Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 20.06.2023 15:17  //  aktualizácia: 20.06.2023 15:19  //  zobrazené: 429

OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania – verejnou vyhláškou (Ing. Radovan Siládi, trvalo bytom Ul. Dolná č. 520/6, 927 01 Šaľa)

OBEC  MOČENOK

Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

OcUMOC-1025/2023/6108

Ing.Eisellová/037 655 2826

20.06.2023

Ing. Radovan Siládi,  

trvalo bytom Ul. Dolná 520/6, 927 01 Šaľa

Vec

OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania – verejnou vyhláškou

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Ing. Radovan Siládi, trvalo bytom Ul. Dolná č. 520/6, 927 01 Šaľa, podal dňa 05.06.2023 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: 

Rodinný dom v Ul. Úzka v Močenku,

na pozemku parcela č. 5940/3 katastrálne územie Močenok

v rozsahu:

 • samostatne stojaci, nepodpivničený objekt rodinného domu pôdorysného tvaru „L“, bez obytného podkrovia, maximálnych pôdorysných rozmerov 14,20m x 11,20m, výška rodinného domu bude 5,23m,
 • rodinný dom bude založený na betónových základových  pásoch a betónových pätkách, montovaný-drevostavba, s drevenou strešnou konštrukciou, strešná krytina bude betónová škridla,
 • objekt RD bude napojený na verejné rozvody podzemných inžinierskych sietí prípojkami: vodovodná, elektrická a kanalizačná.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Obec Močenok, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona a postupom podľa § 61 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania známym účastníkom konania, dotknutým orgánom a organizáciám, a pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, podľa  § 61 ods. 2 stavebného zákona

u p ú š ť a

od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na obecnom úrade v Močenku počas úradných hodín: Po, Ut: 7,30 – 15,30 h, St: 7,30 – 16,30 h a Pia: 7,30 – 15,00 h.

Stavebný úrad v súlade s § 61 ods. 3 stavebného zákona určuje, že dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, na neskoršie námietky sa neprihliadne.

Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím.

Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa nechal zastupovať.

                                                                                                           PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                                  starosta obce

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Verejnou vyhláškou sa doručuje neznámym účastníkom konania a účastníkom konania, ktorých pobyt nie je známy ( § 26 zákona o správnom poriadku ). Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: ............................................              Zvesené dňa: ..............................................

 1. na internetovej stránke obce dňa .............................

                                                                                   ……………………………………………                                                                                               pečiatka a podpis

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

Oznámenie sa doručí:

verejnou vyhláškou účastníkom konania

 1. Ing. Radovan Siládi, Dolná 520/6, 927 01 Šaľa
 2. Roman Hipp, Čingov č. 768/2, 951 31 Močenok
 3. Božena Siládiová, Čingov č. 770/4, 951 31 Močenok
 4. Lýdia Danajová, Čingov č. 778/6, 951 31 Močenok
 5. Jozef Szöke, Čingov 778/6, 951 31 Močenok
 6. Viera Szökeová, Čingov č. 778/6, 951 31 Močenok
 7. Gabriel Dičér, Čingov č. 778/6, 951 31 Močenok
 8. Gabriela Dičérová, Čingov č. 778/6, 951 31 Močenok
 9. Martina Kohútová, Čingov č. 778/6, 951 31 Močenok
 10. Vlastníci pozemku parc. reg. „E“ č. 5940 k.ú. Močenok, LV č. 4748

Obec Močenok – www.mocenok.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

Obec Močenok – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. Krajský pamiatkový úrad, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
 2. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 3. Okresný úrad Šaľa, odbor pozemkový a lesný, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 4. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
 5. SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
 6. Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava
 7. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
 8. Slovanet a.s.,  Záhradnícka 4871/151, 821 08 Bratislava
 9. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

projektantovi

 1. Ing. Tomáš Brňák, BT PROJEKT, s.r.o., Hviezdoslavov č. 466, 930 41 Hviezdoslavov

na vedomie

 1. Ing. Radovan Siládi, Dolná 520/6, 927 01 Šaľa

k spisu

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top