Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 14.05.2024 13:48  //  aktualizácia: 14.05.2024 13:49  //  zobrazené: 184

Zverejnenie zámeru prenájmu existujúcich 5 parkovacích miest pre ADVENTUS, n. o.

OBEC MOČENOK

zverejňuje

na základe ustanovenia § 9aa, ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

v znení neskorších predpisov

oznámenie o zámere prenájmu pozemku Obce Močenok
z dôvodu hodného osobitného zreteľa

konkrétne sa jedná o 5 existujúcich parkovacích miest, ktoré sú vybudované na obecnom pozemku parc. č. 1747/1, reg. „E-KKN“, vedený na LV č. 4274 pre žiadateľa Adventus, n. o., IČO: 45 739 790, so sídlom Sv. Gorazda 526/8, 951 31  Močenok. Parkovacie miesta sa nachádzajú v ul. Športová (pri ihrisku FK Močenok).

Budúci zámer prenájmu bol schválený Uznesením č. 8.2 – I./OZ/2024 dňa 28. 02. 2024.

Odôvodnenie:

Obec Močenok sa rozhodla prenajať 5 existujúcich parkovacích miest, ktoré sú vybudované na pozemku parc. č. 1747/1, reg. „E-KKN“, vedený na LV č. 4274 pre žiadateľa Adventus,
n. o., IČO: 45 739 790, so sídlom Sv. Gorazda 526/8, 951 31  Močenok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko sa jedná o neziskovú organizáciu, ktorá plánuje vybudovať v obci Zariadenia sociálnych služieb pre seniorov a máme za to, že sa jedná verejnoprospešnú službu.

Navrhovaná cena prenájmu pozemku: 1,-€/m2/rok

Výmera pozemku je cca 62,5 m2.

Doba prenájmu: počas prevádzkovania Zariadenia sociálnych služieb

Vyvesené dňa ........................................                   Zvesené dňa ...............................................

                                                                                   PaedDr. Roman Urbánik

 starosta obce Močenok

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top