Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 04.09.2023 11:32  //  aktualizácia: 04.09.2023 11:34  //  zobrazené: 403

,,Územný plán Obce Horná Kráľová - Zmeny a doplnky č. 1“ – Rozhodnutie  -  informovanie verejnosti

Okresný úrad Šaľa

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Hlavná 42

927 01 Šaľa

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

OU-SA-OSZP-2023/004960-034   24.08.2023

OcUMOC-523/2023/7133

Flammichová

037/6552825

04.09.2023

 

Vec: ,,Územný plán Obce Horná Kráľová - Zmeny a doplnky č. 1“ – Rozhodnutie  -  informovanie verejnosti

Dňa 30.08.2023 sme obdržali z Okresného úradu, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 42, 927 01 Šaľa Rozhodnutie zo zisťovacieho konania strategického dokumentu: ,,Územný plán obce Horná Kráľová – Zmeny a doplnky č. 1“.

V súlade s §  7ods. 7 zákona č. 24/2006 Z.z., ako dotknutá obec informujeme verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň oznamujeme verejnosti, že rozhodnutie zo zisťovacieho konania strategického dokumentu je zverejnené na webovej stránke obce www.mocenok.sk  a do rozhodnutia môže verejnosť nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v Obecnom úrade Močenok, útvar služieb a investičnej výstavby, počas úradných hodín po dobu 15 dní od informovania verejnosti.   

 

                                                                                              PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                            starosta obce

                             

 

Zverejnené na internetovej stránke: www.mocenok.sk

Zverejnené na úradnej tabuli obce Močenok:

Vyvesené dňa: .........................................                 Zvesené dňa: ..............................................

odtlačok pečiatky                                                      odtlačok pečiatky

a podpis oprávnenej osoby                                       a podpis oprávnenej osoby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top