Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 17.08.2023 09:07  //  aktualizácia: 17.08.2023 09:15  //  zobrazené: 656

Pozvánka na III. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2023, ktoré sa bude konať dňa 23. 08. 2023

 

Starosta obce Močenok

     PaedDr. Roman URBÁNIK

Vás pozýva

na III. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku v roku 2023

v zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a)  a ust. § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktoré sa bude konať

v stredu dňa 23. 08. 2023 o 17.30 hod.

v zasadacej miestnosti Kláštora v Močenku na Školskej ul. č. 1690, 951 31 Močenok


Návrh programu rokovania:

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

2. Schválenie programu rokovania 

3. Kontrola plnenia uznesení z II. zasadnutia OcZ zo dňa 31. 05. 2023 a z III. zasadnutia OcZ mimo plánu práce v roku 2023 zo dňa 04. 07. 2023

4. Interpelácie poslancov
 

5. Materiály predložené na prerokovanie

5.1 Návrh VZN Obce Močenok č. 03/2023, ktorým sa mení VZN č. 06/2015 Zásady tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania

5.2 Návrh VZN Obce Močenok č. 04/2023 O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

5.3 Návrh VZN Obce Močenok č. 05/2023 O organizácii miestneho referenda v obci Močenok

5.4 Návrh VZN Obce Močenok č. 06/2023 O parkovaní a odstavovaní vozidiel na verejných priestranstvách a miestnych komunikáciách v obci Močenok

5.5 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu s názvom: „Školský klub – nová zóna vzdelávania a sociálnej inklúzie“

5.6 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu s názvom: „Skvalitnenie poskytovaných služieb v Materskej škole Močenok“

 

6. Ekonomika a majetok

6.1 Informácia o čerpaní rozpočtu obce k 30. 06. 2023

6.2 Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30. 06. 2023

6.3 Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2022

6.4 Konsolidovaná výročná správa obce Močenok za rok 2022

6.5 Výročná správa Domova dôchodcov Milosrdného samaritána za rok 2022

6.6 Návrh II. zmeny rozpočtu obce na rok 2023

6.7 Návrh na zloženie inventarizačných komisií na vykonanie fyzickej inventúry majetku Obce Močenok k 31. 12. 2023

 

7. Hlavný kontrolór

7.1 Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem pri poskytovaní sociálnych dávok obcou Močenok v roku 2022, prehľad o poskytovaných sociálnych službách

 

8. Majetkové prevody, nájmy

8.1 Žiadosť o odkúpenie OP – Štefan Bleho s manželkou

8.2 Žiadosť o odkúpenie OP – Helena Krkošeková

8.3 Žiadosť o prenájom OP – Poľnohospodárske družstvo Močenok

8.4 Schválenie prenájmu OP – Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR

8.5 Schválenie predaja OP – Ľudovít Pec s manželkou

8.6 Schválenie predaja OP – Štefan Pistovič s manželkou

8.7 Schválenie predaja OP – Jozef Hipp

 

9. Zápisnice z komisií

  • Komisia územného plánovania a investičnej činnosti
  • Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti

 

10. Rôzne

10.1 Informácia starostu obce o jeho zvolení do funkcie člena dozornej rady ZsVS a. s. Nitra

 

11. Diskusia

 

12. Záver

 

 

PaedDr. Roman URBÁNIK

starosta obce Močenok

 

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top