Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Obecné zastupiteľstvo   >  Uznesenia a zápisnice OZ
publikované: 11.12.2020 14:38  //  aktualizácia: 14.01.2021 14:13  //  zobrazené: 779

VI. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku zo dňa 09.12.2020

číslo: 06/2020  |  dátum konania: 09.12.2020  |   zápisnica (pdf)

Uznesenia
zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku
konaného dňa 09. 12. 2020

 

Uznesenie č. 1. – VI./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
Ing. Miroslav Pápay, Ing. Marek Mesároš, Bc. Vladimír Vereš

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 8 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

za overovateľov zápisnice určuje:
Ing. Ernesta Vereša, Ing. Jozefa Šuvadu

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 8 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

b) určuje
za zapisovateľku: Ing. Luciu Benčíkovú

 

Uznesenie č. 2. – VI./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
program rokovania so zaradením bodov rokovania:
10.2 – Návrh na zrušenie uznesenia č. 5.4 – IV./OZ/2020 zo dňa 26. 08. 2020 a
10.3 Návrh na zapojenie obce do projektu: ,,Vodozádržné opatrenia pri ZŠ v obci Močenok“ s určením výšky spoluúčasti obce

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 8 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 3. – VI./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Kontrolu plnenia uznesení schválených na V. zasadnutí OcZ zo dňa 28. 10. 2020

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 8 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 5.1 – VI./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
Dodatok č. 1 k Štatútu Obce Močenok

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 8 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 5.2 – VI./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou prítomných poslancov
VZN Obce Močenok č. 06/2020 o kronike Obce Močenok

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 8 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 5.3 – VI./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou prítomných poslancov
VZN Obce Močenok č. 07/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 01/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Močenok

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 8 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 5.4 – VI./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Návrh VZN Obce Močenok, ktorým sa mení VZN Obce Močenok č. 04/2019 O hazardných hrách

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 8 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 6.1 – VI./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu o čerpaní rozpočtu k 30. 09. 2020

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 8 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 6.2 – VI./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Stanovisko Hlavného kontrolóra k Programovému rozpočtu Obce Močenok na rok 2021 – 2023

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 8 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 6.3 – VI./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) schvaľuje
návrh rozpočtu obce na rok 2021

Bežný rozpočet                                                  Kapitálový rozpočet

- príjmy =      4 151 383,00 €                            - príjmy =     292 063,00  €

- výdavky =    3 803 942,00 €                              - výdavky =  408 395,00  €

 

b) berie na vedomie
návrh rozpočtu na roky 2022 – 2023

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 8 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 7.1 – VI./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje bez pripomienok
Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2021

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 8 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 8.1 – VI./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo
ponuku Slovenského pozemkového fondu, Bratislava – Regionálny odbor Nové Zámky na odkúpenie pozemkov parc. č. 721/1, 721/2, vedené na LV č. 4249, k. ú. Močenok, ktoré sa nachádzajú pod Základnou školou v Močenku

b) schvaľuje
budúci zámer odkúpenia pozemkov parc. č. 721/1, 721/2, k. ú. Močenok, vedené na LV č. 4249, od Slovenského pozemkového fondu, Bratislava – Regionálny odbor Nové Zámky

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 8 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 8.2 – VI./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo
žiadosť Gabriela Lenčéša, bytom ul. Borzagoš 1068/45, 951 31  Močenok o odkúpenie časti obecného pozemku z par. č. 1747/1 o výmere cca 93 m2, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok
.

b) schvaľuje
budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti – časti pozemku z parc. č. 1747/1 o výmere cca 93 m2, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok pre žiadateľa: Gabriela Lenčéša,  bytom ul. Borzagoš 1068/45, 951 31  Močenok

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) (osobitný zreteľ) zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí.

Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne:
Pre obec je časť tohto pozemku nevyužiteľná, nakoľko je v oplotí. Kúpou pozemku si žiadateľ vysporiada majetkovoprávne vzťahy k pozemku.

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 8 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 8.3 – VI./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo
žiadosť Ivana a Tatiany Sabových, bytom ul. Hájska 1193/137, 951 31  Močenok o odkúpenie časti obecného pozemku z par. č. 1749 o výmere cca 125 m2, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274,  k. ú. Močenok.

b) schvaľuje
budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti – časti pozemku z parc. č. 1749 o výmere cca 125 m2, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok pre žiadateľov: Ivana a Tatianu Sabových, bytom ul. Hájska 1193/137, 951 31  Močenok

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) (osobitný zreteľ) zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí.

Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne:
Pre obec je časť tohto pozemku nevyužiteľná, nakoľko časť pozemku sa nachádza
pod rodinným domov, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov a časť pozemku tvorí predzáhradku, ktorá je v oplotí. Kúpou pozemku si žiadatelia vysporiadajú majetkovoprávne vzťahy k pozemku.

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 8 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 8.4 – VI./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo
žiadosť Jozefy Ferenceyovej, bytom ul. L. Novomeského 769/22, 927 01  Šaľa, Gabriely Šimkovej, bytom A. Hlinku 483/7, 951 31  Močenok, Evy Ristovej, bytom A. Hlinku 487/15, 951 31  Močenok a Roberta Mihálika, bytom Rokošova III. č. 359/56, 951 31  Močenok o odkúpenie časti obecného pozemku z par. č. 1845/100 o výmere cca 30 m2, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok.

b) schvaľuje
budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti – časti pozemku z parc. č. 1845/100 o výmere cca 30 m2, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok pre žiadateľov: Jozefu Ferenceyovú, bytom  ul. L. Novomeského 769/22, 927 01  Šaľa, Gabrielu Šimkovú, bytom A. Hlinku 483/7, 951 31  Močenok, Evu Ristovú, bytom A. Hlinku 487/15, 951 31  Močenok a Roberta Mihálika, bytom Rokošova III. č. 359/56, 951 31  Močenok 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) (osobitný zreteľ) zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí.

Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne:
Pre obec je časť tohto pozemku nevyužiteľná, nakoľko je v oplotení. Časť pozemku tvorí predzáhradku, dvor a z časti na obecnom pozemku je postavená garáž. Kúpou pozemku si žiadatelia vysporiadajú majetkovoprávne vzťahy k pozemku.

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 8 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 8.5 – VI./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo
žiadosť Heleny Stojkovej, bytom ul. Chalupy č. d. 103/38, 951 31  Močenok o odkúpenie rodinného domu na ul. Sv. Gorazda č. 598, ktorý sa nachádza na pozemku par. č. 575/8, reg. „C-KN“, vedený na LV č. 2425

b) neschvaľuje
budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti – rodinného domu na ul. Sv. Gorazda č. 598, ktorý sa nachádza na pozemku par. č. 575/8, reg. „C-KN“, vedený na LV č. 2425 pre žiadateľku Helenu Stojkovú, bytom ul. Chalupy č. d. 103/38, 951 31  Močenok

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 8 poslancov a hlasovali nasledovne:

Výsledky hlasovania za NESCHVÁLENIE:
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 8.6 – VI./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo
žiadosť Patrika Boroša, bytom ul. M. R. Štefánika 467/8, 951 31  Močenok o odkúpenie časti obecného pozemku z par. č. 1747/2 o výmere cca 677 m2, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274,  k. ú. Močenok.

b) neschvaľuje
budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti – časti pozemku z parc. č. 1747/2 o výmere cca 677 m2, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok pre žiadateľa: Patrika Boroša, bytom ul. M. R. Štefánika 467/8, 951 31  Močenok

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 8 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania za NESCHVÁLENIE:
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 8.7 – VI./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo
žiadosť Eriky Hippovej, bytom ul. Párovce č. d. 1844, 951 31  Močenok  a Ing. Edity Hippovej, bytom Kulíškova 13, 821 09  Bratislava o odkúpenie časti obecného pozemku z par. č. 823 o výmere cca 120 m2, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok.

b) schvaľuje
budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti – časti pozemku z parc. č. 823 o výmere cca 120 m2, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok pre žiadateľky: Eriku Hippú, bytom ul. Párovce č. d. 1844, 951 31  Močenok  a Ing. Editu Hippovú, bytom Kulíškova 13, 821 09  Bratislava

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) (osobitný zreteľ) zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí.

Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne:
Obec Močenok sa rozhodla predať predmetný pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko pozemok je v oplotení a dlhé roky je užívaní rodinou žiadateliek. Odpredajom pozemku sa  zosúladí stav právny so stavom užívacím. 

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 8 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 8.8 – VI./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo
žiadosť Petra a Simony Sedlákových, bytom ul. Nitrianska č. d. 1257/25, 951 31  Močenok o odkúpenie časti obecného pozemku z par. č. 6914/100 o výmere cca 218 m2, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok.

b) schvaľuje
budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti – časti pozemku z parc. č. 6914/100 o výmere cca 218 m2, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok pre žiadateľov: Petra a Simonu Sedlákových, bytom ul. Nitrianska č. d. 1257/25, 951 31

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) (osobitný zreteľ) zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí.

Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne:
Obec Močenok sa rozhodla predať predmetný pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko pozemok je v oplotení a pre obec nevyužiteľný.

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 8 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 8.9 – VI./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
predaj nehnuteľnosti – pozemku, konkrétne parcelu registra „C-KN“ č. 1747/248 vo výmere 393 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, ktorá sa odčlenila z parcely č. 1747/1, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok na základe Geometrického plánu č. 018/2020, úradne overeného Okresným úradom  Šaľa, katastrálnym odborom dňa  23. 03. 2020, pod číslom G1-132/2020.

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie:
Obec Močenok sa rozhodla predať predmetný pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že kupujúci uvedenú časť obecného pozemku roky užívali ako záhradu a je v oplotení.  Kupujúci majú záujem zosúladiť stav právny so stavom užívacím. 

Kupujúci: Mgr. Martin Práznovský, rod. Práznovský, nar. .........., bytom Nitrianska 1280/110, 951 31  Močenok a Magdaléna Práznovská, rod. .........., nar. .........., bytom Párovce 1838/4, 951 31  Močenok.

Cena: 20,- €/m2

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 8 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 8.10 – VI./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
predaj nehnuteľností – pozemkov, konkrétne:
•           parcela registra „C-KN“ č. 852/4 vo výmere 276 m2, druh pozemku: záhrada, vedená na LV č. 2425,
•           parcela registra „C-KN“  č. 852/10 vo výmere 5 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a
•           parcela registra „C-KN“  č. 1747/252  vo výmere 2 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, ktoré sa odčlenili z parcely č. 1747/1, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok na základe Geometrického plánu č. 045/2020, úradne overeného Okresným úradom  Šaľa, katastrálnym odborom dňa  18. 06. 2020, pod číslom G1-254/2020.

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie:
Obec Močenok sa rozhodla predať predmetné pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že pozemok par. č. 852/4 tvorí prístupovú cestu k nehnuteľnosti žiadateľov a užívajú ho ako dvor. Na pozemku parc. č. 852/10 stojí časť rodinného domu žiadateľov a na pozemku parc. č. 1747/252 stojí časť oplotenia. Pre obec je časť týchto pozemkov nevyužiteľná, nakoľko sú v oplotí. Žiadatelia majú záujem zosúladiť stav právny so stavom užívacím.

Kupujúci: Jozef Lenčéš, nar. .........., a Mária Lenčéšová, rod. ............., nar. .............., obaja bytom Párovce 1836/2, 951 31  Močenok.

Cena: 2 880- € za celú výmeru

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 8 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0
 

Uznesenie č. 8.11 – VI./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
na nasledovnej nehnuteľnosti:

Katastrálne územie

Číslo

LV

Register KN

Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh

pozemku

Močenok

4274

E

1752/100

8 084  .

Ostatná plocha

  • zriadenie vecných bremien in personam v prospech tretej osoby a to spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 predmetom ktorých je povinnosť Obce Močenok, ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti, strpieť na časti zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne
    č. 102/2019, úradne overeným pod číslom G1-115/2020 dňa 13. marca 2020:
  1. zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení,
  2. užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie.

Vecné bremená sa zriadia na dobu neurčitú a bezodplatne.

Účelom zriadenia vecného bremena je pripojenie stavby žiadateľa „NA_Močenok, ulica Biskupa Klucha, Pro Mont, TS, VNK, NNK.

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 8 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 8.12 – VI./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
predaj nehnuteľnosti – pozemku, konkrétne parcelu registra „C-KN“ č. 1845/28 vo výmere 65 m2, druh pozemku: zastavaná plocha, ktorá sa odčlenila z parcely č. 1845/100, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok na základe Geometrického plánu č. 096/2020, úradne overeného Okresným úradom  Šaľa, katastrálnym odborom dňa  10. 11. 2020, pod číslom G1-484/2020.

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie:
Obec Močenok sa rozhodla predať predmetný pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že kupujúci majú pozemok dlhodobo oplotený a využívaný žiadateľmi. Pre obec je časť tohto pozemku nevyužiteľná, nakoľko je v oplotí. Kupujúci majú záujem zosúladiť stav právny so stavom užívacím. 

Kupujúci: Ján Rezák, rod. ......, nar. ....... a Iveta Rezáková, rod. ......., nar. ....... obaja bytom Rokošova III. č. d. 318, 951 31  Močenok

Cena: 7,07 €/m2

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 8 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 9 – VI./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Zápisnice komisií  od ostatného zasadnutia OcZ tak, ako ich predložili predsedovia komisií.

Zápisnice:

•      Komisia územného plánovania a investičnej činnosti,

•      Komisia pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok,

•      Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti,

•      Komisia pre školstvo, mládež a šport.

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 6 a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 6
Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 10.1 – VI./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu starostu obce o  výkone funkcie konateľa spoločnosti Obecný podnik Močenok s.r.o.,  pričom výkon funkcie konateľa vykonáva bez nároku na odmenu

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 6 a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 6
Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 10.2 – VI./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
ruší
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Močenku č. 5.4 – IV./OZ/2020 zo dňa 26. 08. 2020, ktorým sa schválila spoluúčasť na projekte ,,Vodozádržné opatrenia pri ZŠ v obci Močenok“ vo výške 23 712,92 eur.

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 8 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 10.3 – VI./OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje

•           zapojenie obce Močenok do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu –Kvalita životného prostredia, kód výzvy - OPKZP-PO2-SC211-2020-62 s projektom: ,,Vodozádržné opatrenia pri ZŠ v obci Močenok“ 

•           zabezpečenie spolufinancovania projektu: ,,Vodozádržné opatrenia pri ZŠ v obci Močenok“ vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov alebo iných ako verejných prostriedkov, čo predstavuje 26 028,02 eur.

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 8 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Za: 6
Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 2
Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš
Zdržali sa: 0

 

 

 

                                                                                                    PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                               starosta obce

 

 

 

písala: Ing. Lucia Benčíková

Močenok, 09. 12. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top