Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Obecné zastupiteľstvo   >  Uznesenia a zápisnice OZ
publikované: 29.09.2022 13:30  //  aktualizácia: 17.10.2022 10:57  //  zobrazené: 586

V. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku zo dňa 28.09.2022

číslo: 05/2022  |  dátum konania: 28.09.2022  |   zápisnica (pdf)

Uznesenia
z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku
konaného dňa 28. 09. 2022

 

Uznesenie č. 1. – V./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:

Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada

za overovateľov zápisnice určuje:
Bc. Vladimíra Vereša, Ing. Miroslava Pápaya

b) určuje
za zapisovateľku: Ing. Luciu Benčíkovú

Hlasovanie:
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 2. – V./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
predložený program rokovania, ktorý bol zverejnený podľa § 12 ods. 4 zákona o obecnom zriadení

Hlasovanie:
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 3. – V./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje

Kontrolu plnenia uznesení schválených na IV. zasadnutí OcZ dňa 27. 07. 2022
Hlasovanie:
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 5.1 – V./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie

Informáciu o čerpaní rozpočtu k 30. 06. 2022
Hlasovanie:
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 5.2 – V./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie

Monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30. 06. 2022
Hlasovanie:
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 5.3 – V./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie

Správu audítora z overovania konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2021.
Hlasovanie:
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 5.4 – V./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie

Konsolidovanú výročnú správu Obce Močenok za rok 2021
Hlasovanie:
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 5.5 – V./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
III. zmenu rozpočtu obce na rok 2022
Hlasovanie:
Za: 7
Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Ing. Marek Mesároš

 

Uznesenie č. 5.6 – V./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje bez pripomienok
Návrh na zloženie inventarizačných komisií na vykonanie fyzickej inventúry majetku Obce Močenok k 31. 12. 2022
Hlasovanie:
Za: 7
Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 5.7 – V./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
ruší
dňom 28. 09. 2022 uznesenie č. 10.3 – VI./OZ/2020 zo dňa 09. 12. 2020 a prijíma nové uznesenie v znení

schvaľuje   

•           zapojenie obce Močenok do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorý je  zameraný na vodozádržné opatrenia

v urbanizovanej krajine v rámci operačného programu – Kvalita životného prostredia, kód výzvy - OPKZP-PO2-SC211-2020-62 s projektom: ,,Vodozádržné opatrenia pri ZŠ v obci Močenok“ 

•           zabezpečenie maximálneho celkového spolufinancovania projektu: ,,Vodozádržné opatrenia pri ZŠ v obci Močenok“  vo výške najmenej 5 %

z celkových oprávnených výdavkov z vlastných prostriedkov alebo iných ako verejných prostriedkov v sume 33 000,- eur.

Hlasovanie:
Za: 6         
Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš

 

Uznesenie č. 6.1 –V./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo

žiadosť Ing. Štefana Lenického ....................., 951 31  Močenok o odkúpenie časti obecného pozemku, konkrétne časť z parc. č. 1845/100 o výmere cca 35 m2, vedená na LV č. 4274, reg. „E-KN“, k. ú. Močenok.  Parcela sa nachádza pred novovytvorenou parcelou žiadateľa č. 4054/64, k. ú. Močenok. 

b) schvaľuje  

budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti – obecného pozemku, konkrétne časť z parc. č. 1845/100 o výmere cca 35 m2, vedená na LV č. 4274, reg. „E-KN“, k. ú. Močenok pre žiadateľa Ing. Štefana Lenického.......................... 951 31  Močenok za kúpnu cenu, ktorej minimálna cena bude určená znaleckým posudkom a o konečnej cene rozhodne Obecné zastupiteľstvo v Močenku.

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) (osobitný zreteľ) zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí.

Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne:

Obec Močenok sa rozhodla predať predmetný pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko je oplotený a dlhodobo užívaný rodinou žiadateľa. Odpredajom si žiadateľ vysporiada majetkovoprávne vzťahy k nehnuteľnosti.

Hlasovanie:
Za: 7
Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Ing. Miroslav Pápay,   Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 6.2 – V./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo

žiadosť Jozefa a Márie Sabových, bytom ul. ............... 951 31  Močenok o odkúpenie obecných pozemkov, konkrétne parc. č. 1783/564 vo výmere 39 m2 a parcelu č. 1783/565 vo výmere
3 m2, ktoré sa odčlenili geometrickým plánom úradne overeným Okresným úradom  Šaľa, katastrálnym odborom pod číslom G1-390/2022

b) schvaľuje

budúci zámer odpredaja nehnuteľností – obecných pozemkov, konkrétne parc. č. 1783/564 vo výmere 39 m2 a parcelu č. 1783/565 vo výmere 3 m2, ktoré sa odčlenili geometrickým plánom úradne overeným Okresným úradom  Šaľa, katastrálnym odborom pod číslom G1-390/2022 pre žiadateľov Jozefa a Máriu Sabových, bytom ul. .........................., 951 31  Močenok za kúpnu cenu, ktorej minimálna cena bude určená znaleckým posudkom a o konečnej cene rozhodne Obecné zastupiteľstvo v Močenku.

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) (osobitný zreteľ) zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí.

Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne:

Obec Močenok sa rozhodla predať predmetné pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko sú pre obec nevyužiteľné. Pozemok parc. č. 1783/564 o výmere 39 m2 tvorí oplotenú predzáhradku a na pozemku parc. č. 1783/565 o výmere 3 m2  sa nachádza časť rodinného domu žiadateľov.

Hlasovanie:
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 6.3 – V./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo

žiadosť Ľuboslava a Soni Hippových, bytom ul. ............., 951 31  Močenok o odkúpenie časti obecného pozemku, konkrétne časť z parcely č. 1747/1 vo výmere cca 120 m2, vedená na LV č. 4274, reg. „E-KN“. Parcela sa nachádza pred nehnuteľnosťou v ul. Školská 1695/12, 951 31  Močenok ktorej žiadatelia sú vlastníci. 

b) schvaľuje

budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti – obecného pozemku, konkrétne časť z parc. 1747/1 vo výmere cca 120 m2, vedená na LV č. 4274, reg. „E-KN“ pre žiadateľov Ľuboslava a Soňu Hippových, bytom ........................  Močenok za kúpnu cenu, ktorej minimálna cena bude určená znaleckým posudkom a o konečnej cene rozhodne Obecné zastupiteľstvo v Močenku.

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) (osobitný zreteľ) zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí.

Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne:

Obec Močenok sa rozhodla predať predmetný pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko je pozemok oplotený a je pre obec nevyužiteľný.

Hlasovanie:
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 6.4 – V./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje  3/5 väčšinou všetkých poslancov

na nasledovných nehnuteľnostiach:

Parcelné číslo

Register KN

LV č.

Výmera v m2

Druh pozemku

Katastrálne územie

Obec

Okres

90/2

C

2425

1184

Záhrada

Močenok

Močenok

Šaľa

90/4

C

2425

227

Záhrada

Močenok

Močenok

Šaľa

113/2

C

2425

4391

Zastavaná plocha a nádvorie

Močenok

Močenok

Šaľa

zriadenie vecných bremien in personam v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 predmetom ktorých je povinnosť Obce Močenok, ako vlastníka zaťažených nehnuteľností, strpieť na časti zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 064/2022, úradne overeným pod číslom G1-383/2022 dňa
26. 07. 2022:

a)         zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení,

b)         užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie.

Vecné bremená sa zriadia na dobu neurčitú a bezodplatne.

Účelom zriadenia vecného bremena je umiestnenie nasledovného elektroenergetické zariadenia :

a)         podzemné káblové NN (1 kV) vedenie,

b)         rozpojovacia a istiaca skriňa SR,

vrátane zariadení súvisiacich a potrebných na ich prevádzku (ďalej len „Elektroenergetické zariadenia“) v rámci stavby Bytový dom SO 16 b.j. - ul. M. R. Štefánika, Močenok - SO 05.2 Rozšírenie distribučnej siete

Hlasovanie:
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 7 – V./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Zápisnice komisií  od ostatného zasadnutia OcZ tak, ako ich predložili predsedovia komisií.

Zápisnice:

•      Komisia územného plánovania a investičnej činnosti,

•      Komisia pre sociálne veci a bytové otázky,

•      Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy,

Hlasovanie:
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 8.1 – V./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu starostu obce o narábaní a vývoji odpadov za I. polrok 2022
Hlasovanie:
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 8.2 – V./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správu o zrealizovaných projektoch a získaných finančných prostriedkoch za obdobie 2018 – 2022

Hlasovanie:
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 8.3 – V./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správu o investičných akciách za obdobie 2018 - 2022

Hlasovanie:
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 8.4 – V./OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správu o činnosti obecného zastupiteľstva za obdobie 2018 - 2022

Hlasovanie:
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

             

                     

                                                                                                                             PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                                                      starosta obce

 

 

 

Zapísala: Ing. Lucia Benčíková

Močenok, 28. 09. 2022

 

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top