Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 14.05.2024 13:49  //  aktualizácia: 14.05.2024 13:50  //  zobrazené: 213

Zverejnenie zámeru prenájmu časti nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Močenok-Spolok Urban Močenok

OBEC MOČENOK
zverejňuje

na základe ustanovenia § 9aa, ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

oznámenie o zámere prenájmu časti nehnuteľnosti Obce Močenok
z dôvodu hodného osobitného zreteľa

konkrétne sa jedná o prenájom časti rodinného domu so súp. číslom 1422, ktorý sa nachádza v ul. Pri kúpalisku za účelom podpory aktivít a potrieb Spolku Urban Močenok. 

Prenajímateľom časti nehnuteľnosti bude Spolok Urban Močenok, IČO: 517 15 996 so sídlom Nitrianska 1294/126, 951 31  Močenok.

Budúci zámer prenájmu bol schválený Uznesením č. 8.5 – I./OZ/2024 dňa 28. 02. 2024.

Odôvodnenie:

Obec Močenok sa rozhodla prenajať časť rodinného domu so súp. číslom 1422, ktorý sa nachádza v ul. Pri kúpalisku za účelom podpory aktivít a potrieb Spolku Urban Močenok. Obec Močenok túto nehnuteľnosť nevyužíva a nájomca bude na vlastné náklady pozemok a nehnuteľnosť zveľaďovať a udržiavať v dobrom technickom stave.

Navrhovaná cena prenájmu nehnuteľnosti: 1,-€/rok

Doba prenájmu: 5 rokov.

Vyvesené dňa ........................................                   Zvesené dňa ...............................................

                                                                                   PaedDr. Roman Urbánik

 starosta obce Močenok

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top