Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 08.03.2023 12:22  //  aktualizácia: 16.03.2023 08:04  //  zobrazené: 613

Zaslanie zámeru navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania- "„RAFINÁCIA PYROLÝZNEHO OLEJA Z ODPADOVÝCH PLASTOV V DUSLO, A.S. ŠAĽA - informovanie verejnosti

Ministerstvo životného prostredia SR

Sekcia posudzovania vplyvov na životnéprostredie

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava

 

navrhovateľ: Duslo, a.s., so sídlom Administratívna budova ev.č. 1236, 927 03 Šaľa

 

- zaslanie zámeru navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania„Rafinácia pyrolýzneho oleja z odpadových plastov v Duslo, a.s. Šaľa“ - informovanie verejnosti

Dňa 03.03.2023 bol Obci Močenok doručený z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcie posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie, so sídlom Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava zámer navrhovanej činnosti navrhovateľa Duslo, a.s. Šaľa, so sídlom Administratívna budova ev.č.1236, 927 03 Šaľa, predmetom ktorého je realizácia výstavby a prevádzkovanie novej linky na rafináciu pyrolýzneho oleja zo spracovania odpadových plastov.  Vstupnou surovinou v novej technológii bude pyrolýzny olej, depolymerizát (DP), ktorý vzniká pyrolýznym spracovaním plastového odpadu (polyetylén a polypropylén). Pyrolýzny olej bude do prevádzky rafinácie pyrolýzneho oleja dodávaný externými subjektmi. Produktom spracovania pyrolýzneho oleja bude produkt – dieselová frakcia a benzínová frakcia.

Oznamujeme verejnosti, že do zámeru je možné nahliadnuť po dobu 21 dní odo dňa zverejnenia v Obecnom úrade v Močenku, v kancelárii stavebného úradu a životného prostredia počas úradných hodín:  Po, Ut: 7,30 – 15,30 h, St: 7,30 – 16,30 h a Pia: 7,30 – 15,00 h. Záujemcovia môžu do zámeru nahliadnuť, robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z neho kópie. 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko do 21 dní od zverejnenia na webovom sídle obce na adresu ministerstva alebo prostredníctvom dotknutej obce.

Zámer navrhovanej činnosti je zverejnený elektronicky prostredníctvom webového sídla:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rafinacia-pyrolyzneho-oleja-z-odpadovych-plastov-v-duslo-s-sala

                 

 

 

                                                                             PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                          starosta obce

 

 

Zverejnené na internetovej stránke: www.mocenok.sk

Zverejnené na úradnej tabuli obce Močenok:

Vyvesené dňa: .........................................                 Zvesené dňa: ..............................................

                                                                                   ....................................................................

 

 

        odtlačok pečiatky

a podpis oprávnenej osoby

 

 

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top