Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 23.11.2023 10:13  //  aktualizácia: 23.11.2023 10:15  //  zobrazené: 504

Pozvánka na V. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku dňa 29.11.2023

 

Starosta obce Močenok

     PaedDr. Roman URBÁNIK

Vás pozýva

na V. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku v roku 2023

v zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a)  a ust. § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktoré sa bude konať

v stredu dňa 29. 11. 2023 o 17.30 hod.

v zasadacej miestnosti Kláštora v Močenku na Školskej ul. č. 1690, 951 31 Močenok

Návrh programu rokovania:

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

2. Schválenie programu rokovania 

3. Kontrola plnenia uznesení z III. zasadnutia OcZ zo dňa 23. 08. 2023, zo IV. zasadnutia mimo plánu práce zo dňa 19. a 28. 09. 2023 a z V. zasadnutia mimo plánu práce zo dňa 31. 10. 2023

4. Interpelácie poslancov
 

5. Školstvo

5.1 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Močenok v školskom roku 2022/2023

5.2 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Močenok v školskom roku 2022/2023

5.3 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ Močenok v školskom roku 2022/2023

      5.4 Plán profesijného rozvoja ZŠ Močenok pre školský rok 2023/2024

      5.5 Plán profesijného rozvoja MŠ Močenok pre školský rok 2023/2024

      5.6 Plán profesijného rozvoja ZUŠ Močenok pre školský rok 2023/2024

6. Materiály predložené na prerokovanie

6.1 Návrh VZN Obce Močenok č. 04/2023 O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce,

6.2 Návrh VZN Obce Močenok č. 05/2023 O organizácii miestneho referenda v obci Močenok,

6.3 Návrh VZN Obce Močenok č. 06/2023 O parkovaní a odstavovaní vozidiel na verejných priestranstvách a miestnych komunikáciách v obci Močenok

6.4 Návrh VZN Obce Močenok č. 07/2023, ktorým sa ruší VZN Obce Močenok č. 01/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Močenok a  ruší sa ním aj VZN č. 05/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Močenok č. 01/2010

6.5 Návrh VZN Obce Močenok č. 08/2023, ktorým sa ruší VZN Obce Močenok č. 02/2015 Zásady hospodárenia s majetkom obce Močenok

6.6 Návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Močenku na rok 2024

6.7 Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti

6.8 Zásady hospodárenia s majetkom obce Močenok

6.9 Návrh na schválenie poradovníka pre pridelenie nájomných bytov postavených

s podporou štátu

 

7. Ekonomika a majetok

7.1 Informácia o čerpaní rozpočtu obce k 30. 09. 2023

7.2 TK Jumping – žiadosť o mimoriadny finančný príspevok

7.3 Návrh III. zmeny rozpočtu obce Močenok na rok 2023

 

8. Hlavný kontrolór

8.1 Správa z kontroly poskytovania rekreačného príspevku obcou Močenok

8.2 Návrh Plánu kontrolnej činnosti HK Obce Močenok na I. polrok 2024

 

9. Majetkové prevody, nájmy

9.1 Žiadosť o odkúpenie OP – Michal Suchý

 

10. Zápisnice z komisií

  • Komisia územného plánovania a investičnej činnosti,
  • Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy,
  • Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti,
  • Komisia pre sociálne veci a bytové otázky,
  • Komisia pre školstvo, mládež a šport.

11. Rôzne

     11.1 Prehľad úspešných projektov obce v roku 2023

     11.2 Informácia o udelení Obecného štipendia za školský rok 2022/2023 v obci Močenok

     11.3 Informácia o pripravovaných projektoch

12. Diskusia

13. Záver

 

PaedDr. Roman URBÁNIK

starosta obce Močenok

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top