Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 27.03.2023 08:41  //  aktualizácia: 27.03.2023 08:42  //  zobrazené: 815

„Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania – „Inštalácia točivej redukcie na Močovine 3“ – informovanie verejnosti“

Ministerstvo životného prostredia SR

Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava

navrhovateľ: Duslo, a.s., so sídlom Administratívna budova ev.č. 1236, 927 03 Šaľa

- oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania„Inštalácia točivej redukcie na Močovine 3“ – informovanie verejnosti

Dňa 21.03.2023 bolo Obci Močenok doručené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania: „Inštalácia točivej redukcie na Močovine 3“, navrhovateľa Duslo, a.s., so sídlom Administratívna budova ev.č.1236, 927 03 Šaľa.

V zmysle § 29 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)  a podľa § 65g ods. 3 zákona informujeme verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň oznamujeme verejnosti, že do materiálov možno nahliadnuť najmenej 10 pracovných dní od zverejnenia v Obecnom úrade v Močenku, v kancelárii stavebného úradu a životného prostredia počas úradných hodín:  Po, Ut: 7,30 – 15,30 h, St: 7,30 – 16,30 h a Pia: 7,30 – 15,00 h.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené elektronicky prostredníctvom webového sídla:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/instalacia-tocivej-redukcie-na-mocovine-3

Podľa § 29 ods. 9 zákona môže verejnosť doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcie posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie so sídlom Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava do 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa § 29 ods. 8 zákona o posudzovaní. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci. 

 

 

 

                                                                                              PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                          starosta obce

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top