Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Samospráva obce   >  Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia obce Močenok

Všeobecné záväzné nariadenia obce (VZN) sú právnym predpisom platným na území obce. Všetci obyvatelia obce sú povinní plniť si povinnosti, ktoré im VZN stanovujú.

Dátum
  
Číslo
  
Názov
  

Dôležité!

  • Na plnenie úloh samosprávy obce alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva pre územie obce všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len "nariadenie"). Nariadenie nesmie odporovať ústave ani zákonu. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy (§ 5) môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach. Takéto nariadenie nesmie odporovať ani inému všeobecne záväznému právnemu predpisu.
  • Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, sa zverejní vo vývesnej tabuli óbce, na internetovej adrese obce alebo iným spôsobom v obci obvyklým, najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Dňom vyvesenia návrhu nariadenie začína plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo upresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.


SAMOSPRÁVA

ÚRADNÁ TABUĽA

Fotogalérie

Vianočné trhy 2022

Vianočné trhy 2022

1879

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top