Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 17.01.2023 13:10  //  aktualizácia: 19.01.2023 08:35  //  zobrazené: 1428

Informovanie verejnosti: záverečné stanovisko - „Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa“ , navrhovateľ: ewia a.s., so sídlom Tomášikova 64, 831 04 Bratislava

Váš list/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

OcUMOC-415/2023/254

Ing. Eisellová/037 655 2826

17.01.2023

 

Ministerstvo životného prostredia SR

Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie,

so sídlom Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava

 

navrhovateľ: ewia a.s., so sídlom Tomášikova 64, 831 04 Bratislava – záverečné stanovisko - „Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa“

 - informovanie verejnosti

________________________________________________________________________________

Obec Močenok podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

informuje verejnosť

o doručení záverečného stanoviska Ministerstva životného prostredia SR k navrhovanej činnosti „Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa“, navrhovateľa ewia a.s., so sídlom Tomášikova 64, 831 04 Bratislava.

Oznamujeme verejnosti, že do záverečného stanoviska je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady vyhotoviť kópie v Obecnom úrade v Močenku, v kancelárii stavebného úradu a životného prostredia počas úradných hodín:  Po, Ut: 7,30 – 15,30 h, St: 7,30 – 16,30 h a Pia: 7,30 – 15,00 h.

 

Záverečné stanovisko je rozhodnutie, ktoré je záväzné pre ďalšie povoľovacie konanie. Proti tomuto záverečnému stanovisku možno podať rozklad podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku. Verejnosť má právo podať rozklad proti záverečnému stanovisku aj vtedy, ak nebola účastníkom konania o jeho vydaní.


Rozklad možno podať na Ministerstvo životného prostredia SR v lehote do 15 dní od jeho doručenia účastníkovi konania. V prípade verejnosti sa za deň doručenia záverečného stanoviska považuje pätnásty deň jeho zverejnenia príslušným orgánom.


Záverečné stanovisko sa nachádza v prílohe.

                                                                                              PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                      starosta obce

Zverejnené na internetovej stránke: www.mocenok.sk

Zverejnené na úradnej tabuli obce Močenok:

Vyvesené dňa: .........................................                                   Zvesené dňa: ..............................................

                                                                                                       ....................................................................

        odtlačok pečiatky

a podpis oprávnenej osoby

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top