Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 16.08.2023 14:37  //  aktualizácia: 16.08.2023 14:44  //  zobrazené: 253

VV: Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia

Dňa 16. 08. 2023 sme dostali do elektronickej schránky oznámenie z Okresného úradu Šala, odboru Starostivosti o životné prostredie oznámenie o začatí vodoprávneho konania a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia.

 

Vec

V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A

O z n á m e n i e o začatí vodoprávneho konania a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia


Dňa 03.08.2023 bola na tunajší úrad doručená a dňa 11.08.2023 doplnená žiadosť od stavebníka COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skrátene : COOP Jednota Nitra, SD), Štefánikova 54 Nitra 949 01 IČO: 00 168 874 o vydanie vodoprávneho povolenia a povolenia na osobitné užívanie vôd pre stavby:

SO.05 Splašková areálová kanalizácia:

SO.05.1 Prípojka splaškovej kanalizácie

SO.05.2 Areálová splašková kanalizácia

SO.05.3 Areálová tuková kanalizácia

SO.06 Dažďová areálová kanalizácia:

SO.06.1 Dažďová areálová kanalizácia

SO.06.2 Dažďová areálová kanalizácia cez ORL ktoré sú súčasťou stavby: „COOP Jednota Nitra s.d. – predajňa potravín Močenok“,

umiestnených na pozemkoch: parc. č.: 536/3, 536/4, 535/1, 535/3, 509/17, 1749/118 reg. C-KN vo vlastníctve stavebníka LV č. 44 kat. úz.: Močenok, v rozsahu:

SO.05 Splašková areálová kanalizácia:

SO.05.1 Prípojka splaškovej kanalizácie - Zrušenie existujúcej vodovodnej prípojky - Vybudovanie kanalizačnej prípojky – KP – PVC DN 200 – 5,0 m - Napojenie kanalizačnej prípojky pomocou pripojovacej odbočovacej tvarovky PVC DN 200 – prípojka bude zaústená do kanalizačnej šachty KŠs1

SO.05.2 Areálová splašková kanalizácia (areálová splašková kanalizácia gravitačná)

- Stoka S1 – PP KG2000 DN 200 – 65,0 m SN10

- Stoka S1-1- PP KG2000 DN 200 – 63,0 m SN10

- Celkom – 128,0 m splaškovej kanalizácie

Stoka S1 – osadené sú revízne a lomové kanalizačné šachty KŠs1, KŠs2 a RŠs1 Do kanalizačnej vetvy S1 postupne zaúsťujú S1-1 a prečistené vody z lapača tukov

Stoka S1-1 – osadené sú revízne a lomové kanalizačné šachty RŠs2, RŠs3 a RŠs4

SO.05.3 Areálová tuková kanalizácia - Vody z niektorých prevádzok sú odvedené cez RŠt2 do gravitačného lapača tukov LT a následne napojené cez RŠt1 (možný odber vzoriek) do splaškovej areálovej kanalizácie - LT – dvojkomorový gravitačný lapač tukov KL LT2 – kapacita max. 2 l/s – odvetranie nad strechu budovy - Gravitačná tuková kanalizácia – PP KG2000 DN 125 – 5,8 m SN10

SO.06 Dažďová areálová kanalizácia:

SO.06.1 Dažďová areálová kanalizácia Kanalizačná vetva Stoka D1 – PP KG2000 SN10 DN 250 – 59,5 m - odvádza vody zo striech do retenčno-požiarnej nádrže RN1/PN s celkovým užitočným objemom 95 m3 – retenčný objem 73 m3 a objem pre požiarne účely 22 m3, - budú osadené tri revízne šachty RŠd1, RŠd2, RŠd3 a jedna kanalizačná šachta KŠd1, - dažďová voda bude odvedená z retenčných nádrží s regulovaným odtokom do vsakovacieho systému – vsakovacieho vrtu VS1 (kapacita jednej vsakovacej studne hlbokej 25 m a priemeru DN 200 mm je cca 1-3 l/s – vsakovanie cez perforovaný filter).

SO.06.2 Dažďová areálová kanalizácia cez ORL - zaolejovaná kanalizácia: Stoka Z1 – PP KG2000 SN10 DN 200 – 26,5 m zaústená do RN1 osadené sú revízne, lomové a sútokové kanalizačné šachty (pred ORL KŠz1, KŠz2, za ORL pred retenčno-požiarnou nádržou kanalizačná šachta KŠd2 ), - bude použité odvodňovacie žlaby zaústené do potrubia kanalizačnej stoky pomocou pripojovacej odbočovacej tvarovky PP KG2000 DN 200/150, - Odlučovač ropných látok ORL1 KLARTEC 8/1 sll. – monolitická železobetónová nádrž z vodostavebného betónu ø 1600 mm so zabudovanou technológiou, - dažďová voda bude odvedená z retenčných nádrží s regulovaným odtokom do vsakovacieho systému – vsakovacieho vrtu VS2 (kapacita jednej vsakovacej studne hlbokej 25 m a priemeru DN 200 mm je cca 1-3 l/s – vsakovanie cez perforovaný filter). Stoka Z2 – PP KG2000 SN10 DN200 – 28,0 m zaústená do RN2 - Osadené sú revízne, lomové a sútokové kanalizačné šachty ( pred ORL KŠz3, KŠz4 za ORL pred RN2 kanalizačná šachta KŠd3), - budú použité dažďové vpusty UV1, UV2, UV3 zaústené do potrubia kanalizačnej stoky pomocou pripojovacej odbočovacej tvarovky PP KG2000 DN 200/200, -

Odlučovač ropných látok ORL2 KLARTEC 8/1 sll - dažďová voda bude odvedená z retenčných nádrží s regulovaným odtokom do vsakovacieho systému – vsakovacieho vrtu VS3 (kapacita jednej vsakovacej studne hlbokej 25 m a priemeru DN 200 mm je cca 1-3 l/s – vsakovanie cez perforovaný filter)

Účelom stavebného objektu SO.05 Splašková areálová kanalizácia je odvádzanie splaškových vôd a prečistených tukových vôd z novonavrhovanej predajne. SO.06 Dažďová areálová kanalizácia rieši odvodnenie strechy a spevnených plôch, ktorých súčasťou je aj parkovisko.

Majetkovoprávne vzťahy: parc. č.: 536/3, 536/4, 535/1, 535/3, 509/17, 1749/118, 1749/114 reg. C-KN vo vlastníctve stavebníka COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skrátene : COOP Jednota Nitra, SD), Štefánikova 54 Nitra 949 01 IČO: 00 168 874 LV č. 44

Na predmetnú stavbu bolo vydané územné rozhodnutie Obcou Močenok so sídlom Obecný úrad, Sv, Gorazda 629/82, 951 31 Močenok pod č. OcMOC644/2023/914 zo dňa 22.03.2023, právoplatné dňa 13.04.2023. Dňom podania žiadosti bolo začaté vodoprávne konanie.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný správny orgán podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy (ďalej len „správny orgán“) podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov oznamuje začatie stavebného a vodoprávneho konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania v zmysle § 61 ods. 1 stavebného zákona, § 73 ods. 5 vodného zákona v súlade s § 26 správneho poriadku a pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby v zmysle § 61 ods. 2 daného zákona upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 8 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská i dotknuté orgány štátnej správy.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Okresnom úrade Šaľa, odbore starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, Šaľa.

Doručí sa:

účastníkom konania – verejnou vyhláškou:

1. COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skrátene : COOP Jednota Nitra, SD), Štefánikova 54 Nitra 949 01

2. Obec Močenok, Obecný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

3. Ing. Bohuš Malík, Župné Námestie č. 9, 949 01 Nitra

4. Vlastníkom dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb a ostatným účastníkom konania, ktorých práva a právom chránené záujmy môžu byť stavbou dotknuté.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky, musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Šaľa a na úradnej Obce Močenok, na internetovej stránke správneho orgánu www.minv.sk. a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli portálu www.slovensko.sk v časti „Elektronická úradná tabuľa“.Za deň doručenia sa považuje 15. deň vyvesenia.

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top