Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Obecné zastupiteľstvo   >  Uznesenia a zápisnice OZ
publikované: 25.08.2023 10:49  //  aktualizácia: 19.09.2023 08:40  //  zobrazené: 728

III. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku zo dňa 23.08.2023

číslo: 03/2023  |  dátum konania: 23.08.2023  |   zápisnica (pdf)

Uznesenia
z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku
konaného dňa 23. 08. 2023

 

 

Uznesenie č. 1. – III./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:

Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová

za overovateľov zápisnice určuje:
Ing. Gabriela Blehu, Ing. Lukáša Minára

b) určuje
za zapisovateľku: Ing. Luciu Benčíkovú

Hlasovanie:
Za: 10       
Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
 

Uznesenie č. 2. – III./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje

predložený program rokovania, ktorý bol zverejnený podľa § 12 ods. 4 zákona o obecnom zriadení
Hlasovanie:
Za: 10       
Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
 

Uznesenie č. 3. – III./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje

Kontrolu plnenia uznesení z II. zasadnutia OcZ zo dňa 31. 05. 2023 a  z III. zasadnutia OcZ mimo plánu práce v roku 2023 zo dňa 04. 07. 2023
Hlasovanie:
Za: 10       
Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
 

Uznesenie č. 5.1 – III./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

schvaľuje 3/5 väčšinou prítomných poslancov
VZN Obce Močenok č. 03/2023, ktorým sa mení VZN č. 06/2015 Zásady tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania.
Hlasovanie:
Za: 10       
Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 5.2 – III./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

berie na vedomie
NÁVRH VZN Obce Močenok č. 04/2023 O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce. Termín na pripomienkovanie sa stanovuje do 6. 11. 2023.
Hlasovanie:
Za: 10       
Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 5.3 – III./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
NÁVRH VZN Obce Močenok č. 05/2023 O organizácii miestneho referenda v obci Močenok. Termín na pripomienkovanie sa stanovuje do 6. 11. 2023.
Hlasovanie:
Za: 10     
Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
 

 

Uznesenie č. 5.4 – III./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
NÁVRH  VZN Obce Močenok č. 06/2023 O parkovaní a odstavovaní vozidiel na verejných priestranstvách a miestnych komunikáciách v obci Močenok. Termín na pripomienkovanie sa stanovuje do 6. 11. 2023.
Hlasovanie:
Za: 10       
Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
 

Uznesenie č. 5.5 – III./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
zabezpečenie spolufinancovania projektu: Školský klub – nová zóna vzdelávania a sociálnej inklúzie  vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov alebo iných ako verejných prostriedkov, čo predstavuje sumu 500,- €.

Hlasovanie:
Za: 10       
Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
 

Uznesenie č. 5.6 – III./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
zabezpečenie spolufinancovania projektu: Skvalitnenie poskytovaných služieb v Materskej škole Močenok  vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov alebo iných ako verejných prostriedkov, čo predstavuje sumu 1 479,70 €. Kód výzvy: IROP-CLLD-Q443-512-002.

Hlasovanie:
Za: 10       
Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
 

Uznesenie č. 6.1 – III./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

berie na vedomie
Informáciu o čerpaní rozpočtu k 30. 06. 2023
Hlasovanie:
Za: 10       
Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 6.2 – III./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

berie na vedomie
Monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30. 06. 2023
Hlasovanie:
Za: 10       
Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
 

Uznesenie č. 6.3 – III./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

berie na vedomie
Správu audítora z overovania konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2022
Hlasovanie:

Za: 10       
Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
 

Uznesenie č. 6.4 – III./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

berie na vedomie
Konsolidovanú výročnú správu Obce Močenok za rok 2022
Hlasovanie:
Za: 10       
Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 6.5 – III./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

prerokovalo a berie na vedomie
Výročnú správu Domova dôchodcov Milosrdného samaritána Močenok za rok 2022
Hlasovanie:
Za: 10       
Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
 

Uznesenie č. 6.6 – III./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

schvaľuje
II. zmenu rozpočtu obce na rok 2023
Hlasovanie:

Za: 10       
Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
 

Uznesenie č. 6.7 – III./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

schvaľuje bez pripomienok
Návrh na zloženie inventarizačných komisií na vykonanie fyzickej inventúry majetku Obce Močenok k 31. 12. 2023.
Hlasovanie:
Za: 10       
Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
 

Uznesenie č. 7.1 – III./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

berie na vedomie
Správu z kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem pri poskytovaní sociálnych dávok obcou Močenok v roku 2022, prehľad o poskytovaných sociálnych službách
Hlasovanie:
Za: 10       
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
 

Uznesenie č. 8.1 – III./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

a) prerokovalo

žiadosť Štefana a Ing. Márie Blehových, bytom ul. ---------, 951 31  Močenok o odkúpenie časti obecného pozemku, časť z parc. č. 652 o výmere 68 m2, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok (nakoľko parcela č. 652/21 o výmere 68 m2 nemá založený LV).

b) schvaľuje  

budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti - časť z parc. č. 652 o výmere 68 m2, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok (nakoľko parcela č. 652/21 o výmere 68 m2 nemá založený LV) pre manželov Štefana a Ing. Máriu Blehových, bytom -------, 951 31  Močenok za kúpnu cenu, ktorej minimálna cena bude určená znaleckým posudkom a o konečnej cene rozhodne Obecné zastupiteľstvo v Močenku.

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) (osobitný zreteľ) zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí.

Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne:

Obec Močenok sa rozhodla predať časť obecného pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko uvedený pozemok tvorí oplotenú časť pozemku žiadateľov a tí si kúpou vysporiadajú majetkovoprávne vzťahy.

Hlasovanie:
Za: 10       
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
 

Uznesenie č. 8.2 – III./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

a) prerokovalo
žiadosť Heleny Krkošekovej, bytom ------, 951 17  Cabaj Čápor o odkúpenie časti obecného pozemku, časť z parc. č. 1749 o výmere 68 m2, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok

b) schvaľuje  
budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti - časť z parc. č. 1749 o výmere 68 m2, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok pre žiadateľku Helenu Krkošekovú, bytom ul. -------, 951 17  Cabaj Čápor za kúpnu cenu, ktorej minimálna cena bude určená znaleckým posudkom a o konečnej cene rozhodne Obecné zastupiteľstvo v Močenku.

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) (osobitný zreteľ) zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí.

Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne:

Obec Močenok sa rozhodla predať časť obecného pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko uvedený pozemok tvorí oplotenú časť pozemku žiadateľky a tá si kúpou vysporiada majetkovoprávne vzťahy.

Hlasovanie:
Za: 10       
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
 

Uznesenie č. 8.3 – III./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

a) prerokovalo
žiadosť Poľnohospodárskeho družstva Močenok, so sídlom Nitrianska 1232/50, 951 31  Močenok, IČO: 00 198 706 o prenájom obecného pozemku, časť z pozemku parc. č. 1747/2, reg. „E-KN“, vedený na LV č. 4274 na ktorom sa nachádzajú parcely reg. „C“ (nemajú založený LV):

•           1747/123 o výmere 642m2,

•           1747/126 o výmere 963m2,

•           1747/121 o výmere 230m2,

•           1747/122 o výmere 225m2,

•           1747/125 o výmere 335m2,

•           1747/124 o výmere 143m2 nachádzajúcich sa pod strediskom PD Močenok, celková žiadaná výmera je 2 538 m2.

b) schvaľuje  

budúci zámer prenájmu nehnuteľností – časť z parc. č. 1747/2, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok  vo výmere 2 538 m2 pre Poľnohospodárske družstvo Močenok, so sídlom Nitrianska 1232/50, 951 31  Močenok, IČO: 00 198 706. Predmetom prenájmu bude oplotená časť areálu pod kanceláriami PD Močenok v ul. Nitrianska.

Hlasovanie:
Za: 10       
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
 

Uznesenie č. 8.4 – III./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

schvaľuje  3/5 väčšinou všetkých poslancov
prenájom pozemku, časť z parc. č. 1749/65 vo výmere cca 545,27 m2, vedená na LV č. 2425, reg. „C-KN“, k. ú. Močenok za účelom výstavby stanice záchrannej zdravotnej služby (ZZS) pre žiadateľa: Operačné  stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky, so sídlom Trnavská cesta 8/A, P. O. BOX 93, 820 05  Bratislava 25.

Ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie: 
Obec Močenok sa rozhodla prenajať časť z pozemku parc. č. 1749/65 vo výmere cca 545,27 mz dôvodu hodného osobitného, ktorým je skutočnosť, že výstavbu jednoposádkovej stanice ZZS považuje ako významný prínos zdravotníckej starostlivosti pre občanov obce Močenok a ako aj pre občanov okolitých obcí.

Cena prenájmu pozemku: 1,-€/rok

Doba prenájmu: 10 rokov s možnosťou predĺženia o ďalších 10 rokov

Hlasovanie:
Za: 10       
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
 

Uznesenie č. 8.5 – III./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

schvaľuje  3/5 väčšinou všetkých poslancov
predaj nehnuteľnosti – pozemku, konkrétne
•           novovytvorenú parc. č. 1080/50 o výmere 54 m2, druh pozemku: trvalý trávnatý porast, ktorá bola odčlenená na základe GP č. 9/2023 z parcely č. 1080/21, reg. „C-KN“, vedená na LV č. 2425, ktorý bol Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom overený dňa 12. 7. 2023 pod číslom G1 – 274/2023.

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie:
Obec Močenok sa rozhodla predať predmetný pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko je pozemok oplotený a niekoľko rokov užívaní žiadateľmi. Pre obec je časť tohto pozemku nevyužiteľná.

Kupujúci:

Ľudovít Pec, ----------- a manželka Margaréta Pecová, rod. ---------------, obaja bytom ul. ------------, 951 31  Močenok

Cena: 20,- €/m2

Hlasovanie:
Za: 10       
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
 

Uznesenie č. 8.6 – III./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

schvaľuje  3/5 väčšinou všetkých poslancov
predaj nehnuteľností – pozemkov, konkrétne
•           parc. č. 1783/579 o výmere 2 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
•           a parcely č. 1783/580 o výmere 41 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, ktoré sa odčlenili z par. č. 1783/96, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok na základe GP č. 036/2023, úradne overený Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom dňa 20. 07. 2023 pod číslom G1-326/2023.

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie:

Obec Močenok sa rozhodla predať hore uvedené pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko tvoria oplotenú časť pozemku žiadateľov. Pre obec sú tieto pozemky nevyužiteľné a majitelia si kúpou vysporiadajú majetkovoprávne vzťahy.

Kupujúci:

Štefan Pistovič, --------- a manželka Veronika Pistovičová, --------- obaja bytom ul. ----------, 951 31  Močenok

Cena: 20,- €/m2
Hlasovanie:
Za: 10 
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 8.7 – III./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

schvaľuje  3/5 väčšinou všetkých poslancov
predaj nehnuteľnosti – pozemku, konkrétne
•           novovytvorená parc. č. 1747/80 o výmere 192 m2, druh pozemku: zastavaná plocha, ktorá bola odčlenená z parc. č. 823 (z tejto parcely sa odčlenilo 121 m2) a z parc. č. 1747/1 (z tejto parcely sa odčlenilo 71 m2), obe reg. „E-KN“, vedené na LV č. 4274, k. ú. Močenok na základe GP č. 044/2023, ktorý bol Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom overený dňa 25. 07. 2023 pod číslom G1 – 335/2023.

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie:

Obec Močenok sa rozhodla predať predmetný pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko  je pozemok v oplotení a dlhodobo užívaný žiadateľom. Kúpou pozemku si žiadateľ vysporiada majetkovoprávne vzťahy k pozemku.

Kupujúci:

Jozef Hipp, rod. -------, bytom ul. ------, 951 31  Močenok

Cena: 20,- €/m2

Hlasovanie:
Za: 10       
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
 

Uznesenie č. 9. – III./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

berie na vedomie
Zápisnice komisií  od ostatného zasadnutia OcZ tak, ako ich predložili predsedovia komisií.

Zápisnice:

•           Komisia územného plánovania a investičnej činnosti,

•           Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti.

Hlasovanie:
Za: 10       
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
 

Uznesenie č. 10.1 – III./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

berie na vedomie
Informáciu starostu obce o jeho zvolení do funkcie člena dozornej rady ZsVS a. s. Nitra
Hlasovanie:
Za: 10      
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

 

                                                                                                          PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                          starosta obce


Zapísala: Ing. Lucia Benčíková

Močenok, 23. 08. 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top