť z parc. č. 5903/100 o výmere cca 70 m2 , reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok pre žiadateľov Ing. Marcela Izáka, bytom ......................... Levice a Ing. Zuzany Bogačikovej, bytom ........................Stará Ľubovňa

Hlasovanie za neschválenie:
Za: 7
Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č.8.2 – III./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo
žiadosť Andreja Minárika a manž. Miroslavy Minárikovej, bytom ..................................Močenok o odkúpenie obecného pozemku, konkrétne časť z parc. č. 1749 o výmere 82 m2, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274

b) schvaľuje  
budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti – obecného pozemku, konkrétne časť z parc. č. 1749 o výmere 82 m2, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274 pre žiadateľov Andreja Minárika a manž. Miroslavu Minárikovú, bytom ................... Močenok za kúpnu cenu, ktorej minimálna cena bude určená znaleckým posudkom a o konečnej cene rozhodne Obecné zastupiteľstvo

v Močenku. Zároveň musí byť dodržaná línia jestvujúceho oplotenia susedných pozemkov.

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) (osobitný zreteľ) zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí.

Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne:

Pre obec je časť tohto pozemku nevyužiteľná nakoľko sa jedná o malú výmeru. Podmienkou je, že musí byť dodržaná  línia jestvujúceho oplotenia susedných pozemkov.

Hlasovanie:
Za: 7
Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 9 – III./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Zápisnice komisií  od ostatného zasadnutia OcZ tak, ako ich predložili predsedovia komisií.

Zápisnice:

•           Komisia územného plánovania a investičnej činnosti,

•           Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti,

•           Komisia pre sociálne veci a bytové otázky,

•           Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy,

•           Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Hlasovanie:
Za: 7
Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č.10.1 – III./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
neschvaľuje
návrh uznesenia poslanca Ing. Mareka Mesároša udeliť pre FBC Inferno Močenok dotáciu
vo výške 480,- € a ukladá prednostke obecného úradu vyčleniť finančné prostriedky z rezervného fondu Obce Močenok

Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 2Štefan
Horňák, Ing. Marek Mesároš

Proti: 3
Mgr. Peter Sýkora, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Zdržali sa: 2
Mgr. Eva Molnárová, Ing. Stanislav Šimko

 

 

                                                                                                                            PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                                                      starosta obce

 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Lucia Benčíková

Močenok, 25. 05. 2022

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top