Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Obecné zastupiteľstvo   >  Uznesenia a zápisnice OZ
publikované: 28.07.2022 13:24  //  aktualizácia: 15.08.2022 10:25  //  zobrazené: 1139

IV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku zo dňa 27.07.2022

číslo: 04/2022  |  dátum konania: 27.07.2022  |   zápisnica (pdf)

Uznesenia
zo IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku
konaného dňa 27. 07. 2022

 

Uznesenie č. 1. – IV./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:

Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Eva Molnárová, Bc. Vladimír Vereš

za overovateľov zápisnice určuje:
Mgr. Petra Sýkoru, Ing. Ernesta Vereša

b) určuje
za zapisovateľku: Ing. Luciu Benčíkovú

Hlasovanie:
Za: 7
Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 2. – IV./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
predložený program rokovania, ktorý bol zverejnený podľa § 12 ods. 4 zákona o obecnom zriadení

Hlasovanie:
Za: 7
Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 3. – IV./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje

Kontrolu plnenia uznesení schválených na III. zasadnutí OcZ dňa 25. 05. 2022 a na II. zasadnutí OcZ v Močenku mimo plánu práce dňa 15. 06. 2022
Hlasovanie:
Za: 7
Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 5.1 – IV./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou prítomných poslancov

VZN Obce Močenok č. 03/2022 o výške mesačného príspevku v školách a  školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Močenok
Hlasovanie:
Za: 7
Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 6.1 – IV./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
prerokovalo a berie na vedomie
Výročnú správu Domova dôchodcov Milosrdného samaritána Močenok za rok 2021
Hlasovanie:
Za: 7
Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 6.2 – IV./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo
Žiadosť Materskej školy v Močenku, so sídlom Vinohradská č. 1595/3, 951 31  Močenok,
IČO: 37 96 08 65 o navýšenie rozpočtu na mzdové zabezpečenie dvoch asistentov k deťom
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo výške 3 496 ,- € od 1.9.2022 do 31.12.2022

b) súhlasí  
s vyčlenením finančných prostriedkov v rozpočte obce pre MŠ Močenok vo výške 3 496,- € dvoch asistentov k deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami od 1.9.2022 do 31.12.2022

Hlasovanie:
Za: 7
Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 6.3 – IV./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Návrh čerpania finančných prostriedkov z fondu opráv na nákup a výmenu okien
a balkónových dverí v 2 bytoch v 33 b. j. na ul. M. R. Štefánika v predpokladanej výške 3 723,- € v zmysle VZN č. 6/2015 – Zásady tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania, článku IV. Použitie fondu opráv, bod 2 tohto VZN.

Hlasovanie:

Za: 7
Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 6.4 – IV./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
II. zmenu rozpočtu obce na rok 2022
Hlasovanie:
Za: 7
Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 7.1 – IV./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo
žiadosť Denisa Maloveca a Ing. Lenky Okruhlicovej, bytom xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 951 31  Močenok o odkúpenie obecných pozemkov, parcely č. 1783/280 o výmere 744 m2 a 1783/353
o výmere 122 m2 obe vedené na LV č. 2425, obe reg. „C-KN“.

b) schvaľuje  
budúci zámer odpredaja nehnuteľností – obecných pozemkov, konkrétne parcely č. 1783/280
o výmere 744 m2 a 1783/353 o výmere 122 m2 obe vedené na LV č. 2425, obe reg. „C-KN“ pre žiadateľov Denisa Maloveca a Ing. Lenky Okruhlicovej, bytom xxxxxxxxxxxxx, 951 31  Močenok  za kúpnu cenu, ktorej minimálna cena bude určená znaleckým posudkom a o konečnej cene rozhodne Obecné zastupiteľstvo v Močenku.

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) (osobitný zreteľ) zákona
č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí.

Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne:

Obec Močenok sa rozhodla predať predmetné pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko sú pre obec nevyužiteľné a nie sú prístupné z verejnej komunikácie . Vyššie uvedené pozemky dlhé roky užívali vlastníci nehnuteľnosti v ul. Rokošova II. so súpisným číslom xxxxxxx a tvoria súčasť ich záhrady.

Hlasovanie:
Za: 6
Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada,  Bc. Vladimír Vereš
Proti: 1
Ing. Ernest Vereš
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 7.2 – IV./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje  3/5 väčšinou všetkých poslancov
predaj nehnuteľností – pozemkov, konkrétne
•           parcelu registra „C-KN“ č. 1749/122 o výmere 284 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

•           parcelu registra „C-KN“ č. 1749/123 o výmere 25 m2, druh pozemku: zastavaná plocha
a nádvorie,

•           parcelu registra „C-KN“ č. 1749/124 o výmere 3 m2, druh pozemku: zastavaná plocha
a nádvorie, ktoré sa odčlenili z parcely č. 1749, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok na základe Geometrického plánu č. 031/2022, úradne overeného Okresným úradom  Šaľa, katastrálnym odborom dňa 25. 04. 2022, pod číslom G1-201/2022.

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie:

Obec Močenok sa rozhodla predať predmetné pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko sú pre obec nevyužiteľné. Pozemky sú v oplotení a žiadateľka uvedené pozemky dlhé roky užíva. Kúpou pozemku si žiadateľka vysporiada majetkovoprávne vzťahy k pozemkom.

Kupujúci:

Mária Nožičková, rod. xxxxxx, nar.: xxxxxxx7, bytom ul. xxxxxxxxxx,
951 31  Močenok

Cena: 20,- €/m2

Hlasovanie:
Za: 7
Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 7.3 – IV./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
predaj nehnuteľnosti – pozemku, konkrétne

•           parcelu registra „C-KN“ č. 1745/24 o výmere 92 m2, druh pozemku: zastavaná plocha
a nádvorie, ktorá sa odčlenila z parcely č. 1745, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok na základe Geometrického plánu č. 211207, úradne overeného Okresným úradom  Šaľa, katastrálnym odborom dňa  11. 01. 2022, pod číslom G1-676/2021.

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie:

Obec Močenok sa rozhodla predať predmetný pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko je pre obec časť tohto pozemku nevyužiteľná, pozemok je v oplotení a žiadatelia uvedený pozemok dlhé roky užívajú ako predzáhradku. Kúpou pozemku si žiadatelia vysporiadajú majetkovoprávne vzťahy k pozemku.

Kupujúci:

Viera Rábeková, rod. xxxxxx, nar.: xxxxxxxx  a Jaroslav Rábek, rod. Rábek,
nar.: xxxxxxx bytom ul. xxxxxxxxxxxx, 951 31  Močenok

Cena: 20,- €/m2

Hlasovanie:
Za: 7
Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0


Uznesenie č. 8 – IV./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Zápisnice komisií  od ostatného zasadnutia OcZ tak, ako ich predložili predsedovia komisií.

Zápisnice:

•      Komisia územného plánovania a investičnej činnosti,

•      Komisia pre sociálne veci a bytové otázky,

•      Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy,

•      Komisia pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok,

•      Komisia pre školstvo, mládež a šport.

Hlasovanie:
Za: 7
Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 9.1 – IV./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
na základe návrhu Komisie pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy  udelenie ocenenia Cena obce Močenok 2022 pre

ThDr. Petra Michalova, PhD. – za duchovný rozvoj farnosti a obetavú starostlivosť o sakrálne pamiatky,
prof. MUDr. Jozefa Šuvadu, PhD., MPH, MBA – za príkladné reprezentovanie obce, osobný prínos počas pandémie COVID 19 a zastupovanie Slovenska vo Výkonnej rade Svetovej zdravotníckej organizácie,
Mgr. Jaroslava Kováča – za pomoc pri zabezpečovaní viacerých podujatí v obci a vytváranie pracovných príležitostí pre mládež

Hlasovanie:
Za: 7
Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0


Uznesenie č. 9.2 – IV./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu starostu obce o udelení ocenenia Cena starostu obce Močenok 2022 pre
Martu Braunovú – za dlhoročnú činnosť v HK Junior Močenok a výchovu mladých športovcov
Vieroslavu Verešovú – za dlhoročnú prácu v Domove dôchodcov Milosrdného samaritána
v Močenku a jej zodpovedný prístup k práci počas pandémie COVID-19
Jozefa Gálu – za dlhoročnú činnosť v Základnej organizácii chovateľov poštových holubov Močenok a úspešné reprezentovanie obce na súťažiach doma i v zahraničí

Hlasovanie:
Za: 7
Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0                                                                              

                     

           

 

                                                                                                                           PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                                                      starosta obce

 

 

 

Zapísala: Ing. Lucia Benčíková

Močenok, 27. 07. 2022

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top