Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 16.08.2023 14:26  //  aktualizácia: 16.08.2023 14:28  //  zobrazené: 517

„Úprava vypieracieho systému LAD2“ - informovanie verejnosti - rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní - informovanie verejnosti

Ministerstvo životného prostredia SR

Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava

navrhovateľ:   Duslo, a.s., so sídlom Administratívna budova č. 1236, 927 05 Šaľa

 

Vec: „Úprava vypieracieho systému LAD2“ - informovanie verejnosti

- rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní - informovanie verejnosti

Obec Močenok podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

informuje verejnosť

o doručení rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní: „Úprava vypieracieho systému LAD2“

V zmysle § 29 ods. 16 zákona informujeme verejnosť o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní spôsobom v mieste obvyklým.

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní sa nachádza v prílohe.

 

                                                                                              PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                            starosta obce

 

Zverejnené na internetovej stránke: www.mocenok.sk

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce Močenok:

 

Vyvesené dňa: .........................................                 Zvesené dňa: ..............................................

 

odtlačok pečiatky                                                      odtlačok pečiatky

a podpis oprávnenej osoby                                       a podpis oprávnenej osoby

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top