Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Obecné zastupiteľstvo   >  Uznesenia a zápisnice OZ
publikované: 23.11.2022 10:48  //  aktualizácia: 01.12.2022 10:55  //  zobrazené: 620

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku dňa 22. 11. 2022

číslo: U/2022  |  dátum konania: 22.11.2022  |   zápisnica (pdf)

Uznesenia
z Ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku
konaného dňa 22. 11. 2022

Uznesenie č. 1 – I./UOZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) berie na vedomie
1.  výsledky voľby starostu a volieb obecného zastupiteľstva

2.  vystúpenie novozvoleného starostu obce

b) konštatuje, že

1. novozvolený starosta obce PaedDr. Roman Urbánik zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce,
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada a PaedDr. Lucia Tóthová zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie:
Za: 11 
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 2 – I./UOZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
predložený program rokovania

Hlasovanie:
Za: 11 
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 3 – I./UOZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) zriaďuje
mandátovú, návrhovú a volebnú komisiu v zložení:

            Ing. Stanislav Šimko - predseda

            Ing. Jozef Šuvada - člen

            Mgr. Roman Révay – člen

b) vymedzuje úlohy mandátovej komisie nasledovne:

•   overiť zloženie sľubu novozvoleného starostu a zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva kontrolou úplnosti ich podpisov pod textom zákonom predpísaného sľubu,

•   zistiť prípadnú prítomnosť nezlučiteľných funkcií na základe čestných vyhlásení zvolených funkcionárov,

•   a podať o výsledkoch správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie:
Za: 11 
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 4 – I./UOZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
informáciu o overení zložení sľubu  starostu obce Močenok a poslancov obecného zastupiteľstva v  Močenku a správu mandátovej komisie bez pripomienok

Hlasovanie:
Za: 11 
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 5 – I./UOZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) zriaďuje  
odborné komisie na základe návrhu starostu obce nasledovne:

•   Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti

•   Komisia na prešetrovanie sťažností proti činnosť poslanca, starostu a hlavného   
     kontrolóra

•   Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a  zahraničné vzťahy

•   Komisia pre sociálne veci a bytové otázky

•   Komisia pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok

•   Komisia pre územné plánovanie a investičnú činnosť

•   Komisia pre školstvo, mládež  a šport

b) volí  

predsedov a členov odborných komisií nasledovne:

•           Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti

Predseda: Ing. Marek Mesároš

Členovia: Ing. Lukáš Minár (podpredseda - poslanec OcZ), Ing. Slavomír Straňák, Mgr. Jana Dičérová, Branislava Kohútová

•           Komisia na prešetrovanie sťažností proti činnosť poslanca, starostu a hlavného kontrolóra

Predseda: Bc. Ľuboš Blažo

Členovia: Ing. Gabriel Bleho (podpredseda - poslanec OcZ), Mgr. Roman Révay, JUDr. Karol Velčický, Ing. Veronika Sekerešová (Kollárová)

•           Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy

Predseda: Mgr. Peter Sýkora

Členovia: Mgr. Monika Straňáková Kohútová (podpredseda - poslankyňa OcZ), Mgr. Monika Hanáková, PhD., Peter Kohút, Roman Budai

•           Komisia pre sociálne veci a bytové otázky

Predseda: Ing. Jozef Šuvada

Členovia: Ing. Rastislav Benčík (podpredseda - poslanec OcZ), Bc. Beáta Šimková, Helena Kollárová, Štefan Pistovič

•           Komisia pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok

Predseda: Mgr. Roman Révay

Členovia: Bc. Ľuboš Blažo (podpredseda - poslanec OcZ), Ing. Rastislav Benčík, JUDr. Karol Velčický, Ing. Miroslav Pápay

•           Komisia pre územné plánovanie a investičnú činnosť

Predseda: Ing. Rastislav Benčík

Členovia: Ing. Marek Mesároš (podpredseda - poslanec OcZ),

Ing. Michaela Bollová, Ing. Boris Bleho, Ľuboslav Hipp, Ing. Henrich Bleho, Štefan Horňák

•           Komisia pre školstvo, mládež  a šport

Predseda: PaedDr. Lucia Tóthová

Členovia: Ing. Lukáš Minár (podpredseda - poslanec OcZ), Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Ing. Gabriel Bleho, Bc. Vladimír Vereš

c) menuje

tajomníčky komisie:

•    Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti

Tajomníčka: Ing. Kristína Macháliková

•    Komisia na prešetrovanie sťažností proti činnosť poslanca, starostu a hlavného kontrolóra

Tajomníčka: Ing. Lucia Benčíková

•    Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a  zahraničné vzťahy

Tajomníčka: Iveta Leššová

•    Komisia pre sociálne veci a bytové otázky

Tajomníčka: Mgr. Veronika Chudová

•    Komisia pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok

Tajomníčka: Mgr. Zuzana Verešová

•    Komisia pre územné plánovanie a investičnú činnosť

Tajomníčka: Ing. Jozefína Eisellová

•    Komisia pre školstvo, mládež  a šport

Tajomníčka: Bc. Eleonóra Flammichová

Hlasovanie:
Za: 9
Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo

 

Uznesenie č. 6 – I./UOZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) zriaďuje  
Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejného funkcionára

b) volí

predsedu komisie:         Ing. Stanislav Šimko

členov komisie:            Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Roman Révay, Mgr. Peter Sýkora

c) menuje 

tajomníčku komisie: Moniku Ternerovú

Hlasovanie:
Za: 11 
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 7 – I. UOZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) berie na vedomie

návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva Ing. Stanislava Šimka, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v osobitných prípadoch

b) poveruje

poslanca Ing. Stanislav Šimka zvolávaním a vedením zasadnutí zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Hlasovanie:
Za: 10 
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ing. Stanislav Šimko

 

Uznesenie č. 8 – I./UOZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
informáciu starostu obce PaedDr. Romana Urbánika, že funkciou zástupcu starostu poveril poslanca Mgr. Petra SÝKORU, bytom Rokošova I. 222/37, 951 31  Močenok

Hlasovanie:
Za: 11 
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 9 – I./UOZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
informáciu starostu obce o určení okruhu úkonov a činností, ktoré je oprávnený zástupca starostu vykonávať

1. Zastupovať starostu obce počas jeho neprítomnosti, alebo nespôsobilosti na výkon funkcie.

2. Zodpovedá za rozvoj kultúry, školstva, športu, záujmovej činnosti a spoločenskej činnosti v obci
a propagáciu obce.

3. Riadi činnosť obce v oblasti spracovania projektov na zabezpečenie finančných prostriedkov
z mimorozpočtových zdrojov (fondy EÚ, iné).

4. Zabezpečuje priamy kontakt samosprávy obce s mládežou, vytvára podmienky pre realizáciu záujmov tejto vekovej skupiny obyvateľstva v obci, spolupracuje s vedením záujmových združení
a organizácií obce.

5. Zabezpečuje pôsobenie obce Močenok v združení CMEKCa pri organizovaní festivalu GM.

6. Zabezpečuje propagáciu obce v médiách, rozvoj cestovného ruchu v obci a spoluprácu s družobným mestom Vracov.

7. Vykonáva operatívne činnosti a úlohy podľa pokynov starostu obce.

Hlasovanie:
Za: 11 
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 10 – I./UOZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) určuje
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov novozvolenému starostovi PaedDr. Romanovi Urbánikovi, základný plat, ktorý je tvorený súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku – t. j. 2,41 - násobok počnúc dňom 22. 11. 2022.

b) schvaľuje
zvýšenie platu starostovi Obce Močenok PaedDr. Romanovi Urbánikovi o 60 % s účinnosťou
od 22. 11. 2022.

Hlasovanie:
Za: 7   
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada,
Proti: 3
Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Monika Straňáková Kohútová
Zdržal sa: 1
PaedDr. Lucia Tóthová

 

Uznesenie č. 11 – I./UOZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
súhlasí
s návrhom starostu obce, že plat zástupcu starostu obce Mgr. Petra Sýkoru, je stanovený 50% podielom platu starostu Obce Močenok s účinnosťou od 22. 11. 2022

Hlasovanie:
Za: 7   
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada,
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, PaedDr. Lucia Tóthová

 

Uznesenie č. 12 – I./UOZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
návrh starostu obce na rozdelenie poslaneckých obvodov nasledovne

Meno a priezvisko poslanca                Obvod  - Ulice

Mgr. Peter Sýkora                                Biskupa Majera, Biskupa Klucha, Lúčky, Síky, Pod Kalváriou

Ing. Lukáš Minár                                  Párovce, Športová, Nad ihriskom, Dekana Ščasného

Ing. Marek Mesároš                              Chalupy, Pribinova, Krátka, Vinohradská

Ing. Stanislav Šimko                             Rokošova I., II., III.

Mgr. Roman Révay                              Čingov, Pri kamennom moste

Ing. Gabriel Bleho                                Dekana Dúbravického, M. R. Štefánika, Andreja Hlinku

Mgr. Monika Straňáková Kohútová       Školská, Švábska, Družstevná, Ľ. Štúra, Balajka

Ing. Jozef Šuvada                                 Nitrianska, Topoľová, Pri Kúpalisku

PaedDr. Lucia Tóthová                         Svätého Gorazda, Mlynská

Ing. Rastislav Benčík                            Borzagoš, Úzka, Lipová, Cintorínska

Bc. Ľuboš Blažo                                   Hájska, Kakava a Malá Kakava, Gorazdov, Sv. Cyrila
 a Metoda

Hlasovanie:
Za: 11 
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 13 – I./UOZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) schvaľuje
na návrh starostu obce poverenie sobášiaceho poslanca pre Mgr. Petra Sýkoru pre volebné obdobie 2022 - 2026

b) schvaľuje

-sobášne dni: každý piatok a sobotu počas celého volebného obdobia

-sobášne hodiny:                       piatok 13,00 – 18,00 hod

sobota 10,00 – 16,00 hod

-sobášna miestnosť: Obradná miestnosť obecného úradu v Močenku

Hlasovanie:
Za: 11 
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 14 – I./UOZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo
žiadosť PaedDr. Romana Urbánika, starostu obce Močenok vo volebnom období 2018-2022, o možné preplatenie nevyčerpanej dovolenky

b ) schvaľuje   
preplatenie nevyčerpanej dovolenky PaedDr. Romanovu Urbánikovi, starostovi obce vo volebnom období 2018-2022, v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov

Hlasovanie:
Za: 6   
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada,
Proti: 2
Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš
Zdržali sa: 3
Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, PaedDr. Lucia Tóthová

 

 

 

PaedDr. Roman Urbánik

starosta obce

 

 

Zapísala: Ing. Lucia Benčíková

Močenok, 22. 11. 2022

 

 

 

 

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top