Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 05.04.2023 16:19  //  aktualizácia: 05.04.2023 16:19  //  zobrazené: 380

VV: Stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní – verejnou vyhláškou, Andrej Minárik s manželkou

Andrej Minárik a manž. Miroslava Mináriková,

bytom Ul. Andreja Hlinku č. 484/10, 951 31 Močenok

Vec

- Stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní – verejnou vyhláškou

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

S T A V E B N É    P O V O L E N I E

Obec Močenok, príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), posúdil žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 15.02.2023 podali

Andrej Minárik a manž. Miroslava Mináriková, bytom Ul. Andreja Hlinku č. 484/10, 951 31 Močenok 

(ďalej len "stavebník") a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona v územnom konaní o umiestnení stavby spojenom so stavebným konaním a po posúdení a preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie podľa § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona, § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) 

 

s t a v e b n é   p o v o l e n i e

na stavbu

Rodinný dom – novostavba

 v  Ul. Hájska v Močenku, na pozemku parcela č. 394 a 1749/125 katastrálne územie Močenok, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ku ktorým majú stavebníci vlastnícke právo na základe LV č. 2753 a s prípojkami cez pozemok parc. reg. „E“ č.  1749/55 k.ú. Močenok vo vlastníctve Obce Močenok podľa LV č. 2425, na obytné účely rodiny, sa podľa  § 66 stavebného zákona  povoľuje.

 

 

Pokračovanie dokumentu sa nachádza v prílohe.

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top