Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Obecné zastupiteľstvo   >  Uznesenia a zápisnice OZ
publikované: 03.11.2020 09:39  //  aktualizácia: 24.11.2020 08:13  //  zobrazené: 715

V. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku zo dňa 28.10.2020

číslo: 05/2020  |  dátum konania: 28.10.2020  |   zápisnica (pdf)

Uznesenia
z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku
konaného dňa 28. 10. 2020

 

 

Uznesenie č. 1. – V./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
Ing. Miroslav Pápay, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 6 a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 6
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  Ing. Jozef Šuvada,
Proti: 0
Zdržali sa: 0

za overovateľov zápisnice určuje:
Ľuboša Blaža, Štefana Horňáka

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 6 a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 6
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  Ing. Jozef Šuvada,
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

b) určuje
za zapisovateľku: Ing. Luciu Benčíkovú

 

 

Uznesenie č. 2. – V./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
predložený program rokovania

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 6 a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 6
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  Ing. Jozef Šuvada,
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

 

Uznesenie č. 3. – V./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Kontrolu plnenia uznesení schválených na IV. zasadnutí OcZ zo dňa 26. 08. 2020

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 6 a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 6
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  Ing. Jozef Šuvada,
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

 

Uznesenie č. 5.1 – V./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo
predloženú Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ Močenok v školskom roku 2019/2020

b) schvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ Močenok v školskom roku 2019/2020

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 6 a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 6
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  Ing. Jozef Šuvada,
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

 

Uznesenie č. 5.2 – V./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo
predloženú Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ Močenok v školskom roku 2019/2020

 

b) schvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ Močenok v školskom roku 2019/2020

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 6 a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 6
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  Ing. Jozef Šuvada,
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

 

Uznesenie č. 5.3 – V./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo
predloženú Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZUŠ Močenok v školskom roku 2019/2020

b) schvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZUŠ Močenok v školskom roku 2019/2020

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 6 a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 6
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  Ing. Jozef Šuvada,
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

 

Uznesenie č. 5.4 – V./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Plán profesijného rozvoja ZŠ Močenok pre školský rok 2020/2021

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 6 a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 6
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  Ing. Jozef Šuvada,
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 5.5 – V./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Plán profesijného rozvoja MŠ Močenok pre školský rok 2020/2021

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 6 a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 6
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  Ing. Jozef Šuvada,
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

 

Uznesenie č. 5.6 – V./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Plán profesijného rozvoja ZUŠ Močenok pre školský rok 2020/2021

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 6 a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 6
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  Ing. Jozef Šuvada,
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

 

Uznesenie č. 6.1 – V./OZ/2020

- materiál sa neprerokoval, preložené na ďalšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

 

Uznesenie č. 6.2 – V./OZ/2020

- materiál sa neprerokoval, preložené na ďalšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

 

 

Uznesenie č. 6.3 – V./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou prítomných poslancov
VZN Obce Močenok č. 03/2020 o cene pozemkov a spôsobe a podmienkach predaja a kúpy pozemkov obcou Močenok

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 6 a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 6
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  Ing. Jozef Šuvada,
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

 

Uznesenie č. 6.4 –V./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou prítomných poslancov
VZN Obce Močenok č. 04/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 01/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Močenok

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 6 a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 6
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  Ing. Jozef Šuvada,
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

 

Uznesenie č. 6.5 – V./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou prítomných poslancov
VZN Obce Močenok č. 05/2020, ktorým sa mení VZN Obce Močenok č. 10/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Močenok č. 05/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 6 a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 6
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  Ing. Jozef Šuvada,
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 6.6 – V./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje bez pripomienok
Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Močenku na rok 2021

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 6 a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 6
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  Ing. Jozef Šuvada,
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

 

Uznesenie č. 6.7 – V./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Na návrh Komisie pre sociálne veci a bytové otázky poradovník pre pridelenie sociálnych nájomných bytov postavených s podporou štátu

 

1-izbové byty

P.č. Meno a priezvisko, adresa                                                                       Počet bodov

1. Peter Hipp, Rokošova II. 306, Močenok                                                      130

2. Ľudovít Vicena, Kakava 744/74, Močenok                                                  122,5

 

2-izbové byty

P.č. Meno a priezvisko, adresa                                                                       Počet bodov

1. Ing Ivana Lenčéšová, Borzagoš 1023, Močenok                                          151,5

 

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 6 a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 6
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  Ing. Jozef Šuvada,
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

 

Uznesenie č. 6.8 – V./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo
žiadosť Stanislava Packu, bytom Sv. Gorazda 600, 951 31  Močenok na povolenie vybudovania chodníka na obecnom pozemku na ul. A. Hlinku k nehnuteľnosti žiadateľa

b) nesúhlasí  
s tým, aby sa povolilo vybudovanie chodníka z ul. A. Hlinku k nehnuteľnosti žiadateľa Stanislava Packu, bytom ul. Sv. Gorazda 600, 951 31  Močenok

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 6 a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania za NESCHVÁLENIE
Za: 6
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  Ing. Jozef Šuvada,
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

 

Uznesenie č. 7.1 – V./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo
žiadosť Domova dôchodcov Milosrdného samaritána v Močenku o dotáciu z rozpočtu obce na pokrytie bežných nákladov na prevádzku zariadenia v roku 2020

b) súhlasí  
s návrhom Komisie financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti s poskytnutím dotácie vo výške 12 000,-€ na pokrytie nákladov na prevádzku zariadenia v roku 2020

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 6 a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 6
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  Ing. Jozef Šuvada,
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

 

Uznesenie č. 7.2 – V./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
II. zmenu rozpočtu obce na rok 2020

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 6 a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 6
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  Ing. Jozef Šuvada,
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

 

Uznesenie č. 7.3 – V./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo
návrh na schválenie návratnej finančnej výpomoci vo výške 89 283 EUR na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19,

 

b) schvaľuje   
návrh na schválenie návratnej finančnej výpomoci vo výške 89 283 EUR na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 6 a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 6
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  Ing. Jozef Šuvada,
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

 

Uznesenie č. 7.4 – V./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Močenok

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 6 a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 6
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  Ing. Jozef Šuvada,
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

 

Uznesenie č. 7.5 – V./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30. 06. 2020

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 6 a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 6
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  Ing. Jozef Šuvada,
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

 

Uznesenie č. 7.6 – V./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo
návrh na úpravu cenníka za prenájom spoločenskej sály

 

b) schvaľuje   
návrh nového cenníka za prenájom spoločenskej sály s účinnosťou od 01. 01. 2021

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 6 a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 6
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  Ing. Jozef Šuvada,
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

 

Uznesenie č. 7.7 – V./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje bez pripomienok
Návrh na zloženie inventarizačných komisií na vykonanie fyzickej inventúry majetku Obce Močenok k 31. 12. 2020

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 6 a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 6
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  Ing. Jozef Šuvada,
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

 

Uznesenie č. 8.1 – V./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správu z kontroly nakladania s majetkom obce Močenok v roku 2019 a v I. polroku 2020. Súlad nakladania so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 6 a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 6
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  Ing. Jozef Šuvada,
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

 

Uznesenie č. 8.2 – V./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správu z kontroly ukladacích uznesení Obecného zastupiteľstva v Močenku za II. polrok 2019 a I. polrok 2020

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 6 a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 6
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  Ing. Jozef Šuvada,
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

 

Bod č. 9 Majetkové prevody, nájmy

  • - materiál sa neprerokoval, preložené na ďalšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

 

 

Uznesenie č. 10 – V./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Zápisnice komisií  od ostatného zasadnutia OcZ tak, ako ich predložili predsedovia komisií.

Zápisnice:

•           Komisia územného plánovania a investičnej činnosti,
•           Komisia pre sociálne veci a bytové otázky,
•           Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy.

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 6 a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 6
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  Ing. Jozef Šuvada,
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

 

Uznesenie č. 11.1 – V./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu starostu obce o výberových konaniach na hlavného kontrolóra obce a na riaditeľa ZŠ Močenok

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 6 a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 6
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  Ing. Jozef Šuvada,
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

 

 

                                                                                        PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                starosta obce

 

 

Zapísala: Ing. Lucia Benčíková

Močenok, 28. 10. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top