Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Obecné zastupiteľstvo   >  Uznesenia a zápisnice OZ
publikované: 30.09.2021 12:51  //  aktualizácia: 12.10.2021 08:11  //  zobrazené: 1298

IV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku zo dňa 29.09.2021

číslo: 04/2021  |  dátum konania: 29.09.2021  |   zápisnica (pdf)

Uznesenia
zo IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku
konaného dňa 29. 09. 2021

 

Uznesenie č. 1. – IV./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
Mgr. Eva Molnárová, Ing. Ernest Vereš,

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 7 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 7
Za: 7
Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

za overovateľov zápisnice určuje:
Ing. Jozefa Šuvadu, Ing. Stanislava Šimka

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 7 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 7
Za: 7
Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

b) určuje
za zapisovateľku: Ing. Luciu Benčíkovú

 

Uznesenie č. 2. – IV./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
predložený program rokovania

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 7 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 7
Za: 7
Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 3. – IV./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Kontrolu plnenia uznesení schválených na III. zasadnutí OcZ dňa 14. 07. 2021
a na IV. zasadnutí OcZ v Močenku mimo plánu práce dňa 26. 07. 2021

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 7 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 7
Za: 7
Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0
 

Uznesenie č. 5.1 – IV./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva a Obecnej rady v Močenku.

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 7 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 7
Za: 7
Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 5.2 – IV./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou prítomných poslancov
VZN Obce Močenok č. 03/2021 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za služby poskytované v rámci opatrovateľskej služby.

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 7 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 7
Za: 7
Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 5.3 – IV./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou prítomných poslancov
VZN Obce Močenok č. 04/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 01/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území obce Močenok

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 7 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 7
Za: 7
Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 6.1 – IV./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu o čerpaní rozpočtu k 30. 06. 2021.

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 7 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 7
Za: 7
Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 6.2 – IV./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30. 06. 2021

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 7 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 7
Za: 7
Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 6.3 – IV./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
II. zmenu rozpočtu obce na rok 2021

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 7 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 7
Za: 7
Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 7.1 – IV./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správu z kontroly uznesení Obecného zastupiteľstva v Močenku za II. polrok 2020 a I. polrok 2021, ktoré sa týkali predaja obecného majetku a neboli splnené do najbližšieho riadneho zasadnutia OcZ

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 7 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 7
Za: 7
Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 8.1 – IV./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo

žiadosť Ing. Miloša Kútneho, bytom ...................................  Močenok
o odkúpenie obecných pozemkov a to  par. č. 1749/111 o výmere 38 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, reg. „C-KN“, vedená na LV č. 2425 a parc. č. 1749/112 o výmere 45 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, reg. „C-KN“, vedená na LV č. 2425,  k. ú. Močenok

 

b) neschvaľuje

budúci zámer odpredaja nehnuteľností – pozemkov a to  par. č. 1749/111 o výmere 38 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, reg. „C-KN“, vedená na LV č. 2425 a parc. č. 1749/112
o výmere 45 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, reg. „C-KN“, vedená na LV
č. 2425,  k. ú. Močenok pre žiadateľa Ing. Miloša Kútneho, bytom .................  Močenok za kúpnu cenu, ktorej výška bude určená znaleckým posudkom
a o konečnej cene rozhodne Obecné zastupiteľstvo v Močenku

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie:

Obec Močenok sa rozhodla predať predmetné pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko vyššie uvedené pozemky slúžia ako spevnené plochy pre prístupové parkovisko
k Polyfunkčnému objektu II., ktorého majiteľom je žiadateľ Ing. Miloš Kútny. Na uvedené pozemky existuje nájomná zmluva medzi Obcou Močenok a Ing. Milošom Kútnym.

Spolu s prevodom vyššie uvedených nehnuteľností bude zriadené bezodplatné vecné bremeno
v prospech Obce Močenok, ktoré bude spočívať v práve uloženia a prevádzkovania inžinierskych sietí verejného osvetlenia a káblovej televízie.

 

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 7 poslancov a hlasovali nasledovne:

Výsledky hlasovania
Prítomní: 7
Za: 0
Proti: 6
Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Zdržali sa: 1
Ing. Miroslav Pápay

 

Uznesenie č. 8.2 – IV./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo
žiadosť Jozefa Hippa, bytom.....................  Močenok o odkúpenie obecných pozemkov a to  časť z par. č. 823 o výmere cca 120 m2, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274
a časť z parc. č. 1747/1 o výmere cca  71 m2, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, (parcela
č. 1747/80 nemá založený LV) k. ú. Močenok

b) schvaľuje

budúci zámer odpredaja nehnuteľností – pozemkov a to  časť z par. č. 823 o výmere cca 120 m2, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274 a časť z parc. č. 1747/1 o výmere cca  71 m2, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, (parcela č. 1747/80 nemá založený LV) k. ú. Močenok pre žiadateľa Jozefa Hippa, bytom .....................  Močenok za kúpnu cenu, ktorej výška bude určená znaleckým posudkom a o konečnej cene rozhodne Obecné zastupiteľstvo v Močenku

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) (osobitný zreteľ) zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí.

Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne:

Pre obec je časť tohto pozemku nevyužiteľná, nakoľko je v oplotí. Kúpou pozemku si žiadateľ vysporiada majetkovoprávne vzťahy k pozemku.

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 7 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 7
Za: 7
Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 8.3 – IV./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo
žiadosť Márie Nožičkovej, bytom ............  Močenok o odkúpenie časti
z obecného pozemku par. č. 1749 o výmere cca 100 m2, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274
k. ú. Močenok

b) schvaľuje
budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti – pozemku a to  časť z par. 1749 o výmere cca 100 m2, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274 k. ú. Močenok v línii existujúceho oplotenia pre žiadateľku Máriu Nožičkovú, bytom ...........  Močenok za kúpnu cenu, ktorej výška bude určená znaleckým posudkom a o konečnej cene rozhodne Obecné zastupiteľstvo v Močenku

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) (osobitný zreteľ) zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí.

Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne:

Pre obec je časť tohto pozemku nevyužiteľná, nakoľko je v oplotí. Kúpou pozemku si žiadateľka vysporiada majetkovoprávne vzťahy k pozemku, ktorý užíva niekoľko rokov.

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 7 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 7
Za: 7
Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 8.4 – IV./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje  3/5 väčšinou všetkých poslancov
predaj nehnuteľnosti – pozemku, konkrétne
•           parcelu registra „C-KN“ č. 1747/254 o výmere 100 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, ktorá sa odčlenila z parcely č. 1741/1, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274,
k. ú. Močenok na základe Geometrického plánu č. 028/2021, úradne overeného Okresným úradom  Šaľa, katastrálnym odborom dňa  27. 05. 2021, pod číslom G1-247/2021.

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie:
Obec Močenok sa rozhodla predať predmetný pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že pre obec je odčlenená časť pozemku nevyužiteľná, nakoľko je
v oplotený. Kúpou pozemku si žiadateľ vysporiada majetkovoprávne vzťahy k pozemku,
ktorý rodina žiadateľa užívala niekoľko rokov.

Kupujúci: Gabriel Lenčéš, xxxxxxxxxxx, bytom xxxxxxxxxxx Močenok

Cena: 20,- €/m2

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 7 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 7
Za: 7
Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 8.5 – IV./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 
kúpu nehnuteľnosti – pozemku parc. č. 721/2 vo výmere 25 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, reg. „C-KN“ v k. ú. Močenok, vedená na LV č. 4249 za cenu 20,- €/m2, t. j. celková cena nehnuteľnosti je 500,-€.

Predávajúci: Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdková 36, 817 47 Bratislava 11, SR,
IČO: 17335345

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 7 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 7
Za: 7
Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 9. – IV./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Zápisnice komisií  od ostatného zasadnutia OcZ tak, ako ich predložili predsedovia komisií.

Zápisnice:

•           Komisia pre sociálne veci a bytové otázky

•           Komisia územného plánovania a investičnej činnosti

•           Komisia pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok

•           Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 7 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 7
Za: 7
Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 10.1 – IV./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu starostu obce o narábaní a vývoji odpadov za I. polrok 2021

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 7 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 7
Za: 7
Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 10.2 – IV./OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu o vývoji podielových daní za I. polrok 2021

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 7 poslancov a hlasovali nasledovne:
Výsledky hlasovania
Prítomní: 7
Za: 7
Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

 

 

 

                                                                                                                         PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                                                      starosta obce

 

 

 

Zapísala: Ing. Lucia Benčíková

Močenok, 29. 09. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top