Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 15.11.2023 16:34  //  aktualizácia: 15.11.2023 16:35  //  zobrazené: 516

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania – „Elektrolytická výroba vodíka z obnoviteľných zdrojov energie v Duslo, a. s. Šaľa”– informovanie verejnosti

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

OcUMOC-1223/2023/9135

Ing.Eisellová/037 655 2826

15.11.2023

Ministerstvo životného prostredia SR

Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava

navrhovateľ: Duslo, a.s., so sídlom Administratívna budova ev.č. 1236, 927 03 Šaľa

- oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania – „Elektrolytická výroba vodíka z obnoviteľných zdrojov energie v Duslo, a. s. Šaľa”– informovanie verejnosti

Obec Močenok podľa  zákona NR SR č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“)

INFORMUJE VEREJNOSŤ

o doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania

 

„Elektrolytická výroba vodíka z obnoviteľných zdrojov energie v Duslo, a. s. Šaľa” navrhovateľa Duslo, a. s. Šaľa, so sídlom Administratívna budova 1236, 927 03  Šaľa.

 

V zmysle § 29 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. zákona o posudzovaní vplyvov a podľa § 65g ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov informujeme verejnosť spôsobom v mieste obvyklým o doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a zároveň oznamujeme verejnosti, že do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z neho kópie najmenej 10 pracovných dní od zverejnenia v Obecnom úrade v Močenku, v kancelárii stavebného úradu a životného prostredia počas úradných hodín:  Po, Ut: 7,30 – 15,30 h, St: 7,30 – 16,30 h a Pia: 7,30 – 15,00 h.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené elektronicky prostredníctvom webového sídla:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/elektrolyticka-vyroba-vodika-z-obnovitelnych-zdrojov-energie-v-duslo-s

Podľa § 29 ods. 9 zákona môže verejnosť doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcie posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie so sídlom Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava do 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa § 29 ods. 8 zákona o posudzovaní.

Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci. 

 

                                                                                              PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                          starosta obce

 

Zverejnené na internetovej stránke: www.mocenok.sk

Zverejnené na úradnej tabuli obce Močenok:

Vyvesené dňa: .........................................                 Zvesené dňa: ..............................................

                                                                                   ....................................................................

        odtlačok pečiatky

a podpis oprávnenej osoby

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top