Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Obecné zastupiteľstvo   >  Uznesenia a zápisnice OZ
publikované: 28.08.2020 10:12  //  aktualizácia: 24.09.2020 13:05  //  zobrazené: 1362

IV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku zo dňa 26.08.2020

číslo: 04/2020  |  dátum konania: 26.08.2020  |   zápisnica (pdf)

Uznesenia
zo IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku
konaného dňa 26. 08. 2020

 

Uznesenie č. 1. – IV./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
Ing. Jozef Šuvada, Ing. Stanislav Šimko, Štefan Horňák

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 6 a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 6
Štefan Horňák, Ing. Veronika Sekerešová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

za overovateľov zápisnice určuje:
Ing. Veroniku Sekerešovú, Ing. Ernesta Vereša

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 6 a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 6
Štefan Horňák, Ing. Veronika Sekerešová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

b) určuje
za zapisovateľku: Ing. Luciu Benčíkovú

 

Uznesenie č. 2. – IV./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
predložený program rokovania

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 6 a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 6
Štefan Horňák, Ing. Veronika Sekerešová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 3. – IV./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Kontrolu plnenia uznesení schválených na III. zasadnutí OcZ zo dňa 24. 06. 2020

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 6 a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 6
Štefan Horňák, Ing. Veronika Sekerešová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 5.1 – IV./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Návrh VZN Obce Močenok č. xx/2020 o cene pozemkov a spôsobe a podmienkach predaja a kúpy pozemkov obcou Močenok

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 6 a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 6
Štefan Horňák, Ing. Veronika Sekerešová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 5.2 – IV./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
návrh na zánik Komunitného centra Kláštor, ktorý sa prevádzkoval v budove Kultúrneho strediska, ul. Školská č. 1690/7, 951 31  Močenok

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 6 a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 6
Štefan Horňák, Ing. Veronika Sekerešová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 5.3 – IV./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Na návrh Komisie pre sociálne veci a bytové otázky poradovník pre pridelenie sociálnych nájomných bytov postavených s podporou štátu
Poradovník:

1-izbové byty

P. č. Meno a priezvisko, adresa                                                                      Počet bodov

1. Marcela Matušicová, Chalupy 121/71, Močenok                                       145

2. Jaroslav Škopek, Hájska 1173/97, Močenok                                              129

 

2-izbové byty

P. č. Meno a priezvisko, adresa                                                                      Počet bodov

1. Dária Hromodová, M. R. Štefánika 466/4 Močenok                                   159

2. Jozef Lenčéš, Chalupy 127/60 Močenok                                                    158,5

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 6 a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 6
Štefan Horňák, Ing. Veronika Sekerešová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 5.4 – IV./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje

•           zapojenie obce Močenok do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu –Kvalita životného prostredia, kód výzvy - OPKZP-PO2-SC211-2020-62 s projektom: ,,Vodozádržné opatrenia pri ZŠ v obci Močenok“ 

•           zabezpečenie spolufinancovania projektu: ,,Vodozádržné opatrenia pri ZŠ v obci Močenok“ vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov alebo iných ako verejných prostriedkov, čo predstavuje 23 712,92 eur.

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 6 a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 5
Ing. Veronika Sekerešová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Štefan Horňák

 

Uznesenie č. 5.5 – IV./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo
návrh mandátnej zmluvy na správu nabíjacej stanice vo vlastníctve Obce Močenok (mandant)

b) navrhuje 
doplniť v Mandátnej zmluve v bode č. 5.1 nasledovný text:

„Mandant môže zmluvu vypovedať aj bez uvedenia dôvodu  v dvojmesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede. Mandant je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť okamžite v prípade, ak nedôjde k úhrade nákladov za elektrickú energiu zo strany mandatára ani do 20 dní od jej splatnosti.“

c) súhlasí  
s uzatvorením mandátnej zmluvy medzi Obcou Močenok a spoločnosťou GTIS charging SK s.r.o., IČO: 45 425 183, so sídlom Legionárska 670/58, 911 01  Trenčín.

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 6 a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 6
Štefan Horňák, Ing. Veronika Sekerešová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 5.6 – IV./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo
návrh predsedu Mediálnej rady Mgr. Petra Sýkoru na zrušenie Mediálnej rady

b) schvaľuje
zrušenie Mediálnej rady

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 6 a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 6
Štefan Horňák, Ing. Veronika Sekerešová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 6.1 – IV./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu o čerpaní rozpočtu k 30. 06. 2020.

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 6 a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 6
Štefan Horňák, Ing. Veronika Sekerešová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 6.2 – IV./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správu audítora z overovania konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2019.

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 6 a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 6
Štefan Horňák, Ing. Veronika Sekerešová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 6.3 – IV./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Konsolidovanú výročnú správu Obce Močenok za rok 2019.

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 6 a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 6
Štefan Horňák, Ing. Veronika Sekerešová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 6.4 – IV./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
prerokovalo a berie na vedomie
Výročnú správu Domova dôchodcov Milosrdného samaritána Močenok za rok 2019

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 6 a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 6
Štefan Horňák, Ing. Veronika Sekerešová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 6.5 – IV./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu o vývoji podielových daní za I. polrok 2020.

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 6 a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 6
Štefan Horňák, Ing. Veronika Sekerešová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 7.1 – IV./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správu z kontroly plnenia podmienok pre prideľovanie obecných bytov v zmysle schváleného VZN č. 01/2017 o podmienkach prideľovania bytov v Močenku v roku 2019 a v 1. polroku 2020

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 6 a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 6
Štefan Horňák, Ing. Veronika Sekerešová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 7.2 – IV./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správu z kontroly výdavkov ZŠ, MŠ a ZUŠ Močenok cestou pokladne i bezhotovostných platieb so zameraním na cestovné a školenia v roku 2019 a v mesiacoch január a február 2020

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 6 a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 6
Štefan Horňák, Ing. Veronika Sekerešová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 8. – IV./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Zápisnice komisií  od ostatného zasadnutia OcZ tak, ako ich predložili predsedovia komisií.
Zápisnice:

•           Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti,

•           Komisia pre sociálne veci a bytové otázky (zo dňa 12. 03. 2020 a 22. 06. 2020),

•           Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy.

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 6 a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 6
Štefan Horňák, Ing. Veronika Sekerešová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 9.1 – IV./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
na základe návrhu Komisie pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy a návrhu Obecnej rady pri OcZ v Močenku  udelenie ocenenia Cena obce Močenok 2020 pre
Ing. Štefana Blehu, predsedu PD - za podnikateľskú oblasť a podporu aktivít obce
Jozefa Benčíka - za podnikateľskú činnosť a podporu kultúrnych a spoločenských podujatí v obci
Ing. Štefana Pápaya – za prácu v samospráve a dlhoročné zhotovovanie fotodokumentácie obce Močenok

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 6 a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 6
Štefan Horňák, Ing. Veronika Sekerešová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 9.2 – IV./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu starostu obce o udelení ocenenia Cena starostu obce Močenok 2020 pre

Ing. Mareka Mesároša – za dlhoročnú činnosť v samospráve obce
Júliusa Pistoviča - za dlhoročnú činnosť v samospráve obce
Helenu Blehovú - za dlhoročné vykonávanie samosprávnych činností v úlohe matrikárky obce

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 6 a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 6
Štefan Horňák, Ing. Veronika Sekerešová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 9.3 – IV./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu starostu obce o povinnosti obce zberať biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 6 a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 6
Štefan Horňák, Ing. Veronika Sekerešová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 9.4 – IV./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu starostu obce o narábaní a vývoji odpadov za I. polrok 2020.

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 6 a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 6
Štefan Horňák, Ing. Veronika Sekerešová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

 

 

                                                                                       PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                 starosta obce

 

 

 

Zapísala: Ing. Lucia Benčíková

Močenok, 26. 08. 2020

 

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top