Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 13.11.2023 15:28  //  aktualizácia: 13.11.2023 15:28  //  zobrazené: 519

,,Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja“– aktualizácia – rozhodnutie o strategickom dokumente – informovanie verejnosti

OBEC  MOČENOK

Obecný úrad

Sv. Gorazda 629/82, 951 31  Močenok

                                                                                   Okresný úrad Nitra

                                                                                   Odbor starostlivosti o životné prostredie

                                                                                   Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných

                                                                                   zložiek životného prostredia kraja

                                                                                   Štefánikova trieda 69

                                                                                   949 01 Nitra

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

OU-NR-OSZP2-2023/054529-101/13.11.2023

648/   OcUMOC-699/2023/9099

Flammichová

037/6552825

13.11.2023

 

Vec: ,,Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja“– aktualizácia – rozhodnutie o strategickom dokumente – informovanie verejnosti 

Dňa 13.11.2023 sme obdržali z Okresného úradu  Nitra, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra rozhodnutie o strategickom dokumente : ,,Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja – aktualizácia“.

V zmysle § 7 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako dotknutá obec, informujeme verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň oznamujeme verejnosti, že navrhovaný  strategický dokument sa nebude ďalej posudzovať na základe doteraz vykonaného zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z.z.

Oznamujeme verejnosti, že do rozhodnutia je možné nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v Obecnom úrade Močenok, v kancelárii útvaru služieb a investičnej výstavby počas úradných hodín.

                                                                                             

PaedDr. Roman Urbánik

      

 

                                                                                                      starosta obce

Zverejnené na internetovej stránke: www.mocenok.sk

Zverejnené na úradnej tabuli obce Močenok:

Vyvesené dňa: .........................................                 Zvesené dňa: ..............................................

odtlačok pečiatky                                                      odtlačok pečiatky

a podpis oprávnenej osoby                                       a podpis oprávnenej osoby

 

 

 

 

 

 

Prílohy

Rozhodnutie

(pdf - 282.74 kB)

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top