Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Obecné zastupiteľstvo   >  Uznesenia a zápisnice OZ
publikované: 10.12.2021 14:35  //  aktualizácia: 03.01.2022 10:55  //  zobrazené: 1030

V. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku zo dňa 08.12.2021

číslo: 05/2021  |  dátum konania: 08.12.2021  |   zápisnica (pdf)

Uznesenia
z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku
konaného dňa 08. 12. 2021

 

Uznesenie č. 1. – V./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
Ing. Miroslav Pápay, Ing. Ernest Vereš, Štefan Horňák

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 8 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 8
Za: 8
Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

za overovateľov zápisnice určuje:
Bc. Vladimíra Vereša, Mgr. Evu Molnárovú

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 8 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 8
Za: 8
Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

b) určuje
za zapisovateľku: Ing. Luciu Benčíkovú

 

Uznesenie č. 2. – V./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
predložený program rokovania

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 8 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 8
Za: 8
Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 3. – V./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Kontrolu plnenia uznesení schválených na IV. zasadnutí OcZ dňa 29. 09. 2021

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 8 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 8
Za: 8
Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 5.1 – V./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo
predloženú Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ Močenok školskom roku 2020/2021

b) schvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ Močenok školskom roku 2020/2021

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 8 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 8
Za: 8
Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 5.2 – V./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo
predloženú Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ Močenok školskom roku 2020/2021

b) schvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ Močenok školskom roku 2020/2021

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 8 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 8
Za: 8
Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 5.3 – V./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo
predloženú Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZUŠ Močenok školskom roku 2020/2021

b) schvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZUŠ Močenok školskom roku 2020/2021

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 8 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 8
Za: 8
Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 6.1 – V./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou prítomných poslancov
VZN Obce Močenok č. 05/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 8 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 8
Za: 8
Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 6.2 – V./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou prítomných poslancov
VZN Obce Močenok č. 06/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 01/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Močenok

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 8 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 8
Za: 8
Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 6.3 – V./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou prítomných poslancov
VZN Obce Močenok č. 07/2021,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Močenok č. 08/2013 o sadzbách nájomného za nebytové priestory a za pozemky vo vlastníctve obce a v správe organizácií v jej zriaďovacej pôsobnosti

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 8 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 8
Za: 8
Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 6.4 – V./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje bez pripomienok
Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Močenku na rok 2022

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 8 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 8
Za: 8
Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 6.5 – V./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy v obci Močenok“ realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity
a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce Močenok a platným programom rozvoja obce Močenok,

schvaľuje
zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,

schvaľuje
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
861,47 Eur,

schvaľuje
zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Močenok.

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 8 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 8
Za: 8
Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 7.1 – V./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu o čerpaní rozpočtu k 30. 09. 2021.

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 8 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 8
Za: 8
Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 7.2 – V./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Stanovisko Hlavného kontrolóra k Programovému rozpočtu Obce Močenok na rok 2022 – 2024

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 8 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 8
Za: 8
Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 7.3 – V./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) schvaľuje
návrh rozpočtu obce na rok 2022

Bežný rozpočet                                                  Kapitálový rozpočet

- príjmy =      4 357 316,- €                               - príjmy =       730 996,- €

- výdavky =   3 907 202,- €                                 - výdavky =  1 631 392,-  €

 

b) berie na vedomie
návrh rozpočtu na roky 2023 – 2024

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 8 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 8
Za: 8
Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 7.4 – V./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje bez pripomienok
Návrh na zloženie inventarizačných komisií na vykonanie fyzickej inventúry majetku Obce Močenok k 31. 12. 2021

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 8 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 8
Za: 8
Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 8.1 – V./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správu z kontroly plnenia podmienok pre prenájom obecného majetku v obci Močenok za rok 2020 a I. polrok 2021

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 8 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 8
Za: 8
Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 8.2 – V./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje bez pripomienok
Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2022

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 8 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 8
Za: 8
Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 9.1 – V./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo
žiadosť Jozefa Gombáša a manželky Beáty Gombášovej a Jozefa Buzmu a manželky Soni Buzmovej bytom ..............................., 951 31  Močenok o odkúpenie pozemku parc. č. 113/28
o výmere 79 m2, reg. „C-KN“, vedená na LV č. 2425

b) neschvaľuje
budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti – pozemku parc. č. 113/28 o výmere 79 m2 ,
reg. „C-KN“, vedená na LV č. 2425 pre žiadateľov Jozefa Gombáša a Jozefa Buzmy s manželkami, bytom ................, 951 31  Močenok.

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 8 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 8
Za neschválenie odpredaja: 8
Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 9.2 – V./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo
žiadosť Ladislava Rudňanského s manželkou, bytom ul. ..............,  949 01  Nitra
o odkúpenie pozemku časť z parc. č. 1783/93 o výmere cca 25 m2, druh pozemku: ostatná plocha, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274 k. ú. Močenok

b) neschvaľuje
budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti – pozemku a to  časť z parc. č. 1783/93 o výmere cca
25 m2, druh pozemku: ostatná plocha, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274 k. ú. Močenok
pre žiadateľov Ladislava Rudňanského s manželkou, bytom ...............,  949 01  Nitra

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 8 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 8
Za neschválenie odpredaja: 8
Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 9.3 – V./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo
žiadosť Ing. Júlie Laluchovej, bytom ....................., 951 32  Horná Kráľová
o odkúpenie pozemkov a to parc. č. 153/13 o výmere  85 m2, druh pozemku: záhrada a parc.
 č. 153/14 o výmere 105 m2, druh pozemku: záhrada, obe reg. „C-KN“, vedené na LV č. 2425
k. ú. Močenok

b) schvaľuje
budúci zámer odpredaja nehnuteľností – pozemkov parc. č. 153/13 o výmere  85 m2, druh pozemku: záhrada a parc. č. 153/14 o výmere 105 m2, druh pozemku: záhrada, obe reg. „C-KN“, vedené na LV č. 2425 k. ú. Močenok pre žiadateľku Ing. Júliu Laluchovú, bytom .............., 951 32  Horná Kráľová za kúpnu cenu, ktorej výška bude určená znaleckým posudkom a o konečnej cene rozhodne Obecné zastupiteľstvo v Močenku.

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) (osobitný zreteľ) zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí.

Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne:

Pre obec je časť týchto pozemkov nevyužiteľná, nakoľko sú v oplotí. Kúpou pozemkov
si žiadateľka vysporiada majetkovoprávne vzťahy k pozemkom.

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 8 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 8
Za: 8
Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 9.4 – V./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo
žiadosť Patrika Škodáka, bytom .............., 951 21  Rišňovce o odkúpenie pozemku a to časť z parc. č. 1745 o výmere cca  40 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie reg.
„E-KN“, vedená na LV č. 4274 k. ú. Močenok

b) schvaľuje
budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti – pozemku a to časť z parc. č. 1745 o výmere cca  40 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274 k. ú. Močenok

pre žiadateľa Patrika Škodáka, bytom............, 951 21  Rišňovce za kúpnu cenu, ktorej výška bude určená znaleckým posudkom a o konečnej cene rozhodne Obecné zastupiteľstvo
v Močenku.

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) (osobitný zreteľ) zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí.

Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne:
Pre obec je časť tohto pozemku nevyužiteľná, nakoľko je v oplotí. Majiteľ uvedenú časť pozemku užíva ako predzáhradku a je v línii so susednými plotmi. Kúpou pozemku si žiadateľ vysporiada majetkovoprávne vzťahy k pozemku.

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 8 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 8
Za: 8
Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 9.5 – V./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo
žiadosť Ladislava Jánošíka, bytom ..................., 925 72  Selice o odkúpenie vlastníckych podielov Obce Močenok na pozemkoch parc. č. 575/1, 575/3, 575/8, 575/4, 575/5, 575/6, 575/7, 573/1, 574/1, 573/3, 573/4 k. ú. Močenok.

b) neschvaľuje
budúci zámer odpredaja nehnuteľností – pozemkov a to vlastníckych podielov Obce Močenok na pozemkoch parc. č. 575/1, 575/3, 575/8, 575/4, 575/5, 575/6, 575/7, 573/1, 574/1, 573/3, 573/4
k. ú. Močenok pre žiadateľa Ladislava Jánošíka, bytom ........................, 925 72  Selice.

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 8 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 8
Za neschválenie odpredaja: 8
Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 9.6 – V./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo
žiadosť spoločnosti Eurowind energy s.r.o., so sídlom Budyšínska 36, 831 02  Bratislava, IČO: 53 230 019 o súhlas s využitím pozemkov v katastri obce Močenok za účelom prípravy projektu veterných elektrární.

b) poveruje
starostu obce PaedDr. Romana Urbánika, aby s vedením spoločnosti Eurowind energy s.r.o.,
 so sídlom Budyšínska 36, 831 02  Bratislava naplánoval spoločné stretnutie, na ktorom vedenie spoločnosti predstaví ich projektový zámer veterných elektrární

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 8 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 8
Za: 8
Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 9.7 – V./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo
žiadosť Erika Mesároša a manželky Veroniky Mesárošovej, obaja bytom  ................,
951 32  Horná Kráľová, o odkúpenie obecného pozemku novovytvorenej parc. č. 1749/119 o výmere 45 m2, druh pozemku: zastavené plochy, ktorá sa odčlenila z par. č. 1749, druh pozemku: ostatné plochy, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok na základe Geometrického plánu č. 65/2021, úradne overeného Okresným úradom  Šaľa, katastrálnym odborom dňa 23. 09. 2021, pod číslom G1-464/2021.

b)schvaľuje  
odpredaj nehnuteľnosti – novovytvorenej parc. č. 1749/119 o výmere 45 m2, druh pozemku: zastavené plochy, ktorá sa odčlenila z par. č. 1749, druh pozemku: ostatné plochy, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok na základe Geometrického plánu č. 65/2021, úradne overeného Okresným úradom  Šaľa, katastrálnym odborom dňa  23. 09. 2021, pod číslom
G1-464/2021pre žiadateľov: Erika Mesároša, ........................ a manželky Veroniky Mesárošovej, .....................obaja bytom  ..........................., 951 32  Horná Kráľová.

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.

Cena: 20,- €/m2

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 8 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 8
Za: 8
Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 10. – V./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Zápisnice komisií  od ostatného zasadnutia OcZ tak, ako ich predložili predsedovia komisií.

Zápisnice:

•           Komisia územného plánovania a investičnej činnosti

•           Komisia pre školstvo, mládež a šport

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 8 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 8
Za: 8
Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 11.1 – V./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu o výsledkoch hospodárenia obce Močenok za rok 2020

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 8 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 8
Za: 8
Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

 

 

                                                                                                                         PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                                                      starosta obce

 

 

 

Zapísala: Ing. Lucia Benčíková

Močenok, 08. 12. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top