Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 14.05.2024 13:46  //  aktualizácia: 14.05.2024 13:47  //  zobrazené: 159

Zverejnenie zámeru prenájmu obecného pozemku - ADVENTUS, n. o.

OBEC MOČENOK

zverejňuje

na základe ustanovenia § 9aa, ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

oznámenie o zámere prenájmu pozemku Obce Močenok
z dôvodu hodného osobitného zreteľa

konkrétne novovytvorenú parc. č. 1747/261 o výmere 190 m2, ktorá sa odčlenila z obecnej parcely č. 1747/1, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274 na základe GP č. 037/2024 úradne overenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 10. 04. 2024 za účelom vybudovania nových parkovacích miest pre nové Zariadenie sociálnych služieb. Prenajímateľom pozemku bude Adventus, n. o., IČO: 45 739 790, so sídlom Sv. Gorazda 526/8, 951 31  Močenok, ktorý je vlastníkom pozemku parc. č. 832, vedený na LV č. 6948, k. ú. Močenok na ktorom bude zariadenie vybudované.

Budúci zámer prenájmu bol schválený Uznesením č. 8.1 – I./OZ/2024 dňa 28. 02. 2024.

Odôvodnenie:

Obec Močenok sa rozhodla prenajať časť obecného pozemku, parc. č. 1747/1 o výmere cca 262 m2 pre žiadateľa Adventus, n. o., IČO: 45 739 790, so sídlom Sv. Gorazda 526/8, 951 31  Močenok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko sa jedná o neziskovú organizáciu, ktorá plánuje vybudovať v obci Zariadenie sociálnych služieb pre seniorov a máme za to,
že sa jedná verejnoprospešnú službu. Žiadateľ potrebuje na obecnom pozemku vybudovať
na vlastné náklady parkovacie miesta pre návštevníkov Zariadenia sociálnych služieb.

Navrhovaná cena prenájmu pozemku: 1,-€/m2/rok

Doba prenájmu: počas prevádzkovania Zariadenia sociálnych služieb

Vyvesené dňa ........................................                   Zvesené dňa ...............................................

                                                                                   PaedDr. Roman Urbánik

 starosta obce Močenok

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top